Archiv měsíce: Říjen 2020

 

Žádost o krizové ošetřovné

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) již zveřejnila na svých webových stránkách nový formulář „Žádosti o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“. Návrh zákona o krizovém ošetřovném je však ještě v legislativním procesu, čeká na projednání Senátem ČR a na podpis prezidenta republiky, následně bude zveřejněn ve Sbírce zákonů (viz sněmovní tisk č. 1048).

Na žádosti zaměstnanec mimo jiné uvede prohlášení o uzavření školy včetně doby takového uzavření. Současně vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Poté předá formulář svému zaměstnavateli, který na žádost doplní své zázname, případně je uvede na samostatném tiskopisu „Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“, ke kterému žádost přiloží. Pokyny pro vyplnění tohoto tiskopisu naleznete zde.

Dalším krokem zaměstnavatele bude převedení žádosti o ošetřovné do elektronické podoby a ověřeným způsobem ji zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, a to buď samostatně nebo jako přílohu k tiskopisu „Záznamy zaměstnavatele“. Zároveň elektronicky odešle Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění, tj. o ošetřovné (NEMPRI).

Návod k vyplnění „Žádosti o ošetřovné“ si můžete přečíst zde. Pro otevření návodu k vyplnění „Záznamů zaměstnavatele“ využijte tento odkaz.

Na závěr uvádím shrnutí nejdůležitějších kritérií krizového ošetřovného:

 • Ošetřovné dle níže uvedených parametrů bude vypláceno zpětně, a to po celou dobu trvání mimořádný opatření, tzn. od 1. dne potřeby péče o dítě.
 • Nárok na ošetřovné budou mít rodiče při péči o dítě mladší 10 let jako je tomu i u klasického ošetřovného. Nárok na ošetřovné náleží i při péči o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku a osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení.
 • Výše ošetřovného bude činit 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu.
 • Minimální denní výše ošetřovného je nově stanovená na 400 Kč. A to pro ty, kteří mají plný úvazek, ale výše denní vyplacené částky by byla nižší než tento limit.
 • Kromě zaměstnanců budou mít na ošetřovné nárok také osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud odvádí nemocenské pojištění.
 • Obdobně jako v jarních měsících se rodiče budou moci v péči o dítě neomezeně střídat. Stejně jako na jaře bude platit podmínka, že se nebudou moci střídat v průběhu stejného dne.
 • Nárok na ošetřovné bude možné čerpat po celou dobu uzavření škol. Nárok na něj zaniká ukončením zaměstnání.
 • Po otevření škol bude krizové ošetřovné nadále platit pro děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Zdroj informací:

tisková zpráva ČSSZ ze dne 23.10.2020

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

Zvýšení rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění od 1/2021

Od 1.1.2021 dojde ke zvýšení rozhodného příjmu pro vznik účasti na nemocenském pojištění, a to ze současné částky 3.000,– Kč na 3.500,– Kč.

Podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, se totiž částka rozhodného příjmu zvyšuje od 1. ledna kalendářního pokud, pokud jedna desetina součinu všeobecného vyměřovacího základu (dále jen „VVZ“) stanoveného podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který o dva roky předchází tomuto kalendářnímu roku, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto VVZ bude po zaokrouhlení na celou pětisetkorunu směrem dolů vyšší než dosud platná částka rozhodného příjmu.

VVZ za rok 2019 a přepočítací koeficient pro úpravu VVZ za rok 2019 jsou uvedeny v nařízení vlády č. 381/2020 Sb. ze dne 21.09.2020 a činí 34.766,– Kč a 1,0194.

Výpočet rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění pro rok 2021 je tedy tento: 1/10 z částky 35440,46 (34766 x 1,0194) = 3.544,046, po zaokrouhlení na celou pětisetkorunu dolů = 3.500,– Kč.

Pro úplnost uvádím částky rozhodného příjmu v uplynulém období:

 • 1.1.2009 – 31.12.2011 = 2.000,– Kč
 • 1.1.2012 – 31.12.2018 = 2.500,– Kč
 • 1.1.2019 – 31.12.2020 = 3.000,– Kč.

Další nouzový stav a pracovnělékařské prohlídky

Vláda ČR schválila dne 16.10.2020 usnesení č. 1049 o přijetí nouzového opatření, které specifikuje oblast pracovnělékařských služeb za současné doby trvání nouzového stavu, a to především možnost využití čestného prohlášení ve stanovených případech či možnost neprovádění periodických prohlídek.

Celé znění usnesení je k dispozici zde, jeho přílohu (čestné prohlášení) si můžete stáhnout pomocí tohoto odkazu.

Všem uživatelům mzdového a personálního systému ALFA MZDY AVENSIO zašleme sestavu čestného prohlášení nahrazujícího vstupní pracovnělékařskou prohlídku do konce tohoto týdne.

Solidární zvýšení daně v roce 2021

V souvislosti se stanovením výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 a souvisejícího přepočítacího koeficientu se mění hranice pro solidární zvýšení daně na částku 1 701 168 Kč (v roce 2020 = 1 672 080 Kč).

Konkrétně je v ustanovení § 16a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), uvedeno, že se při výpočtu podle ustanovení § 16 téhož zákona zvýší daň o solidární zvýšení daně. Solidární zvýšení daně činí 7% z kladného rozdílu mezi

a) součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 v příslušném zdaňovacím období a

b) 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení (= 1 701 168 Kč /48x 35 441 Kč/).

Průměrná mzda se počítá jako násobek všeobecného vyměřovacího základu (dále jen „VVZ“) za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje a přepočítávacího koeficientu, tj. VVZ za rok 2019 = 34 766 Kč x koeficient pro přepočet = 1,0194 (viz nařízení vlády č. 381/2020 Sb. ze dne 21.09.2020).

Ze shora uvedeného vyplývá, že se solidární zvýšení daně netýká příjmů z kapitálového majetku (§ 8 ZDP), příjmů z nájmu (§ 9 ZDP) a ostatních příjmů (§ 10 ZDP).

Tzv. solidární přirážka se bude vybírat již při stanovení záloh na daň, tj. měsíčně. Solidární zvýšení daně u zálohy upravuje ustanovení § 38ha ZDP:

㤠38ha

Solidární zvýšení daně u zálohy

(1) Při výpočtu podle § 38h odst. 2 se záloha zvýší o solidární zvýšení daně u zálohy.

(2) Solidární zvýšení daně u zálohy činí 7 % z kladného rozdílu mezi

 1. a) příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a
 2. b) 4násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení (pozn. pro rok 2021 = 141 764 Kč /4x 35 441 Kč/).

(3) Mzdový list musí za každý kalendářní měsíc obsahovat částku odpovídající rozdílu podle odstavce 2.“

Podle § 38g odst. 4 ZDP je daňové přiznání povinen podat poplatník, u něhož se daň zvyšuje o solidární zvýšení daně. Povinnost podat daňové přiznání za rok 2021 z důvodu solidárního zvýšení daně bude mít pouze ten zaměstnanec, jehož celkový roční příjem přesáhne částku 1 701 168 Kč. Jinými slovy, poplatník bude muset podat daňové přiznání pouze tehdy, když se jeho daň za zdaňovací období roku 2021 zvýší o solidární daň. Takovou povinnost poplatník nebude mít v případě, kdy se např. pouze jedna jeho záloha z příjmů ze závislé činnosti zvýší o solidární daň podle § 38ha ZDP, ale jeho daň se za dané zdaňovací období nezvýší o solidární zvýšení daně podle § 16a ZDP. V takovém případě může plátce (zaměstnavatel) tomuto poplatníkovi (zaměstnanci) provést roční zúčtování záloh.

Program ALFA MZDY AVENSIO:

Mzdový a personální program ALFA MZDY AVENSIO Software počítá samozřejmě solidární zvýšení daně automaticky. Jeho výše je vidět na kartě zaměstnance v záložce mzdového lístku v poli „Daň solidární“.

Přehled zaměstnanců, u kterých budou v průběhu roku 2021 zálohy na daň zvýšeny o tzv. solidární přirážku, vytisknete v programu pomocí sestav 420111_Daně – seznam nebo 420611_Výpočet daně u zaměstnance. Obě sestavy jsou uložené v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Daně. Solidární přirážka se promítne také do mzdových listů zaměstnanců – viz sestava 350111_Mzdový list úplný (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Mzdový list).

Budete-li mít jako uživatel systému ALFA MZDY AVENSIO jakékoliv dotazy týkající se solidárního zvýšení daně, kontaktujte pracovníky konzultační linky. Jsou k dispozici každý pracovní den od 7:00 do 15:30 hod. a rádi Vám pomohou.

Závěrem upozorňuji, že je v legislativním procesu schválení zrušení superhrubé mzdy. Je tedy otázkou, jak se toto dotkne solidární přirážky v roce 2021. Proto sledujte blog na těchto internetových stránkách, o vývoji vás budeme pochopitelně informovat.

Program Antivirus A – prodloužen do konce r. 2020

Včera (14.10.2020) schválila vláda prodloužení programu Antivirus režim A, a to do konce letošního roku (původně měl platit do konce října). Prostřednictvím tohoto programu stát hradí zaměstnavatelům mzdové náklady na zaměstnance, kteří se ocitli v karanténě či v izolaci (80%) nebo na překážce v práci, pokud musel zaměstnavatel v důsledku vládních nařízení v souvislosti s nově vyhlášeným nouzovým stavem zavřít či významně omezit svůj provoz (nově 100%, dosud to bylo 80%). Maximální měsíční hranice na zaměstnance se navíc zvyšuje z 39.000,– Kč na 50.000,– Kč. Uvedené změny (výše příspěvku na mzdové náklady a jeho maximální měsíční hranice platí již zpětně od 1.10.2020.

Co se týče dalších dvou režimů programu Antivirus, tak režim B se prozatím nemění a měl by fungovat do konce října. Režim C se týkal odpuštění odvodů sociálního pojištění zaměstnavatele za měsíce červen až srpen. O případných úpravách těchto dvou režimů bude Ministerstvo práce a sociálních věcí ještě rozhodovat.

Více informací naleznete v tiskové zprávě MPSV z 14.10.2020.

Mzdový a personální systém ALFA MZDY AVENSIO

Uživatelé mzdového a personálního systému ALFA MZDY AVENSIO mohou jako podklad pro vyúčtování náhrad v režimu A a B programu Antivirus využít exporty 140108_Program Antivirus režim A a 140109_Program Antivirus režim B – oba uložené v menu Hlavní nabídka – Zpracování – Exporty.

Podrobnosti ke zpracování exportů jsou uvedeny v dopise k verzi 3.1.5.19 (viz Zákaznická zóna MOJE ALFA nebo v programu menu Nápověda – Dopisy k verzím).

 

Ošetřovné z důvodu uzavření základních škol od 14.10.2020

V rámci mimořádných opatření vyhlášených vládou jsou od dnešního dne uzavřeny také první stupně základních škol (viz usnesení vlády č. 1022 ze dne 12.10.2020).

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v této souvislosti vydalo tiskovou zprávu ohledně předpokládaného postupu ve věci ošetřovného na děti do 10 let. Návrh zákona, který by umožnil zaměstnancům čerpat tzv. krizové ošetřovné za dny péče o tyto děti v jednotlivých kalendářních měsících, bude v nejbližších dnech projednávat Poslanecká sněmovna:

 • Rodiče se podle návrhu zákona budou moci v péči o dítě střídat bez omezení, obdobně jako tomu bylo během jarních měsíců.
 • Úprava počítá s ošetřovným ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, které má být současně v minimální výši 400 Kč za den, a to po celou dobu platnosti mimořádných opatření.
 • Kromě rodičů dětí mladších 10 let budou mít nárok na ošetřovné také lidé pečující o osoby již od stupně I. závislosti bez omezení věku nebo o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení.
 • O ošetřovné budou moci opět žádat i tzv. dohodáři.

Rodiče, kteří z důvodu uzavření školy musí se svými dětmi zůstat doma, nejprve standardně informují zaměstnavatele (telefonicky, e-mailem) o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance z důvodu potřeby péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení.

Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat školu o vystavení potvrzení o jejím uzavření.

Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový a jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na jejím ePortálu.

Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě.

Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý předchozí kalendářní měsíc.

zdroj: www.mpsv.cz

Zvýšení max. příspěvku na podporu zaměstnávání OZP

Na základě nařízení vlády č. 388/2000 Sb. ze dne 25.09.2020 došlo s účinností od 1.10.2020 ke zvýšení maximální částky příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) o 800 Kč, tedy na 13.600,– Kč.

Důvody zvýšení příspěvku jsou uvedeny v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 25.09.2020.

Příspěvek se poskytuje čtvrtletně zpětně zaměstnavatelům, se kterými Úřad práce ČR uzavřel písemnou dohodu o jejich uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce podle ustanovení § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a který splňuje podmínky stanovené v § 78a tohoto zákona.

Příspěvkem jsou nahrazovány skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy v měsíční výši 75 % skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance v pracovním poměru, který je OZP, včetně sociálního a zdravotního pojištění.

Jak již bylo shora uvedeno, činí maximální měsíční částka příspěvku 13.600,– Kč, a to na zaměstnance, který má přiznán 1. až 3. stupeň invalidity, a 5.000,– Kč měsíčně na zaměstnance, který je osobou zdravotně znevýhodněnou (dále jen „OZZ“). Zaměstnavateli dále také náleží paušální částka 1.000,– Kč měsíčně na každou OZP v pracovním poměru. Dále může zaměstnavatel na zaměstnance, který má přiznán 1. až 3. stupeň invalidity, uplatnit nárok na zvýšení příspěvku, nejvíce však o částku představující rozdíl mezi částkou 13 600 Kč a příspěvkem poskytnutým na náklady na mzdu nebo plat měsíčně. Celkem tedy může příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR poskytnout zaměstnavateli příspěvek až do výše 14 600 Kč měsíčně u osob invalidních a až 6 000 Kč měsíčně u OZZ.

Součástí žádosti o poskytnutí příspěvku je jmenný seznam zaměstnanců se zdravotním postižením a doložení skutečnosti, že zaměstnanci, na které zaměstnavatel příspěvek požaduje, jsou OZP.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Úřadu práce ČR.

Sociální pojištění – max. VZ zaměstnance v roce 2021

Maximálním ročním vyměřovacím základem (dále jen „maximální VZ“) pro placení pojistného na sociální zabezpečení je částka rovnající se 48násobku „průměrné mzdy“, tj. pro rok 2021 částka 1.701.168,– Kč (48 x 35.441,– Kč). „Průměrná mzda“ se počítá jako násobek všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje a přepočítávacího koeficientu, tj. VVZ za rok 2019 = 34.766,– Kč x koeficient pro přepočet = 1,0194 (viz nařízení vlády č. 381/2020 Sb. ze dne 21.09.2020).

Maximální VZ zaměstnance je tvořen součtem jeho vyměřovacích základů v kalendářním roce, za který se maximální vyměřovací základ zjišťuje.

Přesáhne-li v kalendářním roce úhrn vyměřovacích základů zaměstnance maximální VZ a zaměstnanec je v tomto roce zaměstnán:

1) pouze u jednoho zaměstnavatele, neplatí zaměstnanec v tomto kalendářním roce pojistné z částky, která přesahuje tento maximální VZ; to platí i v případě více zaměstnání v kalendářním roce, avšak u téhož zaměstnavatele. Do vyměřovacího základu zaměstnavatele se pak nezahrnuje částka, která přesahuje maximální vyměřovací základ zaměstnance a z níž zaměstnanec neplatí v kalendářním roce pojistné. Tzn., že z částky přesahující maximální VZ pak zaměstnavatel neodvádí ani pojistné za zaměstnance (6,5 %), ani za sebe (24,8%).

2) u více zaměstnavatelů, považuje se pojistné zaplacené zaměstnancem z úhrnu jeho vyměřovacích základů ze všech zaměstnání, který přesahuje tento maximální VZ, za přeplatek na pojistném; tento přeplatek však nemůže být vyšší než částka, která byla zaměstnanci z jeho příjmů sražena na pojistném. O vrácení přeplatku na pojistném v tomto případě žádá zaměstnanec písemnou žádostí doloženou potvrzeními svých zaměstnavatelů o úhrnu vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné (viz níže). Dotčeným zaměstnavatelům se však částka pojistného, které odváděli za sebe (24,8 %), nevrací.

Zaměstnavatel je povinen podle ustanovení § 15a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., písemně zaměstnanci na jeho žádost potvrdit úhrn vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné, a to do 8 dnů ode dne obdržení žádosti. Potvrzeními jednotlivých zaměstnavatelů následně zaměstnanec doloží svoji písemnou žádost o vrácení přeplatku na pojistném podle § 17 odst. 3 téhož zákona. Tiskopis potvrzení

 • k tisku a ručnímu vyplnění je k dispozici zde,
 • k vyplnění na PC otevřete pomocí tohoto odkazu.

Všichni uživatelé mzdového a personálního programu AVENSIO Software mohou pro své zaměstnance potvrzení vytisknout pomocí sestavy 611111_Příjmy pro ČSSZ, OSSZ formulář uložené v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Potvrzení a výkazy.

Pro úplnost připomínám, že do evidenčního listu důchodového pojištění se vyměřovací základ uvádí v plné výši bez ohledu na tu skutečnost, že odvodu pojistného podléhá pouze maximální VZ (více viz aktuálně platné Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP a Metodická pomůcka pro vyplňování ELDP).

A na závěr pro srovnání přikládám tabulku s přehledem maximálních VZ za posledních 7 let:

Zdravotní volno zaměstnanců

Zdravotní volno (nebo-li nemocné dny, tzv. sick days) je stále častěji zaměstnavateli poskytovaný zaměstnanecký benefit, který zaměstnanci využívají v době jejich krátkodobé zdravotní indispozice (nachlazení, migréna, žaludeční nevolnost, střevní chřipka apod.), kdy k vyléčení postačí jeden nebo dva dny. Zaměstnanci takové volno čerpají, aniž by si museli čerpat řádnou dovolenou nebo by si museli nechat od ošetřujícího lékaře vystavit rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti.

Jak již bylo uvedeno, jedná se o benefit ze strany zaměstnavatele (není výslovně upraven zákoníkem práce) a je to tedy on, kdo určuje konkrétní podmínky pro čerpání tohoto druhu pracovního volna. Zejména se jedná o:

 • rozsah (délku) zdravotního volna (obvykle zaměstnavatelé poskytují 3-5 dnů za kalendářní rok), zda bude nárok krácen v případě nástupu / skončení v průběhu roku, zda bude vázán na určitý počet odpracovaných směn apod.
 • jakým způsobem bude zaměstnanec svou zdravotní indispozici oznamovat,
 • k jakému účelu se volno poskytuje,
 • jaká je výše kompenzace při této překážce v práci (zda bude poskytnuta náhrada vypočtená z průměrného výdělku nebo náhrada odpovídající ušlé mzdě),
 • co se stane s nevyčerpanými dny (zda nevyčerpané volno propadne, bude se převádět do dalšího kalendářního roku či zda dokonce bude proplaceno).

Tyto podmínky jsou nejčastěji upraveny interním předpisem, příp. kolektivní smlouvou.

Zdravotní volno ve mzdovém a personálním programu AVENSIO Software:

Pro evidenci a výpočet náhrady za zdravotní volno se v programu používají dva systémové kódy:

 • 848 – Indispoziční volno průměrem = náhrada vypočtená z průměrného hodinového výdělku (stejně jako např. náhrada při dovolené nebo jiných překážkách v práci)
 • 847 – Indispoziční volno platem = náhrada odpovídající ušlé mzdě.

Zdravotní volno se zadává v záložce „Náhrady“.

Pro tisk seznamu zadaných nepřítomností můžete využít sestavu 110100_Mzdové přehledy (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Přehledy), kde v záložce „Zadání“ nastavíte období, za které chcete čerpání zdravotního volna sledovat, v záložce „Nastavení“ zatrhnete Druh mzdy, vyplníte číslo uživatelského kódu a zvolíte, zda požadujete vytisknout počet hodin a dnů volna a částku náhrady. Přehled je možné kromě tisku na tiskárnu také uložit do *.PDF souboru nebo data vyexportovat do *.CSV souboru.

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít