Archiv měsíce: Srpen 2021

 

Studenti a sociální pojištění

Studentem se rozumí osoba, která se studiem soustavně připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do 26 let věku. Co je považováno za přípravu na budoucí povolání stanovuje § 21 až 23 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Dokud není student výdělečně činný, není účasten nemocenského pojištění a nemá tedy povinnost odvádět pojistné. Z toho vyplývá, že během studia nemá ani nárok na žádné dávky nemocenského pojištění (nemocenské, mateřská atd.).

Zaměstnaný student je zpravidla nemocensky pojištěn a má na dávky nemocenského pojištění nárok. Totéž platí pro podnikajícího studenta, pokud si nemocenské pojištění platí dobrovolně.

Co se týče důchodového pojištění, tak studenti ho platit povinně nemusí. Doba studia není dobou důchodového pojištění ani tzv. náhradní dobou, což znamená, že se nezapočítává do doby potřebné pro nárok na starobní důchod. K účasti na důchodovém pojištění se však studenti starší 18 let mohou přihlásit dobrovolně a hradit pojistné alespoň v minimální výši, pak se doba studia pro budoucí nárok na starobní důchod počítat bude. Přihlášku je možné podat kdykoliv, tj. jak v průběhu studia, tak kdykoliv po jeho skončení. Obdobně je to s placením pojistného, které je možné hradit průběžně nebo kdykoliv po skončení studia. Pokud student při studiu vykonává výdělečnou činnost, která zakládá účast na pojištění, je povinen odvádět pojistné a tato doba se mu do důchodu započítá.

Stanou-li se studenti v důsledku úrazu nebo nemoci invalidními, může jim být za splněných požadovaných podmínek přiznán invalidní důchod. Základní podmínkou pro nárok na invalidní důchod je uznání invalidity posudkovým lékařem ČSSZ a dále získání zákonem stanovené potřebné doby pojištění. Tato doba je závislá na věku žadatele. Pro účely splnění podmínky potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se za dobu pojištění, kromě doby vedení v evidenci úřadu práce, považuje též doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole v ČR, a to před dosažením 18 let věku, nejdříve však po ukončení povinné školní docházky a také prvních 6 let studia po 18. roce věku.

Pokud studentovi do jeho 26 let zemře rodič, má za určitých zákonných podmínek nárok na důchod sirotčí. Nárok vznikne, pokud zemřelá osoba pobírala starobní či invalidní důchod nebo ke dni úmrtí splnila podmínku potřebné doby důchodového pojištění pro nárok na invalidní nebo starobní důchod.

Pokud jde o pracující nebo podnikající studenty, může jim vzniknout povinná účast na nemocenském a důchodovém pojištění a tím i povinnost platit pojistné. Zda jsou z titulu zaměstnání pojištěni, záleží na základě jakého pracovněprávního vztahu pracují a také na výši dosaženého příjmu. Studenti pracující na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti jsou pojištěni, pokud jejich měsíční příjem sjednaný ve smlouvě nebo skutečně dosažený z pracovní činnosti dosáhne alespoň částky 3.500,– Kč. Účast na pojištění nevzniká z tzv. zaměstnání malého rozsahu, kdy sjednaný/skutečně dosažený příjem nedosahuje 3.500,– Kč za měsíc.

Činnost konaná na základě dohody o provedení práce nezakládá účast na pojištění, pokud výše zúčtovaného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10.000,– Kč. V měsících, ve kterých příjem z DPP tuto částku přesáhne, je student účasten pojištění a takové období se započítává do doby důchodového pojištění pro nárok na důchod.

Více podrobností se dozvíte v příručce ČSSZ „Informace pro studenty z oblasti sociálního zabezpečení“ – ke stažení zde.

Brigády studentů a zdanění jejich příjmů

V dnešním blogovém článku přináším souhrn praktických informací týkajících se zdanění výdělků studentů, které mají z brigád. Za tímto účelem studenti nejčastěji uzavírají se zaměstnavatelem dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti podle § 74 až 77 zákoníku práce. Z pohledu zdanění se jedná o příjmy podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Zaměstnaný student (stejně jako každý jiný zaměstnanec) si může u svého zaměstnavatele uplatnit:

 • základní slevu na poplatníka podle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů ve výši 2.320,– Kč měsíčně (27.840,– Kč ročně) a současně také
 • slevu na studenta podle § 35ba odst. 1 písm. b) téhož zákona ve výši 335,– Kč měsíčně (4.020,– Kč ročně),
 • případně další slevy definované v § 35ba zákona o daních z příjmů (na držitele průkazu ZTP/P, na manžela atd.).Slevu na studenta lze uplatnit až do dovršení 26 let věku v případě, že se student soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem. V případě prezenční formy studia v doktorském studijním programu je možné slevu na studenta uplatnit až do 28 let věku. Předpokladem však je učiněné (podepsané) daňové prohlášení a doložené potvrzení o studiu.

Daňovým prohlášením může student u svého zaměstnavatele uplatnit výše uvedené slevy na dani, při nástupu do zaměstnání se podepisuje do 30 dnů a jinak každoročně do 15. února. Nelze ho učinit na stejné období současně u více zaměstnavatelů, s výjimkou změny zaměstnání v průběhu jednoho kalendářního měsíce s tím, že daňové slevy může v takovém případě poskytnout pouze jeden zaměstnavatel.

Co se týče povinnosti podat daňové přiznání, neexistují pro studenty žádná zvláštní pravidla a vždy záleží na konkrétních situacích:

 • Pokud bude student pracovat pouze pro jednoho zaměstnavatele nebo pro více zaměstnavatelů postupně, u všech bude mít na příslušný kalendářní rok učiněné daňové prohlášení a nebude mít jiné příjmy zakládající povinnost podat daňové přiznání, pak přiznání k dani z příjmů fyzických osob podávat nemusí.
 • Povinnost podat daňové přiznání nebude mít student ani v případě, že bude mít příjmy zdaněny srážkovou daní. Nevýhodou tohoto zdanění však je, že nelze uplatnit daňové slevy. Ovšem i v případě těchto příjmů může student dodatečně u zaměstnavatele učinit daňové prohlášení, případně zahrnout příjmy zdaněné srážkovou daní do celoročního základu daně v rámci daňového přiznání a pak si daňové slevy uplatnit může.

Formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob je dostupný na internetových stránkách Finanční správy ČR.

Další informace, postupy a odkazy, které by se studentům ohledně daní mohly hodit, jsou zveřejněny na tomto webu.

Online školení Personální agenda v programu ALFA MZDY AVENSIO

23.9.2021
9.0015.30

Srdečně Vás zveme na online školení Personální agenda v programu ALFA MZDY AVENSIO.
Chystáte-li se na Vaše první online vzdělávání, nemusíte mít obavy! Potřebujete pouze stabilní připojení k internetu, počítač s reproduktory nebo sluchátky (kamera není potřeba) a klidný kout. Na počítači, ze kterého budete sledovat školení, není nutné mít nainstalovaný program ALFA MZDY AVENSIO. Školení tedy lze sledovat i z pohodlí domova, kde Vás nebude nikdo rušit.


Přejít na přihláškový formulář


Odešlu přihlášku a co bude dál? V den připsání školného na účet Alfa Software, s.r.o. obdržíte přihlašovací údaje do členské sekce ALFA Škola, což jsou webové stránky, na kterých budete přímý přenos školení sledovat. Jsou zde k dispozci také studijní materiály k vytištění. Během výkladu můžete s lektorkou komunikovat písemně pomocí tzv. chatu. K přihlášení na web ALFA Škola a pro sledování školení doporučujeme použít internetový prohlížeč Google Chrome.


Školení proběhne ONLINE ve čtvrtek 23. 9. 2021 od 9:00 do cca 15:30 hodin
CENA: 2.500 Kč bez DPH, tj. 3.025 Kč včetně DPH
V ceně jsou studijní materiály a navíc budete mít možnost sledovat celé školení či jeho části znovu ze záznamu, a to po dobu dalších 14 dní od uskutečnění jeho online přenosu!


CÍLE ŠKOLENÍ: Naučit se pomocí programu ALFA MZDY AVENSIO přehledně evidovat veškeré personální údaje a osvojit si další vychytávky programu k ulehčení své práce.


CO SE DOZVÍTE?

 • Více o Zákaznické zóně MOJE ALFA a o nastavení online kontroly licenčního klíče
 • Jak co nejlépe využít program k evidenci osobních údajů
 • Co vše program automaticky hlídá
 • Jak a kde ukládat potřebné dokumenty, potvrzení, posudky, údaje o zdravotní způsobilosti nebo absolvovaných školení
 • Vše kolem tisku dokladů související se vznikem a ukončením pracovního poměru
 • Jak jednoduše zpracovat evidenční a statistické přehledy, potvrzení, předepsané formuláře
 • Povíme si, jak evidovat praxi, jak na automatické provedení platových/mzdových postupů zaměstnanců, jak evidovat srážky ze mzdy/platu a vést odpracované/neodpracované doby

 • Přihláškový formulář – školení 23. 9. 2021


  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Po odeslání objednávkového formuláře obratem obdržíte na Váš e-mail uvedený v objednávce proforma fakturu. Pokud se tak nestane, napište nám na e-mail skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, kde to vázne. Na školení je potřeba se přihlásit a provést úhradu školného v takovém termínu, aby nejpozději 24 hodin před zahájením výuky bylo připsáno na náš účet. Jen tak Vám budeme moci zpřístupnit stránku na webu ALFA Škola, kde online školení probíhá. Děkujeme za pozornost. Váš ALFA Tým.

  ALFASOFTWARE LOGOS

  Online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO

  21.9.2021
  9.0015.30

  Srdečně Vás zveme na online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO.
  Chystáte-li se na Vaše první online školení, nemusíte mít obavy!
  Potřebujete pouze stabilní připojení k internetu, počítač s reproduktory nebo sluchátky (kamera není potřeba) a klidný kout. Na počítači, ze kterého budete sledovat školení, není nutné mít nainstalovaný program ALFA MZDY AVENSIO. Školení tedy lze sledovat i z pohodlí domova, kde Vás nebude nikdo rušit.

  Přejít na přihláškový formulář


  Odešlu přihlášku a CO BUDE DÁL? V den připsání školného na účet Alfa Software, s.r.o. obdržíte přihlašovací údaje do členské sekce ALFA Škola, což jsou webové stránky, na kterých budete přímý přenos školení sledovat. Jsou zde k dispozici také studijní materiály k vytištění. Během výkladu můžete s lektorkou komunikovat písemně pomocí tzv. chatu. K přihlášení na web ALFA Škola a pro sledování školení DOPORUČUJEME použít internetový prohlížeč Google Chrome.


  KDY ŠKOLENÍ PROBĚHNE? V úterý 21. 9. 2021 od 9:00 do cca 15:30 hodin
  CENA: 2.000 Kč bez DPH, tj. 2.420 Kč včetně DPH
  (v ceně jsou studijní MATERIÁLY a možnost sledovat celé školení či jeho části znovu ze ZÁZNAMU, a to po dobu 14 dní od uskutečnění jeho online přenosu)


  KOMU JE ŠKOLENÍ URČENO?
  Všem mzdovým účetním, které ve mzdovém a personálním systému ALFA MZDY AVENSIO začínají i těm, kteří v něm již pracují, ale nejsou si jistí, zda vše dělají správně a efektivně.

  CO SE DOZVÍTE?
  Jak program ALFA MZDY AVENSIO vypadá a co vše umí
  Jak se program ALFA MZDY AVENSIO ovládá + klávesové zkratky
  Jak se přihlásit do databáze a jak si změnit heslo
  Jak zadat nového zaměstnance
  Jak zadat pracovní poměr nebo více pracovních poměrů zaměstnance
  Jak zadat praxi u zaměstnanců
  Jak zadávat jednotlivé složky mzdy
  Jaké tiskové sestavy program nabízí
  Jak vytisknout povinné sestavy, mzdové lístky, evidenční listy
  Jak provést odvody
  Jak provést zálohu databáze a nastavit automatické zálohování
  Jak zpracovat závěrku měsíce
  Jak hledat v nápovědě a kde najít dokumentaci k programu a mnoho dalšího.


  Přihláškový formulář – školení 21. 9. 2021

  Po odeslání objednávkového formuláře obratem obdržíte na Váš e-mail uvedený v objednávce proforma fakturu. Pokud se tak nestane, napište nám na e-mail skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, co se nepovedlo. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Na školení je potřeba se přihlásit a provést úhradu školného v takovém termínu, aby nejpozději 24 hodin před zahájením výuky bylo připsáno na náš účet! Jen tak Vám budeme moci zpřístupnit stránku na webu ALFA Škola, kde online školení probíhá. Děkujeme za pozornost. Váš ALFA Tým.

  ALFASOFTWARE LOGOS

  Archiv

  Jak vybrat mzdový program

  Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

  Rychlý kontakt

  Alfa Software, s.r.o.
  Pražská 22
  Klatovy mapa

  Tel.: 376 709 890
  Napište nám

  Seznam obchodních zástupců

   

  Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

  Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

  Zavřít