Archiv měsíce: Únor 2022

 

Otazníky kolem výše nezabavitelné částky

V posledních dnech řeší mnoho z vás otázku, jaká je správná výše nezabavitelné částky. Novelou zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, provedenou zákonem č. 17/2022 Sb., ze dne 28.1.2022 byl za § 26 vložen nový § 26a (Částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení pro rok 2022), který vnesl do stanovení výše nezabavitelné částky nejasnosti. Odborná veřejnost je rozdělena na dva tábory, kdy jedni se přiklánějí k tomu, že se částka uvedená v § 26a odst. 2 (jedná se o částku 1.120 Kč) přičítá k normativním nákladům na bydlení při výpočtu nezabavitelné částky. Druhá strana se přiklání k tomu, že se tato částka přičítat nemá.

Výpočet nezabavitelné částky se řídí nařízením vlády č. 595/2006 Sb. V tomto nařízení je uvedeno, že výše nezabavitelné částky je rovna úhrnu ¾ součtu částky životního minima jednotlivce (na základě § 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu) a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu podle zvláštního právního předpisu. Částka normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu se podle § 1 nařízení vlády č. 595/2006 Sb. stanoví pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci do 50 000 do 99 999 obyvatel. Vazba na konkrétní částku je uvedena § 1 v odkaze na poznámku pod čarou. V této poznámce je uveden odkaz pouze na § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Výše zmíněná poznámka nebyla novelizována. O tom, zda k normativním nákladům na bydlení přičítat i částku 1.120 Kč na základě § 26a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve zmíněném nařízení vlády č. 595/2006 Sb. nic uvedeno není.

Z výše uvedených důvodů čekáme na závazný výklad ohledně výpočtu nezabavitelné částky a momentálně je v programu ALFA MZDY AVENSIO nastavená nezabavitelná částka ve výši 8.006,25 Kč (zaokrouhleno na 8.007 Kč). Znamená to, že program při výpočtu nezabavitelné částky nenavyšuje normativní náklady na bydlení o částku 1.120 Kč na základě § 26a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Jakmile budeme mít závazný výklad, provedeme případnou úpravu nezabavitelné částky v programu ALFA MZDY AVENSIO a o této úpravě vás budeme informovat! Pokud se přikláníte k jinému výkladu způsobu výpočtu, můžete si nezabavitelnou částku v programu upravit ručně.

Připomínám, že výpočet nezabavitelné částky (bez přičtení částky 1.120 Kč k normativním nákladům na bydlení podle § 26a zákona č. 117/1995 Sb.) je následující:

¾ součtu životního minima jednotlivce (3.860 Kč) a normativních nákladů na bydlení (6.815 Kč) = ¾ z částky 10.675 Kč = 8.006,25 Kč.

 

Program ALFA MZDY AVENSIO

Nezabavitelnou částku najdete v programu ALFA MZDY AVENSIO na záložce Srážky (Karta zaměstnance – záložka Srážky). Rozkliknutím tlačítka se třemi tečkami vedle pole Nezabavitelná částka otevřete okno Nezabavitelná částka. V tomto okně je možné změnit výši nezabavitelné částky zaměstnance a to tak, že vložíte „zatržítko“ do políčka k nezabavitelné částce. V té chvíli se pole s nezabavitelnou částkou zpřístupní pro editaci a nezabavitelnou částku je možné upravit ručně.

Výši nezabavitelné částky ovlivňuje počet vyživovaných osob zaměstnance. Pokud má zaměstnanec na záložce Zaměstnanec, v oblasti Obecné údaje (Karta zaměstnance – Osobní údaje) uveden rodinný stav ženatý (vdaná) nebo registrovaný partner, pak program s manželem/manželkou  nebo registrovaným partnerem/registrovanou partnerkou počítá jako s osobou vyživovanou. Ostatní vyživované osoby zadáte na záložce Rodinní příslušníci (Karta zaměstnance – Osobní údaje), kde je nutné v okně Rodinný příslušník zatrhnout políčko Vyživovaná osoba.

 

Zdroje:

Zákon č. 17/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021

Požádal Vás Váš zaměstnanec o roční zúčtování daní? Termín pro podání žádosti o roční zúčtování daní na tiskopisu „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění“ (MFin 25 5457/B vzor č. 2) včetně dokladů pro uplatnění slev na dani a nezdanitelných částek měli zaměstnanci do 15.února 2022. Zaměstnancům, kteří si požádali, musí plátce daně (tedy zaměstnavatel), provést roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění nejpozději do 31. března 2022. Komu můžete provést RZD?

 • Zaměstnancům, kteří jsou s poslednímu dni zdaňovacího období (tedy k 31.12.2021) u Vás zaměstnáni a učinili daňové prohlášení na zdaňovací období roku 2021

nebo

 • bývalým zaměstnancům, pro které jste byli ve zdaňovacím období 2021 posledním plátcem daně a měli učiněné daňové prohlášení na zdaňovací období roku 2021

a zároveň tito zaměstnanci nemají povinnost si podat daňové přiznání.

U zaměstnanců, kteří k vám nastoupili během zdaňovacího období roku 2021, učinili daňové prohlášení a požádali vás o roční zúčtování daní, je nutné, aby doložili doklady o zúčtované a vyplacené mzdě u předchozího plátce daně (případně plátců), o sražených zálohách na daň z těchto příjmů, o poskytnuté měsíční slevě a vyplacených měsíčních daňových bonusech.

Nezdanitelné části základu daně

Hodnota darů – upravuje § 15 odst. 1 ZDP. Hodnota daru za podmínek stanovených v ZDP přesáhne za zdaňovací období 2 % ze základu daně, nebo činí alespoň 1.000 Kč. Nejvýše je však možné odečíst
30 % základu daně.

Roční úrok z úvěrů – upravuje § 15 odst. 3 a 4 ZDP. U bytové potřeby, která byla obstaraná před 1.1.2021 je maximální výše odpočtu 300.000 Kč. U bytové potřeby obstarané po 1.1.2021 je maximální výše odpočtu 150.000 Kč.

Penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění, doplňkové penzijní spoření – upravuje § 15 odst. 5 ZDP. Lze odečíst maximálně 24.000 Kč.

Životní pojištění – upravuje § 15 odst. 6 ZDP. Maximálně lze odečíst 24.000 Kč.

Zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace – upravuje § 15 odst. 7 ZDP. Lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů, maximálně však 3.000 Kč.

Vzdělání – upravuje § 15 odst. 8 ZDP. Jedná se o úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání (podle zákona č. 179/2006 Sb.). U poplatníka lze odečíst maximálně 10.000 Kč, u poplatníka se zdravotním postižením lze odečíst 13.000 Kč a u poplatníka s těžším zdravotním postižením lze odečíst až 15.000 Kč.

Slevy na dani

Základní sleva na poplatníka – výše slevy je 27.840 Kč za rok (2.320 Kč měsíčně). Upravuje § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP.

Sleva na manžela/manželku – výše slevy je 24.840 Kč za rok (2.070 Kč měsíčně). Podmínkou pro uplatnění slevy je, aby vlastní příjem osoby, na kterou si slevu poplatník uplatňuje, nepřesáhl 68.000 Kč za zdaňovací období. Pokud je manžel/manželka osobou vlastnící průkaz ZTP/P, pak je sleva na dani ve dvojnásobné výši. Co se nezahrnuje do vlastního příjmu manžela/manželky je uvedeno v § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP. Pokud by došlo ke sňatku manželů v průběhu zdaňovacího období, pak je nárok na slevu na dani za každý měsíc, na jehož začátku byla uplatňovaná osoba manželem/manželkou poplatníka.

Sleva na invaliditu 1. a 2. stupně (základní sleva na invaliditu) – výše slevy je 2.520 Kč za rok (210 Kč měsíčně). Upravuje § 35ba odst. 1 písm. c) ZDP.

Sleva na invaliditu 3. stupně (rozšířená sleva na invaliditu) – výše slevy je 5.040 Kč za rok (420 Kč měsíčně). Upraveno § 35ba odst. 1 písm. d) ZDP.

Sleva na držitele průkazu ZTP/P  – výše slevy je 16.140 Kč za rok (1.345 Kč měsíčně). Upraveno § 35ba odst. 1 písm. e) ZDP.

Sleva na studenta – výše slevy na studenta je 4.020 Kč za rok (335 Kč měsíčně). Nárok na slevu na studenta je do 26 let věku, u doktorského studijního programu do 28 let věku. Upravuje § 35ba odst. 1 písm. f) ZDP.

Sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné) – výše slevy je ve výši prokazatelně vynaložených nákladů za umístění dítěte v předškolním zařízení, maximálně však ve výši minimální mzdy za 1 dítě, to znamená za zdaňovací období roku 2021 je to maximálně 15.200 Kč za 1 dítě. Podmínkou pro uplatnění slevy je, aby vyživované dítě žilo s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Upraveno § 35bb ZDP.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Začátkem roku 2021 došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další vyživované dítě. Toto „zvýšené“ daňové zvýhodnění však nebylo uplatňováno v průběhu roku 2021 v jednotlivých měsících, ale bude vyrovnáno během ročního zúčtování daně za zdaňovací období 2021. Na druhé vyživované dítě se zvýšilo daňové zvýhodnění na 1.860 Kč a na třetí a každé další vyživované dítě se zvýšilo na 2.320 Kč. Uplatňované částky během roku 2021 však byly na druhé vyživované dítě 1.617 Kč a na třetí a každé další vyživované dítě 2.017 Kč.

 

Program ALFA MZDY AVENSIO

Ohledně zpracování ročního zúčtování daní a souvisejících sestav v programu ALFA MZDY AVENSIO byl aktualizován dokument (nápověda k programu) Roční zúčtování daní, který je aktuálně uložen na zákaznické zóně MOJE ALFA, v sekci Stahování verzí. Tento dokument máte možnost si stáhnout v *.pdf formátu a vytisknout.

Zdroje:

zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě pro rok 2022

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě si podle § 35c zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů mohou uplatňovat poplatníci uvedení v § 2 ZDP. Pro rok 2022 je daňové zvýhodnění na vyživované dítě ve výši:

 • 15.204 Kč ročně na jedno dítě (1.267 Kč měsíčně)
 • 22.320 Kč ročně na druhé dítě (1.860 Kč měsíčně)
 • 27.840 Kč ročně na třetí a každé další vyživované dítě (2.320 Kč).

Pokud vyživované dítě má průkaz ZPT/P je daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši, to znamená:

 • 30.408 Kč ročně na jedno dítě s průkazem ZTP/P (2.534 Kč měsíčně)
 • 44.640 Kč ročně na druhé dítě s průkazem ZTP/P (3.720 Kč měsíčně)
 • 55.380 Kč ročně na třetí a každé další vyživované dítě s průkazem ZTP/P (4. 640 Kč měsíčně)

Vyživuje-li dítě více poplatníků ve společně hospodařící domácnosti, může si daňové zvýhodnění ve zdaňovacím období nebo v tomtéž kalendářním měsíci uplatnit pouze jeden z poplatníků. Tento poplatník by měl prokázat, že druhý z poplatníků ve společně hospodařící domácnosti neuplatňuje daňové zvýhodnění pomocí tiskopisu Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění.

Daňové zvýhodnění je možné si uplatnit již v měsíci, ve kterém se dítě narodilo, v měsíci, ve kterém dítě začíná soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání nebo v měsíci, ve kterém bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče, která nahrazuje péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Pokud je nárok na daňové zvýhodnění vyšší než daň vypočtená podle § 16 ponížená o slevy na dani podle § 35 a § 35ba, pak je tento rozdíl daňovým bonusem, který si zaměstnanec může uplatnit v případě, že je bonus ve výši alespoň 100 Kč za rok (50 Kč za měsíc). Od roku 2022 je maximální limit měsíčního daňového bonusu zrušen.

Aby zaměstnanci vznikl nárok na daňové zvýhodnění, musí splnit dvě podmínky:

 • výše jeho příjmů v kalendářním měsíci musí být alespoň ve výši poloviny minimální mzdy, to znamená v roce 2022 je to 8.100 Kč
 • příjem během zdaňovacího období musí být alespoň 97.200 Kč, což je 6násobek minimální mzdy v roce 2022

Program ALFA MZDY AVENSIO

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě nastavíte přes Kartu zaměstnance – Osobní údaje – záložka Rodinní příslušníci nebo přes Kartu zaměstnance – Osobní údaje – Zaměstnanec – oblast Daň. Přes PTM, zvolením možnosti Nový rodinný příslušník nebo pomocí funkční klávesy F6 si otevřete okno Rodinný příslušník. V řádku Typ nastavíte Dítě započtené pro daňové zvýhodnění (případně Dítě s průkazem ZTP/P 2x započtené pro daňové zvýhodnění, Dítě nevlastní započtené pro daňové zvýhodnění nebo Dítě nevlastní s průkazem ZTP/P 2x započtené pro daňové zvýhodnění).  Do řádku Nárok na daňové zvýhodnění vyplníte, v jakém pořadí zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě.

Pokud zaměstnanec neuplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě, ale dítě s ním žijící ve společně hospodařící domácnosti je z pohledu nároku na daňové zvýhodnění považováno za vyživované, pak u zaměstnance nastavíte v řádku Typ Dítě započtené pro daňové zvýhodnění a řádku Nárok na daňové zvýhodnění Neuplatňuje.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě a případný bonus můžete vidět na Mzdovém lístku (Karta zaměstnance – Mzdový lístek) v řádcích Zvýhodnění a Sleva/Bonus.

Pokud byste potřebovali provést opravu daňového zvýhodnění na vyživované dítě v průběhu roku, využijete k tomu záložku Přehled daně (Karta zaměstnance – Přehled daně). Kliknete-li 2x LTM do tabulky Průběžné zúčtování daně v roce 2022, otevře se okno Průběžné zúčtování daně. Ve spodní části tohoto okna můžete změnit uplatnění dítěte (dětí) pro daňové zvýhodnění. Změna se promítne do horní tabulky a zatržením políčka ve sloupci Zúčtovat rozdíly v měsících, kterých se změna týká, program vygeneruje opravné mzdové položky na záložku Mzdové položky (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Mzdové položky).

Tiskopis Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění najdete v programu ALFA MZDY AVENSIO jako sestavu 611211 – Daňové zvýhodnění na vyživované dítě.  Sestava se nachází v menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Potvrzení a výkazy nebo si ji můžete vytisknout přes záložku Přehled daně (tlačítko Sestavy).

Zdroje:

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

 

 

Online školení pro pokročilé uživatele programu ALFA MZDY AVENSIO – zaměřeno na evidenční listy

24.3.2022
9.0015.30

Srdečně Vás zveme na online Školení pro pokročilé uživatele programu ALFA MZDY AVENSIO – zaměřeno na evidenční listy.
Chystáte-li se na Vaše první online školení, nemusíte mít obavy! Potřebujete pouze stabilní připojení k internetu, počítač s reproduktory nebo sluchátky (kamera není potřeba) a klidný kout. Na počítači, ze kterého budete sledovat školení, není nutné mít nainstalovaný program ALFA MZDY AVENSIO. Školení tedy lze sledovat i z pohodlí domova, kde Vás nebude nikdo rušit.


OBJEDNAT ŠKOLENÍ PRO POKROČILÉ 24. 3.


Odešlu přihlášku a co bude dál? V den připsání školného na účet Alfa Software, s.r.o. obdržíte přihlašovací údaje do členské sekce ALFA Škola, což jsou webové stránky, na kterých budete přímý přenos školení sledovat. Jsou zde k dispozci také studijní materiály k vytištění. Během výkladu můžete s lektorkou komunikovat písemně pomocí tzv. chatu. K přihlášení na web ALFA Škola a pro sledování školení doporučujeme použít internetový prohlížeč Google Chrome.


Školení proběhne ONLINE ve čtvrtek 24. 3. 2022 od 9:00 do cca 15:30 hodin
CENA: 3.000 Kč bez DPH, tj. 3.630 Kč včetně DPH
V ceně jsou studijní materiály a navíc budete mít možnost sledovat celé školení či jeho části znovu ze záznamu, a to po dobu dalších 14 dní od uskutečnění jeho online přenosu!


KOMU JE ŠKOLENÍ URČENO?

Všem mzdovým účetním, které/kteří chtějí možnosti mzdového a personálního programu ALFA MZDY AVENSIO naplno využívat, ušetřit svůj čas a usnadnit si tak svou práci.


CO SE DOZVÍTE?

 • Jak upravovat údaje v číselnících
 • Jak rozúčtovat mzdové položky a jak případně provést zpětné opravy
 • Dávkové pořizování dat
 • Jak na sociální a zdravotní pojištění v programu
 • Jaký je rozdíl mezi nákladovou a úplnou rekapitulací
 • Jak generovat a úspěšně zpracovat statistické výkazy
 • Jak správně zadat exekuci/insolvenci zaměstnance
 • Elektronické zpracování výstupů pro ČSSZ, ZP a FS
 • Odpovědi na Vaše otázky k programu

NĚCO NAVÍC!

S ohledem na časté dotazy na konzultační lince a blížící se termín vyhotovení evidenčních listů důchodového pojištění pro vás lektorka paní Lucie Kubátová mimořádně do obsahu školení zahrnula navíc tato témata:

 • Generování a zpracování ELDP v programu ALFA MZDY AVENSIO
 • Dovolená z pohledu mzdové účetní
 • Odměny za delší časové období
 • Evidence benefitů, indispozičního volna, samostudia
 • Stravenkový paušál

 • Přihláškový formulář – školení 24. 3. 2022


  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Po odeslání objednávkového formuláře obdržíte na Váš e-mail uvedený v objednávce proforma fakturu. Pokud se tak nestane, napište nám na e-mail skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, co se nepovedlo. Na školení je potřeba se přihlásit a provést úhradu školného tak, aby nejpozději 24 hodin před zahájením výuky byla připsána na náš účet! Jen tak Vám budeme moci včas zpřístupnit stránku na webu ALFA Škola, kde online školení probíhá. Děkujeme za pozornost.
  Váš ALFA Tým.

  ALFASOFTWARE LOGOS

  Krizové ošetřovné při mimořádném ředitelském volnu nebo mimořádné distanční výuce

  Dne 6.2.2022 vyšel ve Sbírce zákonů, částce 15, zákon č. 26/2022 Sb., o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii COVID-19.

  Na základě tohoto zákona, s účinností od 7.2.2022, mají zaměstnanci nárok na krizové ošetřovné i v případě, kdy je ve škole vyhlášeno mimořádné ředitelské volno nebo probíhá mimořádné vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 (§ 6 zák. č. 26/2022 Sb.).  Tento nárok na základě § 1 odst. 3 zákona č. 520/2021 Sb. platí v době trvání mimořádného opatření při epidemii, nejdéle však do 28.2.2022.

  Program ALFA MZDY AVENSIO

  Do programu se krizové ošetřovné zadává kódem 6563 – KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ, se systémovým kódem 717 – KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ. Více informací k zadávání krizového ošetřovného najdete v blogovém článku zde.

  Zdroje:

  zákon č. 26/2022 Sb.

  zákon č. 520/2021 Sb.

  Online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO

  22.3.2022
  9.0015.30

  Srdečně Vás zveme na online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO.

  Chystáte-li se na Vaše první online školení, nemusíte mít obavy! Potřebujete pouze stabilní připojení k internetu, počítač s reproduktory nebo sluchátky (kamera není potřeba) a klidný kout. Na počítači, ze kterého budete sledovat školení, není nutné mít nainstalovaný program ALFA MZDY AVENSIO. Školení tedy lze sledovat i z pohodlí domova, kde Vás nebude nikdo rušit.


  OBJEDNAT ŠKOLENÍ ZAČÁTEČNÍKŮ 22. 3. 2022


  Odešlu přihlášku a CO BUDE DÁL? V den připsání školného na účet Alfa Software, s.r.o. obdržíte přihlašovací údaje do členské sekce ALFA Škola, což jsou webové stránky, na kterých budete přímý přenos školení sledovat. Jsou zde k dispozci také studijní materiály k vytištění. Během výkladu budete s lektorkou komunikovat písemně pomocí tzv. chatu. K přihlášení na web ALFA Škola a pro sledování školení DOPORUČUJEME použít internetový prohlížeč Google Chrome.


  KDY ŠKOLENÍ PROBĚHNE? V úterý 22. 3. 2022 od 9:00 do cca 15:30 hodin
  CENA: 2.500 Kč bez DPH, tj. 3.025 Kč včetně DPH
  (v ceně jsou studijní MATERIÁLY a možnost sledovat celé školení či jeho části znovu ze ZÁZNAMU, a to po dobu 14 dní od uskutečnění jeho online přenosu)


  KOMU JE ŠKOLENÍ URČENO?
  Všem mzdovým účetním, které ve mzdovém a personálním systému ALFA MZDY AVENSIO začínají i těm, kteří v něm již pracují, ale nejsou si jistí, zda vše dělají správně a efektivně.

  CO SE DOZVÍTE?
  Jak program ALFA MZDY AVENSIO vypadá a co vše umí
  Jak se program ALFA MZDY AVENSIO ovládá + klávesové zkratky
  Jak se přihlásit do databáze a jak si změnit heslo
  Jak zadat nového zaměstnance
  Jak zadat pracovní poměr nebo více pracovních poměrů zaměstnance
  Jak zadat praxi u zaměstnanců
  Jak zadávat jednotlivé složky mzdy
  Jaké tiskové sestavy program nabízí
  Jak vytisknout povinné sestavy, mzdové lístky, evidenční listy
  Jak provést odvody
  Jak provést zálohu databáze a nastavit automatické zálohování
  Jak zpracovat závěrku měsíce
  Jak hledat v nápovědě a kde najít dokumentaci k programu a mnoho dalšího.


  Přihláškový formulář – školení 22. 3. 2022


  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Po odeslání objednávkového formuláře obratem obdržíte na Váš e-mail uvedený v objednávce proforma fakturu. Pokud se tak nestane, napište nám na e-mail skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, co se nepovedlo. Na školení je potřeba se přihlásit a provést úhradu školného tak, aby nejpozději 24 hodin před zahájením výuky byla připsána na náš účet! Jen tak Vám budeme moci včas zpřístupnit stránku na webu ALFA Škola, kde online školení probíhá. Děkujeme za pozornost.
  Váš ALFA Tým.

  Archiv

  Jak vybrat mzdový program

  Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

  Rychlý kontakt

  Alfa Software, s.r.o.
  Pražská 22
  Klatovy mapa

  Tel.: 376 709 890
  Napište nám

  Seznam obchodních zástupců

   

  Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

  Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

  Zavřít