Archiv měsíce: Listopad 2018

 

Zdravotní pojištění – vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem od 1.1.2019

S účinností od 1.1.2019 se zvýší vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, a to na 7.540,– Kč za kalendářní měsíc (viz zákon č. 297/2017 Sb. novelizující zákon č. 592/1992 Sb.). Pojistné ve výši 13,5% z tohoto vyměřovacího základu odpovídá částce 1.018,– Kč. Vyměřovací základ se tak zvyšuje o 363,– Kč ze současných 7.177,– Kč, pojistné se pak zvyšuje o 49,– Kč z 969,– Kč.

Tato nová částka bude mít také vliv na stanovení vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na veřejné zdravotní pojištění u zaměstnance, kterému byl přiznán invalidní důchod ve smyslu ustanovení § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištěníje-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců. Vyměřovacím základem je totiž v takovém případě částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát – viz ustanovení § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb.

Pro všechny uživatele mzdového a personálního programu AVENSIO Software, kterých se uvedená legislativní změna týká, a mají v programu nastaven správně parametr systému č. 74, bude samozřejmě včas připravena jeho aktualizace.

Přehled vyměřovacích základů státu za posledních 10 let:

Zaměstnání malého rozsahu v roce 2019

Ministerstvo práce a sociální věcí vyhlásilo svým sdělením č. 236/2018 Sb. ze dne 11.10.2018 zveřejněným v částce 119 Sbírky zákonů dne 23.10.2018 částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění od 1.1.2019 ve výši 3 000 Kč.

Od ledna 2019 tedy v případě zaměstnání malého rozsahu (tj. zaměstnání, kde sjednaná částka započitatelného příjmu je nižší než rozhodný příjem, anebo příjem není sjednán vůbec), bude zaměstnanec pojištěn jen v těch měsících, v nichž dosáhne započitatelného příjmu alespoň 3 000 Kč. Zaměstnanec bude účasten nemocenského pojištění (a tedy i důchodového pojištění) též, pokud bude vykonávat v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu a úhrn započitatelných příjmů z těchto zaměstnání dosáhne v kalendářním měsíci alespoň částku rozhodného příjmu 3 000 Kč.

Pro úplnost je třeba uvést, že zvýšení příjmů se dotkne i zdravotního pojištění. Pro účely zdravotního pojištění se totiž za zaměstnance považuje osoba činná na základě dohody o pracovní činnosti, popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, pokud v kalendářním měsíci dosáhne započitatelného příjmu. Od 1. 1. 2019 bude tedy částka započitatelného příjmu navýšena z 2 500 Kč na 3 000 Kč. Tato nová rozhodná částka se ve zdravotním pojištění bude týkat ještě členů družstev bez pracovněprávního vztahu k družstvu a dobrovolných pracovníků pečovatelské služby.

Žádost o RZD – nový tiskopis

Generální finanční ředitelství zveřejnilo nový tiskopis „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění“ č. 25 5457/B vzor č. 1, který se poprvé použije za zdaňovací období 2018 pro poplatníky (zaměstnance), kteří žádají plátce daně (zaměstnavatele) o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Ke stažení je k dispozici zde, interaktivní tiskopis můžete otevřít pomocí tohoto odkazu. Papírový daňový formulář bude také dostupný na finančních úřadech, a to ve druhé polovině prosince tohoto roku.

Všichni uživatelé mzdového a personálního programu AVENSIO Software budou mít od prosincové verze 3.0.7 možnost vytisknout tiskopis žádosti o RZD přímo z programu, a to s předvyplněnými identifikačními údaji o zaměstnanci (příjmení, jméno a rodné číslo) a zaměstnavateli (název). Sestava pro tisk žádosti bude k dispozici v menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Daně – Roční zaměstnance pod číslem 982201.

Co se týká tiskopisu „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ pro účely zdaňovacího období 2019, tak stále platí tiskopis 25 5457 vzor č. 26. I nadále je však možné využívat tiskopis prohlášení vzor č. 25 a předchozí vzory (na 3 zdaňovací období) u těch zaměstnanců, kteří budou činit prohlášení k dani pouze listinnou formou. U zaměstnanců, kteří uplatňují daňové zvýhodnění je využitelný vzor č. 24 a 25, u daňových nerezidentů ČR doporučuje Generální finanční ředitelství nepoužívat vzory nižší než je vzor č. 25.

Sestava pro tisk daňového prohlášení vzor č. 26 je v programu AVENSIO Software uložena v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Daně – Roční zaměstnance pod číslem 982210.

zdroj: www.financnisprava.cz

Pojistné na sociální zabezpečení – maximální VZ zaměstnance v roce 2019

Maximálním ročním vyměřovacím základem (dále jen „maximální VZ“) pro placení pojistného na sociální zabezpečení je částka rovnající se 48násobku „průměrné mzdy“, tj. pro rok 2019 částka 1.569.552,– Kč (48 x 32.699,– Kč). „Průměrná mzda“ se počítá jako násobek všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje a přepočítávacího koeficientu, tj. VVZ za rok 2017 = 30156 Kč x koeficient pro přepočet = 1,0843 (viz nařízení vlády č. 213/2018 Sb. ze dne 19.09.2018)

Maximální VZ zaměstnance je tvořen součtem jeho vyměřovacích základů v kalendářním roce, za který se maximální vyměřovací základ zjišťuje.

Přesáhne-li v kalendářním roce úhrn vyměřovacích základů zaměstnance maximální VZ a zaměstnanec je v tomto roce zaměstnán:

1) pouze u jednoho zaměstnavatele, neplatí zaměstnanec v tomto kalendářním roce pojistné z částky, která přesahuje tento maximální VZ; to platí i v případě více zaměstnání v kalendářním roce, avšak u téhož zaměstnavatele. Do vyměřovacího základu zaměstnavatele se pak nezahrnuje částka, která přesahuje maximální vyměřovací základ zaměstnance a z níž zaměstnanec neplatí v kalendářním roce pojistné. Tzn., že z částky přesahující maximální VZ pak zaměstnavatel neodvádí ani pojistné za zaměstnance (6,5 %), ani za sebe (25 %).

2) u více zaměstnavatelů, považuje se pojistné zaplacené zaměstnancem z úhrnu jeho vyměřovacích základů ze všech zaměstnání, který přesahuje tento maximální VZ, za přeplatek na pojistném; tento přeplatek však nemůže být vyšší než částka, která byla zaměstnanci z jeho příjmů sražena na pojistném. O vrácení přeplatku na pojistném v tomto případě žádá zaměstnanec písemnou žádostí doloženou potvrzeními svých zaměstnavatelů o úhrnu vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné (viz níže). Dotčeným zaměstnavatelům se však částka pojistného, které odváděli za sebe (25 %), nevrací.

Zaměstnavatel je povinen podle ustanovení § 15a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., písemně zaměstnanci na jeho žádost potvrdit úhrn vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné, a to do 8 dnů ode dne obdržení žádosti. Potvrzeními jednotlivých zaměstnavatelů následně zaměstnanec doloží svoji písemnou žádost o vrácení přeplatku na pojistném podle § 17 odst. 3 téhož zákona. Tiskopis potvrzení

  • k tisku a ručnímu vyplnění je k dispozici zde,
  • k vyplnění na PC otevřete pomocí tohoto odkazu.

Všichni uživatelé mzdového a personálního programu AVENSIO Software mohou pro své zaměstnance potvrzení vytisknout pomocí sestavy 611111_Příjmy pro ČSSZ, OSSZ formulář uložené v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Potvrzení a výkazy.

Pro úplnost připomínám, že do evidenčního listu důchodového pojištění se vyměřovací základ uvádí v plné výši bez ohledu na tu skutečnost, že odvodu pojistného podléhá pouze maximální VZ (více viz aktuálně platné Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP a Metodická pomůcka pro vyplňování ELDP).

A pro srovnání přikládám tabulku s přehledem maximálních VZ za posledních 5 let:

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít