Archiv měsíce: Duben 2020

 

Nový školský výkaz P1d-01 v r. 2020

Jedná se o nový výkaz o změnách v počtu hodin přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků ve škole a školní družině podle předpokládaného stavu k 30. 9. 2020. Vzor formuláře si můžete otevřít pomocí tohoto odkazu.

Vyplnění výkazu se týká jen právnických osob, které vyplácejí plat podle ustanovení § 109 odst. 3 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.), a které vykonávají činnost mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře nebo školní družiny zřizované pouze krajem, obcí nebo svazkem obcí a jsou zapsané v rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „organizace“).

Organizace budou výkaz odesílat v období od 31.5.2020 nejpozději do 10.6.2020 s údaji o předpokládaném stavu ke dni 30.9.2020 v elektronické podobě přes Internet na server určený pokyny MŠMT. Údaje se vyplňují ručně přímo v pořizovacím programu výkazu P1d-01 v Informačním systému školské statistiky (https://sberdat.uiv.cz/login). Povinnost předávat údaje je stanovena ustanovením § 161c odst. 2 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.).

Každá organizace vyplňuje jeden formulář P1d-01 s těmito údaji:

sl. a kódy druhů činnosti škol a školských zařízení (viz číselník Metodického pokynu k výkazu P1-04):

11 mateřská škola, 21 základní škola, 34 střední škola, 42 konzervatoř, 51 mateřská škola dle § 16 odst. 9 školského zákona, 52 základní škola dle § 16 odst. 9 školského zákona,

53 konzervatoř dle § 16 odst. 9 školského zákona, 56 střední škola dle § 16 odst. 9 školského zákona, 61 mateřská škola při zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

62 mateřská škola při zdravotnickém zařízení, 63 lesní mateřská škola, 64 základní škola při zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, 65 základní škola při zdravotnickém zařízení, 66 střední škola při zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, 81 školní družina

sl. b – kódy skupin profesí pedagogických pracovníků:

1 Učitelé (kromě učitelů pod kódem 9)

2 Vychovatelé

3 Učitelé odborného výcviku (kromě učitelů s kódem 9)

5 Speciální pedagogové (nezapočítávají se učitelé se speciálně pedagogickou kvalifikací)

7 Ostatní pedagogičtí pracovníci

8 Trenéři

0 Asistenti pedagoga podle § 16 odst. 9 školského zákona

sl. c – kód zdroje financování = 11 (tj. jen státní rozpočet, kromě podpůrných opatření a ESF)

sl. 1 výchozí stav PPČ k 30.9.2019, tj. týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti pro konkrétní kombinaci druhu činnosti a skupiny profesí pedagogických pracovníků, který organizace vykázala ve výkaze P1c-01 ke dni 30. 9. 2019.

Údaje ve všech výše uvedených sloupcích, tj. ve sloupcích a, b, c a 1 jsou v internetovém výkazu pro každou organizaci automaticky předvyplněny z dat výkazu P1c-01 odevzdaného touto organizací k datu 30.9.2019. Ve sl. 1 je uveden součet odpovídajících hodnot z oddílů IVb., IVc. a VIII. výkazu P1c-01. Tento údaj může organizace změnit pouze v případě, pokud mezi 30.9.2019 a 30.9.2020 došlo, resp. dojde, k takové změně organizačního uspořádání právnické osoby, která by měla významný vliv na údaje vykázané ve výkaze P 1c-01 k 30.9.2019 (např. sloučení, splynutí, rozdělení právních subjektů). V případě změny předvyplněného údaje ve sl. 1 vyžaduje pořizovací program komentář, ve kterém musí organizace blíže vysvětlit důvody takové úpravy.

Není v žádném případě přípustné měnit data ve sl. 1 z jiných důvodů, např. za účelem opravy nebo doplnění chybně vykázaných dat z roku 2019.

sl. 2 – uvádí se předpokládaná změna v průměrném týdenním počtu hodin přímé pedagogické činnosti pro konkrétní kombinaci druhu činnosti a skupiny profesí pedagogických pracovníků (u základních škol, středních škol a konzervatoří pouze povinných a povinně volitelných předmětů) k datu 30.9.2020, zajišťované jak v rámci pracovních smluv tak dohod konaných mimo pracovní poměr dohromady, které jsou financovány pouze ze státního rozpočtu s kódem zdroje financování 11 (tedy kromě podpůrných opatření a ESF). Změna předpokládaného stavu k 30.9.2020 se určuje vzhledem k počtu hodin přímé pedagogické činnosti, který byl vykázán souhrnně v oddílech IVb., IVc. a VIII. výkazu P 1c-01 ke dni 30.9.2019 a nyní je uveden, příp. upraven, ve sloupci 1 výkazu P 1d-01. V případě zvýšení se uvádí ve sloupci 2 změna s plusovým znaménkem, v případě snížení s minusovým znaménkem, stav beze změny – uvádí se „0“.

sl.e – je dopočítán automaticky z výchozího stavu (sl. 1) a vykázané předpokládané změny (sl. 2). Jedná se o předpokládaný stav v počtu hodin přímé pedagogické činnosti k 30.9.2020 a slouží pouze pro kontrolu.

Pro předpoklad vzniku nového druhu činnosti anebo nové profese pedagogického pracovníka, které nebyly uvedeny ve výkazu P1c-01 k 30.9.2019, bude v internetovém výkazu P1d-01 možnost nového zadání odpovídající kombinace druhu činnosti a skupiny profesí pedagogických pracovníků.

Údaje o týdenním počtu hodin přímé pedagogické činnosti se uvádějí s přesností na 2 desetinná místa.

Opravy výkazu po odeslání je nutné předem oznámit zpracovatelskému místu a po opravě celý výkaz znovu po provedení kontrol odeslat.

Více informací včetně kontrolních vazeb a příkladů se dozvíte v metodickém pokynu k výkazu P1d-01.

Koronavirus – pracovněprávní desatero a AVENSIO

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen jako „MPSV“) připravilo „Pracovněprávní desatero boje s koronavirem“, tedy praktický návod na řešení jednotlivých situací, které mohou ve vztahu „zaměstnavatel – zaměstnanec“ nastat během současných mimořádných opatřeních proti šíření koronaviru. Například se v něm dozvíte, jak je zaměstnanec hmotně zabezpečen během nařízené karantény, na co má zaměstnanec nárok, pokud musí pečovat o dítě z důvodu zavření školského zařízení, jaká náhrada mzdy/platu přísluší zaměstnanci, když mu zaměstnavatel nepřiděluje práci v důsledku výpadku dodávky surovin a služeb a mnoho dalších užitečných informací.

Jelikož svým zákazníkům naše firma poskytuje vždy o kousek víc, doplnili jsme předmětné desatero MPSV návodem, jak jednotlivé situace řešit v Avensiu – viz tento odkaz: Pracovněprávní desatero boje s koronavirem a Avensio.

Český statistický úřad – výkazy podle IČO

Český statistický úřad (ČSÚ) vydává každoročně v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě tzv. „Program statistických zjišťování“ na další kalendářní rok (po předchozím schválení Parlamentem ČR). Vyhláška, kterou je tento program stanoven se zveřejňuje ve Sbírce zákonů. Konkrétně Program statistických zjišťování na rok 2020 byl zveřejněn ve vyhlášce č. 293/2019 Sb. ze dne 6.11.2019 (viz částka 125 Sbírky zákonů).

V tomto Programu je pro každé statistické zjišťování uveden mimo jiné okruh zpravodajských jednotek, kterých se vyplnění a předložení konkrétních výkazů týká. Kritériem pro to, které výkazy bude zpravodajská jednotka předkládat, je její zařazení podle CZ-NACE (tj. Klasifikace ekonomických činností) a dále pak, zda je konkrétní zjišťování plošné nebo výběrové.

První informaci o zpravodajské povinnosti a o tom, jaké výkazy má zpravodajská jednotka vyplnit, se dozví z dopisu s Oznámením o zpravodajské povinnosti, který ČSÚ posílá respondentům začátkem kalendářního roku.

Jaké výkazy musí vaše organizace vyplnit v daném roce (včetně termínů na jejich vyplnění a kontaktů na příslušné zaměstnance ČSÚ), zjistíte také v aplikaciVýkazy podle IČO“, která je dostupná na adrese www.czso.cz/vykazypodleico. Po zadání IČO se zobrazí aktuální seznam požadovaných výkazů. Upozorňuji, že informace jsou v této aplikaci průběžně aktualizovány a že určující pro zpravodajskou povinnost je již výše zmiňované Oznámením o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ.

ČSÚ umožňuje většinu statistických výkazů vyplnit elektronicky prostřednictvím on-line aplikace DANTE WEB nebo interaktivního PDF formuláře. Podrobněji jsou možné způsoby vyplnění výkazu popsány zde.

zdroj informací: www.czso.cz

ELDP za rok 2019

Nezapomněli jste na zpracování evidenčních listů důchodového pojištění vašich zaměstnanců za rok 2019? Pokud ano, tak připomínám, že je nejvyšší čas, neboť termín jejich vyplnění je do 30.4.2020! Předložit ELDP České správě sociálního zabezpečení prostřednictvím příslušné okresní správy je nutné do 30ti dnů ode dne zápisů údajů do ELDP.

Zaměstnavatel je povinen vyhotovit dva stejnopisy ELDP. Jeden, s podpisem pojištěnce, si ponechá ve své evidenci po dobu tří kalendářních roků po roce, kterého se týká. Druhý stejnopis, opatřený podpisem pověřeného zaměstnance nebo jiného oprávněného zástupce zaměstnavatele a jeho razítkem, je povinen vydat zaměstnanci, a to nejpozději v den, kdy předkládá ELDP orgánu sociálního zabezpečení.

Aktuální všeobecné zásady pro vyplňování ELDP si můžete otevřít pomocí tohoto odkazu, metodickou pomůcku pak máte k dispozici zde.

programu AVENSIO Software zpracujete ELDP velmi snadno, a to v okně hlavní nabídky: Tiskové sestavy – Mzdový list – Evidenční list – ELDP. Nejprve je nutné ELDP vygenerovat:

a poté samozřejmě zkontrolovat, např. se sestavou mzdového listu (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Mzdový list – 350111_Mzdový list – úplný (s. 1+2)).

Budete-li na OSSZ předávat ELDP elektronicky, pak máte dvě možnosti:

  1. Pro vytvoření datového *.xml souboru zvolte tlačítko „Export“. Tento soubor můžete následně odeslat např. přes e-Portál ČSSZ nebo datovou schránkou.
  2. Pro odeslání ELDP přímo z programu zvolte tlačítko „E-podání na ČSSZ“ – musíte však být k tomuto typu e-podání na ČSSZ zaregistrováni a musíte vlastnit osobní podpisový kvalifikovaný certifikát.

Více informací se všichni uživatelé AVENSIA dozví z dokumentu „Mzdový a evidenční list“ (viz Nápověda – Soubory nápovědy – Sestavy), u svého obchodního zástupce nebo na konzultační lince společnosti Alfa Software, s.r.o., která je v provozu každý pracovní den od 7:00 do 15:30 hodin.

 

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít