Archív měsíce: Březen 2019

 

Personální agenda v programu AVENSIO – KARLOVY VARY

15.5.2019
9.0014.30

Zveme Vás do Karlových Varů na školení PERSONÁLNÍ AGENDA v programu AVENSIO.

KDY? Ve středu 15. 5. 2019 od 9 do 14:30 hod.

KDE? Krajská knihovna, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary, mapa

CÍL: Vyždímat z programu AVENSIO Software maximum s ohledem na evidenci veškerých personálních údajů a ulehčit si tak svoji práce!

CENA 3.025 Kč/ osobu tj 2.500 Kč bez DPH

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 8. 5. 2019.


Daňová sleva na manžela – informace k výpočtu vlastních příjmů

V souvislosti s uplatněním slevy na manžela/manželku upozornilo aktuálně Generální finanční ředitelství na rozdílný způsob započítávání příjmů ze zaměstnání a vyplacených dávek do vlastního příjmu, jež nesmí za zdaňovací období (rok) přesáhnout částku 68 000 Kč.

Do vlastního příjmu se zahrnují příjmy dosažené v daném zdaňovacím období, tj. od 1. ledna do 31. prosince daného kalendářního roku, přitom

 • u příjmů ze zaměstnání podle ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů platí pravidlo, že příjmy vyplacené poplatníkovi nebo obdržené poplatníkem nejdéle do 31 dnů po skončení roku, za který byly dosaženy, se považují za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto roce (viz § 5 odst. 4 zákon o daních z příjmů). V praxi to znamená, že příjmy ze zaměstnání vyplacené za prosinec 2018 až v lednu 2019 se zahrnují do vlastního příjmu manžela roku 2018;
 • u vyplácených dávek jako je např. mateřská, nemocenská, ošetřovné, podpora v nezaměstnanosti však platí pravidlo, že dávky vyplacené v lednu 2019 se již započítávají do vlastního příjmu manžela/manželky roku 2019.

zdroj: www.financnisprava.cz

Příjmy, které se do vlastního příjmu manžela/manželky nezahrnují, jsou taxativně uvedeny v § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů. Všechny ostatní příjmy musí být do vlastního příjmu manžela/manželky započítány.

Roční sleva činí 24.840,– Kč. Pokud je manžel/lka držitelem/držitelkou průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka slevy na dvojnásobek, tj. na 49.680,– Kč ročně. Za manžela/manželku se pro účely daně z příjmů považuje také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství (nikoliv však druh/družka) – § 21e odst. 3 zákona o daních z příjmů.

Více informací naleznete v  Pokynu GFŘ D-22 – str. 49 až 52 a v Obecných informacích o slevě na dani z příjmů fyzických osob zveřejněných na webových stránkách Finanční správy.

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Ztížené pracovní prostředí a výši příplatku za práci v něm vymezuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb. v ustanovení  § 6, a to jednotně jak pro zaměstnance z podnikatelské, tak ze státní sféry. Ztíženým pracovním prostředím pro účely poskytování příplatku podle zákoníku práce je prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění. Co se rozumí ztěžujícím vlivem je uvedeno v § 6 odst. 2 citovaného nařízení vlády (jde např., o prach, chemické látky, hluk, vibrace, zvýšený tlak, radiace, …).

Zaměstnanec v podnikatelské sféře (§ 109 odst. 2 zákoníku práce):

Podle ustanovení § 117 zákoníku práce přísluší zaměstnanci za dobu práce ve ztíženém pracovním prostředí dosažená mzda a příplatek.

Výše příplatku činí za každý ztěžující vliv nejméně 10 % základní sazby minimální mzdy stanovené v § 2 a § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 567/2006 Sb.

Zaměstnanec ve státní sféře (§ 109 odst. 3 zákoníku práce):

Podle ustanovení § 128 zákoníku práce přísluší zaměstnanci za práci ve ztíženém pracovním prostředí příplatek ve výši nejméně 5 % základní sazby minimální mzdy za měsíc. Výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí 500 až 1800 Kč měsíčně (§ 7 odst. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě).

Program AVENSIO Software

Pro zadání příplatku za ztížené pracovní prostředí (a to jak na mzdových položkách, tak na tzv. stálých složkách mzdy) využijte uživatelský kód, u kterého bude uložen systémový kód s typem položky 23, tj. systémový kód 240, 250 až 253. Kontrolu správnosti nastavení uživatelského kódu můžete provést v Tabulce mzdových kódů (viz menu Hlavní nabídka – Číselníky – Tabulka mezd) nebo zkonzultovat se svým obchodním zástupcem nebo s pracovnicemi poradenské linky každý pracovní den v čase od 7:00 hod. do 15:30 hod.

Snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění od 1.7.2019

Na základě zákona č. 32/2019 Sb. ze dne 22.1.2019 zveřejněného v Částce 13 Sbírky zákonů dne 7.2.2019 dojde s účinností od 1. 7. 2019 ke zrušení tzv. karenční doby, po kterou se v případě dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje osobě v zaměstnaneckém nebo služebním poměru náhrada mzdy nebo platu, případně plat či jiný příjem (tj. první 3 pracovní dny trvání dočasné pracovní neschopnosti, nejvýše však prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn).

Jako určitá kompenzace za zrušení karenční doby dojde zároveň také s účinností od 1.7.2019 ke snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 % (viz ustanovení § 7 odst. 1 písm. a), c) bod 2 a písm. e) zákona č. 589/1992 Sb.

Sazby pojistného na sociální zabezpečení s účinností od 1. 7. 2019 tedy budou činit:

a)    u zaměstnavatele 24,8 % (do 30.6.2019 25%) z vyměřovacího základu, z toho 2,1 % (do 30.6.2019 2,3%) na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,

b)    u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu,

c)     u osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

1.     29,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v ustanovení § 5b odst. 1 a 2 zákona č. 589/1992 Sb., z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o OSVČ účastnou důchodového pojištění,

2.     2,1 % (do 30.6.2019 2,3%) z vyměřovacího základu uvedeného v ustanovení § 5b odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., jde-li o OSVČ účastnou nemocenského pojištění,

d)    u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího základu,

e)    u zahraničního zaměstnance 2,1 % (do 30.6.2019 2,3%) z vyměřovacího základu.

V souvislosti se snížením sazby pojistného na nemocenské pojištění OSVČ a zahraničních zaměstnanců dojde s účinností od 1. 7. 2019 ke snížení minimální výše pojistného na nemocenské pojištění těchto osob, a to na 126 Kč (2,1 % z minimálního vyměřovacího základu, který činí 6 000 Kč). Od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 činí minimální výše pojistného na nemocenské pojištění těchto osob 138 Kč.

 

Školení AVENSIO PRO POKROČILÉ – BRNO

16.4.2019
9.0015.00

Srdečně Vás zveme do BRNA na školení pro pokročilé uživatele programu AVENSIO Software!

KDY? V úterý 16. 4. 2019 od 9 do cca 15:00 hod.
KDE? V počítačové učebně PC-DIR, Mlýnská 425/70, Brno
(blízko centra, dobrá dostupnost MDH – viz mapa)

Témata školení + ÚPRAVY FORMULÁŘOVÝCH SESTAV!

CENA školení je 3.025 Kč/ osobu tj 2.500 Kč bez DPH.

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 9. 4. 2019.

01 06

JARNÍ SEMINÁŘ – Novinky z oblasti mzdového účetnictví a personalistiky 2019

24.4.2019 9.0025.4.2019 15.30

Nejočekávanější akce jara je zpět!
Zveme Vás na tradiční Jarní seminář – „NOVINKY Z OBLASTI MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ A PERSONALISTIKY 2019“!

Jako každý rok Vám prostřednictvím tohoto semináře přineseme informace o žhavých tématech, která trápí svět mezd a personalistiky. Opět jsme sestavili tým lektorů, kteří jsou významnými odborníky ve své praxi. Akce není zaměřena jen na jedno téma – výhodou je komplexní přehled v oboru! Seminář je rozdělen do dvou dnů, během nichž uslyšíte několik různých lektorů a přednáškových bloků.

Oblasti semináře:

 • ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ a JUDr. Martin Mikyska: advokát a soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví mzdy se zvláštní specializací na náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemocech z povolání.
 • ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ a Mgr. Tomáš Červinka: dlouholetý klíčový pracovník ve zdravotním pojištění, autor nebo spoluautor několika knih zabývajících se tématem zdravotního pojištění. Více než 20 let pracoval ve VZP ČR na pozicích od odborného referenta, ředitele odboru až po pozici náměstka ředitele nebo vrchního analytika. V současné době působí ve Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra, kde zastává pozici hlavního metodika.
 • PRACOVNÍ PRÁVO a JUDr. Bořivoj Šubrt: nezávislý odborný poradce v oblasti pracovního práva,
  předseda Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. Jako člen expertního týmu jmenovaného ministrem práce a sociálních věcí se účastnil velké koncepční novely zákoníku práce. Je autorem řady odborných publikací a členem redakční rady časopisů „Práce a mzda“ a „Mzdová účetní.
 • ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY 2019 Z HLEDISKA DANĚ Z PŘÍJMŮ a RNDr. Petr Beránek: daňový poradce, člen KDP od roku 1994, člen metodické rady pro neziskové organizace Svazu účetních, člen sekce pro neziskové organizace Komory daňových poradců a autor řady odborných článků v oblasti účetnictví a daní.

  Kromě vysokého standardu odborných přednášek se můžete těšit také na oblíbený DOPROVODNÝ PROGRAM 🙂.

  Termín a místo konání: 24. – 25. dubna 2019, kulturní dům Družba Klatovy.

  Komu je seminář určen?
  Nejen uživatelům našeho mzdového systému AVENSIO Software, ale všem mzdovým účetním, personalistům a řídícím pracovníkům v oblasti lidských zdrojů.

  Co je cílem semináře?
  Vybavit účastníky komplexními znalostmi, které potřebují pro svou práci v roce 2019. Zaměřeno je na novinky v legislativě a jejich dopad na praxi.

  Cena
  Účastnický poplatek tohoto dvoudenního semináře činí pro zákazníky firmy Alfa Software, s. r. o. za 1 osobu 3.000 Kč bez DPH tj. 3.630 Kč vč. DPH. Pro ostatní účastníky je cena školného 4.840,- Kč včetně DPH. Pro 2 a více účastníků přihlášených z jedné organizace nabízíme možnost využít množstevní slevy (viz Obchodní podmínky). Platební detaily najdete v potvrzení, které obdržíte po odeslání přihlášky.

  Jak se přihlásit?
  Zjistěte aktuální obsazenost semináře v PLÁNU SEDADEL. Kliknutím na volné sedadlo (zelené) se Vám do 3 vteřin rozbalí přihláškový formulář s předvyplněným číslem sedadla. Každý jednotlivý účastník proto musí vyplnit jednu přihlášku. Věnujte pozornost zejména vyplnění všech povinných polí (označena červenou hvězdičkou). Během několika minut po úspěšném odeslání přihlášky obdržíte e-mailem potvrzení s instrukcemi pro provedení platby. Pokud přihlášku neodešlete do 15 minut, Vámi rezervované sedadlo se opět uvolní pro dalšího zájemce.

  Těšíme se na Vás 24. 4. v Klatovech!

  AKTUÁLNÍ OBSAZENOST

 • Archiv

  Jak vybrat mzdový program

  Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

  Rychlý kontakt

  ALFA SOFTWARE, s.r.o.
  Pražská 22
  Klatovy mapa

  Tel.: 376 709 890
  Napište nám

  Seznam obchodních zástupců

   

  Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

  Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

  Zavřít