Archiv měsíce: Leden 2019

 

ELDP 2019 – aktualizované všeobecné zásady a metodická pomůcka

Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila na svých webových stránkách aktualizované všeobecné zásady a metodickou pomůcku pro vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (dále jen „ELDP“). Úpravy byly provedeny podle právního stavu účinného od 1.1.2019, tj. v souvislosti se sdělením MPSV č. 236/2018 Sb., kterým se vyhlásilo zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, která od uvedeného data činí 3 000 Kč.

Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění zaměstnanců byl stanoven na základě nařízení vlády č. 213/2018 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019. Jedná se tedy o 1/10 průměrné mzdy zaokrouhlené na pětisetkoruny směrem dolů (30 156 Kč x 1.0843 = 32.699 Kč; z toho 1/10 = 3 269 Kč, po zaokrouhlení činí rozhodný příjem 3 000 Kč).

V případech, kdy u zaměstnání (podle ustanovení § 6 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění) sjednaných před 1.1.2019 byl stanoven rozhodný příjem od 2 500 Kč do 2 999 Kč měsíčně a od 1.1.2019 sjednaná částka nebude dosahovat rozhodného příjmu 3 000 Kč, zaniká v těchto případech účast na pojištění dnem 31. prosince 2018. Pojistný vztah podle předmětného § 6 končí a vzniká nový, který se z pohledu nemocenského pojištění stává zaměstnáním malého rozsahu (viz § 7 zákona o nemocenském pojištění). Zaměstnavatel má v tomto případě povinnost zaměstnance odhlásit (viz tiskopis „Oznámení o skončení zaměstnání“) k datu 31.12.2018 a případně znovu v roce 2019 přihlásit (tiskopisem „Oznámení o nástupu do zaměstnání“) až dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání (viz § 94 zákona o nemocenském pojištění) v návaznosti na dosažení (zúčtování) částky rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění, tj. 3 000 Kč.

V této souvislosti odkazuji také na článek „Zvýšení příjmu rozhodného pro účast na nemocenském pojištění“ zveřejněný v odborném měsíčníku České správy sociálního zabezpečení „Národní pojištění“ číslo 12/2018 a na webových stránkách ČSSZ (autor Mgr. Vít Hulec).     

zdroj: www.cssz.cz

Daňový kalendář 2019

Také pro rok 2019 zveřejnila Finanční správa ČR na svých webových stránkách upozornění na daňové povinnosti vyplývající pro poplatníky z jednotlivých daňových zákonů *). Jeho součástí je rovněž daňový kalendář obsahující nejenom termíny splatností daní, ale také termíny podání daňových přiznání, vyúčtování, souhrnných/kontrolních hlášení atd.

Upozornění vč. daňového kalendáře pro rok 2019 si můžete stáhnout zde.

*) Seznam vybraných daňových zákonů:

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

Zákonné opatření č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2019

Podpora v nezaměstnanosti se stanoví z

  • průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním ukončeném zaměstnání nebo
  • posledního vyměřovacího základu přepočteného na 1 kalendářní měsíc, pokud uchazeč o zaměstnání naposledy vykonával samostatnou výdělečnou činnost.

Výše podpory činí

  • v prvních dvou měsících podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 %,
  • 45 % po celou podpůrčí dobu, pokud uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem (nevztahuje se na ukončení samostatné výdělečné činnosti a na ukončení více zaměstnání ve stejný den, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů).

V případech, kdy

  • doba předchozího zaměstnání je splněna započtením náhradní doby zaměstnání a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání,
  • uchazeč o zaměstnání bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu,
  • u uchazeče nelze stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ

činí podpora v nezaměstnanosti po dobu prvních 2 měsíců 0,15 násobek (4 684 Kč), další 2 měsíce ve výši 0,12 násobku (3 747 Kč), po zbývající podpůrčí dobu ve výši 0,11 násobku (3 435 Kč) průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2018.

Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2018 činila 31 225 Kč (viz sdělení MPSV č. 311/2018 Sb. ze dne 12.12.2018).

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy, tj. 18 111 Kč.

Zdroj: Integrovaný portál MPSV

 

Ve mzdovém a personálním programu AVENSIO Software můžete pro skončeného zaměstnance vytisknout potvrzení pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Potvrzení a výkazy:

610111_O zaměstnání (při skončení pracovněprávního vztahu)

610110_ O službě (při skončení služebního poměru)

kdy v zadávacím okně sestavy zatrhnete podmínku „Včetně potvrzení pro úřad práce“.

Potvrzení o vyplacení odstupného vytisknete ve stejné nabídce, jen v zadávacím okně sestavy zatrhnete podmínku „Včetně potvrzení o vyplacení odstupného“.

Daň z příjmů FO a změny pro rok 2019

V oblasti zdaňování příjmů fyzických osob dochází pro rok 2019 k těmto nejdůležitějším změnám:

1) V důsledku zvýšení minimální mzdy se zvyšuje limit pro osvobození úhrnu pravidelně vypláceného důchodu nebo penze (týká se např. starobních důchodů) od daně z příjmů FO na 480 600 Kč (v roce 2018= 439 200 Kč).

2) Zvyšuje se částka slevy na dani za každé vyživované dítě, kterou lze uplatnit v souvislosti s jeho umístěním do předškolního zařízení ve výši výdajů prokazatelně vynaložených za takové umístění (tzv. školkovné), a to na 13 350 Kč (v roce 2018 = 12 200 Kč). Tato změna rovněž vyplývá ze zvýšení minimální mzdy.

3) Změna minimální mzdy má vliv také na roční limit minimálních příjmů pro uplatnění nároku na daňový bonus, který se zvyšuje na částku 80 100 Kč (v roce 2018 = 73 200 Kč), měsíční limit příjmů se zvyšuje na částku 6 675,– Kč (v roce 2018 = 6 100 Kč).

4) V souvislosti se stanovením výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 a souvisejícího přepočítacího koeficientu se mění hranice pro solidární zvýšení daně na částku 1 569 552 Kč (v roce 2018 = 1 438 992 Kč).

Další změny, a to také z oblasti daní z příjmů právnických osob, novinky týkající se daně z přidané hodnoty, spotřební daně se můžete dočíst v tiskové zprávě Ministerstva financí z 14.12.2018.

Změna (zvýšení) nezabavitelných částek pro rok 2019

Tak jako v letech minulých, i v roce 2019 se mění výše nezabavitelných částek při provádění srážek ze mzdy, a to z důvodu zvýšení normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel na základě nařízení vlády č. 320/2018 Sb. ze dne 12.12.2018.

Nezabavitelná částka na osobu povinného se totiž stanoví jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce (tj. částky 3.410 Kč, která se nezměnila již od roku 2012) a částky normativních nákladů na bydlení (tj. částky 6.233 Kč, v roce 2018 = 5.928 Kč), tj. 2/3 z částky 9.643 Kč (3.410 + 6.233; /v roce 2018 = 2/3 z částky 9.338 Kč/) = 6.428,67 Kč (v roce 2018 = 6.225,33 Kč).

Na každou vyživovanou osobu (manžela, děti, …) se stanoví nezabavitelná částka jako 1/4 základní nezabavitelné částky, tj. 1/4 z 6.428,67 Kč = 1.607,17 Kč (v roce 2018 = 1.556,33 Kč).

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení, činí součet částky životního minima a normativních nákladů na bydlení, tj. 9.643 Kč (v roce 2018 = 9.338 Kč). Jedna třetina z této částky činí 3.214 Kč (v roce 2018 = 3.112 Kč).

Úpravu pravidel při výpočtu a odvodu správných částek bude obsahovat lednová verze mzdového a personálního programu AVENSIO Software č. 3.0.8 s tím, že nové nezabavitelné částky poprvé ovlivní výpočet srážek ze mzdy za měsíc leden 2019.

Podíl OZP za rok 2018

Na integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „Portál MPSV“) byl zveřejněn formulář „Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele“ podle § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti za rok 2018 – viz tento odkaz.

Jedná se o elektronický formulář, který lze vyplnit na internetu a pomocí datových schránek nebo přes elektronické podání vyžadující elektronický podpis odeslat Úřadu práce ČR. Formulář můžete také vytisknout a následně podat v papírové podobě.

Na Portálu MPSV jsou rovněž uvedeny čísla účtů krajských poboček Úřadu práce ČR pro plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením odvodem do státního rozpočtu.

Oznámit místně příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR plnění povinného podílu za uplynulý kalendářní rok a způsob jeho plnění je povinen každý zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru do 15. února.

Pro výpočet plnění povinného podílu za rok 2018 se použije průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2018, tedy částka 31.225,– Kč, která byla vyhlášena v částce 154 Sbírky zákonů dne 20.12.2018 sdělením MPSV č. 311/2018 Sb. ze dne 12.12.2018. Odvod do státního rozpočtu za jednoho přepočteného zaměstnance činí ročně 2,5 násobek této částky, tj. 78.062,50 Kč. Zaměstnavatel uvede počet zaměstnanců, za které bude odvod provádět, tento počet vynásobí částkou 78.062,50 K a uvede výslednou sumu zaokrouhlenou na celé koruny nahoru.

Více informací k zaměstnávání osob se zdravotním postižením, k plnění povinného podílu, k právům a povinnostem zaměstnavatelů, naleznete například na webových stránkách Portálu MPSV.

Mzdový a personální program AVENSIO Software:

Částka průměrné mzdy byla zahrnuta již do verze programu AVENSIO Software č. 3.0.7 ze dne 18.12.2018 – viz podkladová sestava pro vyplnění formuláře „Ohlášení plnění povinného podílu …“, tj. sestava 011300_Podíl osob se ZP (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Rekapitulace).

Všichni uživatelé programu budou mít v lednové verzi programu k dispozici zaktualizovaný dokument „Podíl OZP“ (Nápověda – Soubory nápovědy – Sestavy).

Měsíční přehled o výši pojistného

Také pro kalendářní rok 2019 zůstává v platnosti současná verze tiskopisu „Přehled o výši pojistného“, která je platná již od 1.1.2016. Přehled může být podán příslušné okresní správě sociálního zabezpečení jak v papírové podobě, tak jako e – Podání, a to od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Připadne-li 20. den kalendářního měsíce na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Ve stejné lhůtě je zaměstnavatel povinen zaplatit pojistné. Pokyny pro vyplnění přehledu naleznete zde.

Povinnost zaměstnavatele předložit na předepsaném tiskopisu přehled o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného, které je povinen odvádět, s uvedením čísla účtu, z něhož byla platba pojistného provedena, je dána ustanovením § 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Podávající má možnost využít interaktivní formulář na e-Portálu ČSSZ.

Mzdový a personální program AVENSIO Software

V programu AVENSIO Software zpracujete tiskopis snadno, a to v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a Sociální zabezpečení – 070400_Hlášení OSSZ. Pro vytvoření datového *.xml souboru stiskněte tlačítko „e-Podání“ a „Uložit soubor e-Podání“, pro jeho tisk pak využijte tlačítko „Tisk“.

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít