Archiv měsíce: Červenec 2021

 

Zvýšení daňového zvýhodnění a nové podmínky pro daňový bonus

Na základě novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů provedené zákonem č. 285/2021 Sb. se zvyšuje částka daňového zvýhodnění na:

  • druhé dítě z 19.404,– Kč (1.617,– Kč měsíčně) na 22.320,– Kč (1.860,– Kč měsíčně) a
  • třetí a každé další dítě z 24.204,– Kč (2.017,– Kč měsíčně) na 27.840,– Kč (2.320,– Kč měsíčně).

Výše daňového zvýhodnění na první dítě se nemění (15.204,– Kč, 1.267,– Kč měsíčně).

Jak vyplývá z přechodných ustanovení, vyšší daňové zvýhodnění se použije již pro celé zdaňovací období roku 2021, ovšem až v rámci ročního zúčtování daně nebo daňového přiznání za 2021. Při výpočtu daňových záloh se bude měsíční daňové zvýhodnění na druhé a na třetí a každé další dítě poskytovat po celý rok 2021 ve výši dosud platné, tj. ve výši 1.617,– Kč na druhé dítě a 2.017,– Kč na třetí a každé další dítě. Nové částky daňového zvýhodnění se při výpočtu záloh na daň použijí poprvé až při zúčtování mezd za leden 2022.

Díky předmětné novele se také ruší maximální částka měsíčního daňového bonusu 5.025,– Kč. Tato změna se uplatní až v roce 2022.

Informativní důchodová aplikace

Informativní důchodová aplikace (IDA) je nová online služba ePortálu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), která Vám poskytne přehlednou a srozumitelnou informaci ohledně dosud evidovaného počtu let důchodového pojištění a předpokládané výše důchodu.

Díky této službě lze snadno a rychle zjistit, jaký je Váš důchodový věk (u žen i s ohledem na počet vychovaných dětí) a jaký je případný počet let pojištění, který ještě musíte získat pro nárok na starobní důchod. Služba umožňuje i vložení vybraných náhradních dob pojištění či dob zaměstnání nebo výkonu samostatné výdělečné činnosti, které ČSSZ dosud nemá ve své evidenci. Vložené doby jsou použity výhradně pro účely provedení vyhodnocení, do evidence ČSSZ se neuloží.

Pro přihlášení a přístup k online službám ePortálu ČSSZ můžete použít buď datovou schránku nebo tzv. NIA (= Národní identitní autoritu).

Více informací o službě včetně návodu, jak ji jednoduše použít, se dozvíte ve videu zveřejněném na webu ePortálu – viz tento odkaz nebo také v tiskové zprávě MPSV z 22.7.2021 a v tiskové zprávě ČSSZ z 22.7.2021.

Potvrzení zaměstnavatele k žádosti zaměstnance o důchod

Žádost o přiznání dávky důchodového pojištění sepisuje s občanem okresní správa sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) příslušná podle místa jeho pobytu (§ 82 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení).

Následně OSSZ vyzve zaměstnavatele, aby do 8 dnů ode dne obdržení výzvy písemně potvrdil některé skutečnosti nezbytné pro rozhodnutí o nároku na důchod a jeho výplatu (§ 83 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb.).

Konkrétně se jedná o tyto údaje:

  • zda zaměstnavatel provádí z příjmu zaměstnance srážky na základě nařízeného soudního nebo správního výkonu rozhodnutí, konkursu, nebo dohody o srážkách z příjmu uzavřené podle občanského zákoníku, označení toho, kdo toto rozhodnutí vydal, a číslo jednací tohoto rozhodnutí, a jde-li o srážky na výživné, zda se jedná o běžné nebo dlužné výživné a jaká je jeho výše,
  • zda trvá pracovněprávní vztah zaměstnance ke dni, od něhož žádá o přiznání tohoto důchodu,
  • zda k datu požadovaného přiznání výplaty důchodu (nebo po tomto datu) trvá u zaměstnance období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény), při níž zaměstnanci náleží náhrada mzdy, platu nebo odměny, popř. snížený plat (snížená odměna).

Ke sdělení požadovaných informací se používá tiskopis „Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance“.

Je-li podávána žádost o invalidní nebo starobní důchod, v bodu 3. části C. potvrzení se uvádí údaje o období prvních 14ti kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, za které náleží podle § 192 zákoníku práce náhrada mzdy, platu nebo odměny nebo snížený plat (snížená odměna), a které trvalo (trvá) ke dni (po dni), od něhož je požadována výplata důchodu. Přichází-li u zpětného přiznání důchodu v úvahu více takových období, uvedou se všechna. Je–li žádost sepisována s časovým předstihem, je zaměstnavatel povinen v souladu s ustanovením § 35a odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. případnou dočasnou pracovní neschopnost vzniklou následně (po odeslání potvrzení), která trvá k požadovanému datu přiznání výplaty dávky, nahlásit OSSZ dodatečně, a to do 8 dnů ode dne, kdy se dozví o jejím vzniku.

Bod 4. části C. potvrzení se vyplňuje (a ELDP se odesílá) jen, je-li potvrzení vyhotovováno na základě výzvy OSSZ. Vystavuje-li zaměstnavatel potvrzení bez této výzvy (pouze na žádost zaměstnance), bod 4. se nevyplňuje a ELDP se odesílá až poté, co je sepsání žádosti potvrzeno příslušnou OSSZ, popř. ve lhůtě stanovené ustanovením § 38 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb. (tj. za uplynulý kalendářní rok).

 Doporučuje se, aby zaměstnavatel, který je seznámen s úmyslem zaměstnance podat žádost o přiznání starobního důchodu, nečekal na výzvu OSSZ, ale sám již zaměstnance vyplněným potvrzením předem vybavil.

Jde-li o žádost o vdovský / vdovecký důchod, platí totéž; postačí však vyplnit pouze bod 1. části C. týkající se exekučních srážek. Tímto postupem zaměstnavatel přispěje ke zjednodušení i zkrácení vlastního řízení o přiznání důchodu.

Jedná-li o žádost o plný / částečný invalidní důchod, není vhodné zaměstnance tímto potvrzením předem vybavovat, neboť OSSZ jej vyžaduje pouze v případě, že žadatel je uznán invalidním.

Program ALFA MZDY AVENSIO

Všichni uživatelé mzdového a personálního programu ALFA MZDY AVENSIO mohou pohodlně předmětné potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance podle § 83 zákona č. 582/1991 Sb. vytisknout pomocí sestavy 611109_Potvrzení k žádosti o důchod uložené v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Potvrzení a výkazy.

Uzavření dětského tábora a nárok na ošetřovné

V dnešním dalším prázdninovém blogovém článku se dozvíte, jak je to s nárokem na ošetřovné zaměstnance v případech, kdy dojde z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události k uzavření dětského tábora, v jehož denní či týdenní péči je jeho dítě.

Zaměstnanci, který nemůže v této souvislosti vykonávat práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, nárok na ošetřovné vznikne (samozřejmě pokud splní zbylé stanovené podmínky) s tím, že jeho výplata je pouze po stanovenou podpůrčí dobu, tj. 9 (u samoživitelů 16) kalendářních dnů, nejdéle však do dne, ve kterém měl tábor skončit. To samé platí také v případě, že je dítěti nařízena karanténa a jeho pobyt na táboře byl z tohoto důvodu ukončen či přerušen.

Výše ošetřovného činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

V případě nařízené karantény dítěte bude zaměstnanec žádat o ošetřovné na tiskopise „Rozhodnutí o potřebě ošetřování/péče“ vystaveném lékařem (hygienou).

Při uzavření tábora bude zaměstnanec žádat na tiskopise „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy)“, kde do názvu školy napíše označení tábora a údaj o zřizovateli tábora.

Žádost o ošetřovné podá zaměstnanec u svého zaměstnavatele, který ji po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

zdroj informací: Česká správa sociálního zabezpečení

Cílený program MPSV „Tornádo“ pro zaměstnavatele

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo za účelem ochrany pracovních míst a pomoc firmám cílený program „Tornádo“ pro zaměstnance a zaměstnavatele z jižní Moravy a severu Čech, které na konci června zasáhlo tornádo.

V rámci tohoto programu budou zasaženým zaměstnavatelům kryty mzdové náklady po nezbytně nutnou dobu od 25.6. do 31.7.2021. Úřad práce ČR bude přispívat na náhrady mezd i na samotné mzdy, a to v plné výši až do výše výdělku zaměstnance v předchozím čtvrtletí.

Program má 3 režimy s těmito podmínkami:

Režim I – Překážky na straně zaměstnavatele:

Firma sídlí v zasažené oblasti a není schopná fungovat, zaměstnanci jsou z toho důvodu na překážkách.

Uznatelným mzdovým nákladem je náhrada mzdy včetně povinných odvodů, kterou vyplatil zaměstnavatel zaměstnanci za shora uvedené období.

Příspěvek náleží pouze na náklady vynaložené na ty zaměstnance, kteří pracují v provozovně umístěné v zasažené oblasti, tj. v katastrálním území obcí Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, Hodonín a v případě Lounska obcí Stebno a Blatno.

Uvedené náklady jsou uznatelné pouze v tom případě, že zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci náhradu mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku.

Režim II – Překážky na straně zaměstnance:

Zaměstnanec likviduje v pracovní době škody na svém majetku nebo majetku sousedů. V tomto případě mu podle zákoníku práce nenáleží náhrada mzdy. Nemusí si však kvůli tomu čerpat dovolenou nebo neplacené volno. Zaměstnavatel může po vzájemné dohodě tuto náhradu zaměstnanci vyplatit nad rámec svých povinností. MPSV mu pak náklady na vyplacenou mzdu uhradí.

Uznatelným mzdovým nákladem je mzda, včetně jejích složek (příplatek za práci přesčas, práci v noci, práci o svátku, práci v sobotu a neděli aj.) a případného doplatku podle § 139 odst. 1 písm. c) Zákoníku práce, včetně povinných odvodů, kterou vyplatil zaměstnavatel zaměstnanci za shora uvedené období

Příspěvek náleží pouze na náklady vynaložené na ty zaměstnance, kteří byli převedeni na jinou práci v rámci provozovny umístěné v zasažené oblasti, tj. v katastrálním území obcí Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, Hodonín a v případě Lounska obcí Stebno a Blatno.

Uvedené mzdové náklady jsou uznatelné pouze v tom případě, že zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci mzdu ve výši, která mu náležela před převedením na jinou práci nebo mu vyplatí mzdu a doplatek do výše průměrného výdělku podle § 139 odst. 1 písm. c) Zákoníku práce.

Režim III – Zaměstnanec je z důvodu likvidace škod převeden na jinou práci:

V tomto případě nevzniknou překážky na straně zaměstnance ani zaměstnavatele. Zaměstnanec je vyplácena mzda nejméně ve stejné výši jako kdyby převeden nebyl. Jeho mzdu budeme zaměstnavateli opět refundovat.

Uznatelným mzdovým nákladem je náhrada mzdy včetně povinných odvodů, kterou vyplatil zaměstnavatel zaměstnanci za shora uvedené období

Příspěvek náleží pouze na náklady vynaložené na ty zaměstnance, kteří mají bydliště v zasažené oblasti obcí, tj. v katastrálním území obcí Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, Hodonín a v případě Lounska obcí Stebno a Blatno.

 

Obecně ke všem režimům:

Výše příspěvku na jednoho zaměstnance bude činit 100 % uznatelných mzdových nákladů, maximálně však do výše průměrného výdělku zaměstnance, včetně povinných odvodů.

Maximální částka příspěvku bude dána počtem hodin trvání překážek v práci nebo počtem hodin, kdy byl zaměstnanec převeden na jinou práci a průměrným hodinovým výdělkem, včetně povinných odvodů.

Příspěvek bude poskytován na základě dohody uzavřené mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce ČR. Dohoda bude uzavírána na základě žádosti zaměstnavatele. Bude ji možné uzavřít do 31.8.2021.

Příspěvek bude moci být vyplacen před vlastní úhradou mzdového nákladu zaměstnavatele. Příspěvek bude vyplacen na základě vyúčtování, přičemž vyúčtování může zaměstnavatel předložit před vlastní úhradou mzdových nákladů (vyplacením mzdy/náhrady mzdy a uhrazením povinných odvodů). Vyúčtování za měsíc červen i červenec bude možné předložit Úřadu práce ČR do 31.8.2021. Pokud k uzavření dohody dojde v průběhu měsíce srpna, vyúčtování lze předložit nejpozději do 30.9.2021.

Žádost o příspěvek bude možné podávat od 1. poloviny července, a to jak elektronicky, tak papírově. Přesný termín vč. formuláře bude k dispozici na webových stránkách MPSV i Úřadu práce ČR.

Zdroj informací:

https://www.mpsv.cz/pomoc-tornado

tisková zpráva MPSV z 2.7.2021

 Základní manuál pro zaměstnance při živelní události je možné otevřít z tohoto odkazu.

online Specializované školení pro školské organizace k programu ALFA MZDY AVENSIO

22.9.2021
9.0015.30

Srdečně Vás zveme na Specializované školení pro školské organizace k programu ALFA MZDY AVENSIO, které se uskuteční ONLINE formou ve středu 22. 9. 2021, v čase od 9:00 do cca 15:30 h.

Chystáte-li se na Vaše první online školení, nemusíte mít obavy! Potřebujete pouze stabilní připojení k internetu, počítač s reproduktory nebo sluchátky (kamera není potřeba) a klidný kout. Na počítači, ze kterého budete sledovat školení, není nutné mít nainstalovaný program ALFA MZDY AVENSIO. Školení tedy lze sledovat i z pohodlí domova, kde Vás nebude nikdo rušit.


OBJEDNAT ŠKOLENÍ 22. 9.

CENA školení je 2.500 Kč bez DPH, tj. 3.025 Kč včetně DPH.
V ceně jsou studijní materiály a možnost sledovat školení znovu ze záznamu, a to do  15. 10. 2021.


Odešlu přihlášku a CO BUDE DÁL? V den připsání školného na účet Alfa Software, s.r.o. obdržíte přihlašovací údaje do členské sekce ALFA Škola, což jsou webové stránky, na kterých budete přímý přenos školení sledovat. Jsou zde k dispozci také studijní materiály k vytištění. Během výkladu budete s lektorkou komunikovat písemně pomocí tzv. chatu. K přihlášení na web ALFA Škola a pro sledování školení DOPORUČUJEME použít internetový prohlížeč Google Chrome.


KOMU JE ŠKOLENÍ URČENO?
Všem mzdovým účetním, personalistkám a personalistům, kteří zpracovávají platy a statistické výkazy ve školských zařízeních.

PROGRAM
1) Nastavení dat v programu

o Nastavení parametrů
o Číselník Údaje subjektu
o Pracoviště a nákladové členění
o Číselník Funkční a odborné zařazení
o Směny a režimy
o Tabulka mezd + mzdové kódy

2) Přímá a nepřímá pedagogická činnost
3) Doplnění do úvazku
4) Nastavení pracovního poměru, úvazku, paušálů (příplatky)
5) Změna platového zařazení v průběhu měsíce
6) Evidence vzdělání
7) Evidence praxe, platové postupy
8) Dovolená pedagogických a nepedagogických pracovníků
9) Evidence samostudia
10) Zástup
11) Rozúčtování pracovního poměru
12) Změny nákladového členění
13) Výkaz P1-04
14) Výkaz P1c-01


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Po odeslání objednávkového formuláře obratem obdržíte na Váš e-mail uvedený v objednávce proforma fakturu. Pokud se tak nestane, napište nám na e-mail skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, co se nepovedlo. Na školení je potřeba se přihlásit a provést úhradu školného, tak aby nejpozději 24 hodin před zahájením výuky byla připsána na náš účet! Jen tak Vám budeme moci včas zpřístupnit stránku na webu ALFA Škola, kde online školení probíhá. Děkujeme za pozornost.
Váš ALFA Tým.

ALFASOFTWARE LOGOS

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít