Archiv měsíce: Leden 2018

 

Termíny pro podání vyúčtování daní za rok 2017

Víte, jaké jsou lhůty pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou za zdaňovací období roku 2017?

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (dále jen „vyúčtování zálohové daně“) se podává podle ustanovení § 38j odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, kde je uvedeno, že plátce daně je povinen podat vyúčtování do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku, pokud plátce daně podá vyúčtování elektronicky, je lhůta pro podání do 20. března.

Lhůta pro podání vyúčtování zálohové daně za rok 2017 je tedy do 1. března 2018 (papírová forma), v případě elektronického podání je do 20. března 2018.

Související tiskopisy:

Vyúčtování – MFin 5459 – vzor č. 22

Pokyny k vyplnění vyúčtování – MFin 5459/1 – vzor č. 22

Příloha č. 1 k vyúčtování – MFin 5490/1 – vzor č. 17

Příloha č. 2 k vyúčtování – MFin 5530 – vzor č. 14

Příloha č. 3 k vyúčtování – MFin 5490 – vzor č. 16

Příloha č. 4 k vyúčtování – MFin 5531 – vzor č. 11

Lhůta pro podání Vyúčtování daně vybírané srážkou (dále jen „vyúčtování srážkové daně“) není upravena žádným z ustanovení zákona o daních z příjmů, a proto platí obecné ustanovení daňového řádu. Podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu se vyúčtování podává do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku.

Lhůta pro podání vyúčtování srážkové daně za rok 2017 je tedy do 3. dubna 2018. 

Související tiskopisy:

Vyúčtování – MFin 5466 – vzor č. 17

Pokyny k vyplnění vyúčtování – MFin 5466/1 – vzor č. 16

Příloha k vyúčtování – MFin 5466/A– vzor č. 13

Daňový kalendář vč. upozornění na daňové povinnosti v roce 2018 si můžete prohlédnout zde.

Program AVENSIO Software:

Všechny shora uvedené daňové formuláře včetně možnosti elektronického podání vyúčtování zálohové a srážkové daně naleznete v programu AVENSIO Software v okně Hlavní nabídky viz Tiskové sestavy – Daně – Roční organizace.

Připomínám, že před tiskem daňových formulářů vč. příloh nebo před exportem dat do datového souboru je nutné provést generování dat – viz Příprava vyúčtování zálohové/srážkové daně.

Podrobný postup je popsán v dokumentu „Roční vyúčtování daně za organizaci“ uložený v menu programu Nápověda – Soubory nápovědy – Speciální činnosti v programu.

Změna (zvýšení) nezabavitelných částek pro rok 2018

V roce 2018 se opět mění výše nezabavitelných částek při provádění srážek ze mzdy, a to z důvodu zvýšení normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel na základě nařízení vlády č. 407/2017 Sb. ze dne 29.11.2017.

Nezabavitelná částka na osobu povinného se totiž stanoví jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce (tj. částky 3.410 Kč, která se nezměnila již od roku 2012) a částky normativních nákladů na bydlení (tj. částky 5.928 Kč, v roce 2017 = 5.822 Kč), tj. 2/3 z částky 9.338 Kč (3.410 + 5.928; /v roce 2017 = 2/3 z částky 9.232 Kč/) = 6.225,33 Kč (v roce 2017 = 6.154,67 Kč).

Na každou vyživovanou osobu (manžela, děti, …) se stanoví nezabavitelná částka jako 1/4 základní nezabavitelné částky, tj. 1/4 z 6.225,33 Kč = 1.556,33 Kč (v roce 2017 = 1538,67 Kč).

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení, činí součet částky životního minima a normativních nákladů na bydlení, tj. 9.338 Kč (v roce 2017 = 9.232 Kč). Jedna třetina z této částky činí 3.112 Kč (v roce 2017 = 3.077 Kč).

Úpravu pravidel při výpočtu a odvodu správných částek obsahuje verze mzdového a personálního programu AVENSIO Software č. 3.0.2 vystavená 20.12.2017 s tím, že nové nezabavitelné částky poprvé ovlivní výpočet srážek ze mzdy za měsíc leden 2018.

Některé vybrané předpisy související s exekučním/insolvenčním řízením:

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro krajské a okresní soudy

zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

zákon č. 119/2001 Sb., o souběhu exekucí

zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád

vyhláška č. 330/2001 Sb. – o odměně a náhradách soudního exekutora

vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti

zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách

vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení

vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů

vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí

zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních soudních řízeních

Zjednodušený formulář DaP pro zaměstnance

Poprvé pro rok 2016 mohli daňoví poplatníci, kteří zdaňovali příjmy pouze ze závislé činnosti (tj. typicky zaměstnanci), využít zjednodušený dvoustránkový formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob (viz blogový článek z 31.10.2016).

Stejnou možnost mají také pro podání daňového přiznání za rok 2017.

Formulář DaP (č. MFin 5405/D – vzor č. 2) je k dispozici v databázi daňových tiskopisů na stránkách Finanční správy ČR – viz tento odkaz. Pokyny k jeho vyplnění si můžete přečíst zde.

Jak již bylo shora uvedeno, zjednodušený formulář DaP je určen pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území ČR (včetně daňových nerezidentů ČR).

Není však určen pro poplatníky:

  • s příjmy z podnikání, nájmu, kapitálovými příjmy nebo s ostatními příjmy;
  • s příjmy ze zdrojů v zahraničí;
  • podávající dodatečné přiznání.

V takových případech je nutné využít tiskopis „Přiznání k dani z příjmů fyzických osob …“ – MFin 5405 – vzor č. 24.

Podání DaP, včetně jeho příloh, lze učinit též elektronicky – více informací např. viz tento odkaz.

 

Daňový kalendář 2018

Finanční správa ČR stejně jako v letech minulých vydala i pro rok 2018 upozornění na daňové povinnosti vyplývající pro poplatníky z jednotlivých daňových zákonů *). Jeho součástí je rovněž daňový kalendář obsahující nejenom termíny splatností daní, ale také termíny podání daňových přiznání, vyúčtování, souhrnných/kontrolních hlášení atd.

Upozornění vč. daňového kalendáře pro rok 2018 si můžete stáhnout přímo ze stránek Finanční správy ČR zde.

 

*) Seznam vybraných daňových zákonů:

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

Zákonné opatření č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her

Podíl OZP za rok 2017

Na integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „Portál MPSV“) byl zveřejněn formulář „Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele“ podle § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti za rok 2017 – viz tento odkaz.

Jedná se o elektronický formulář, který lze vyplnit na internetu a pomocí datových schránek nebo přes elektronické podání vyžadující elektronický podpis odeslat Úřadu práce ČR. Formulář můžete také vytisknout a následně podat v papírové podobě.

Na Portálu MPSV jsou rovněž uvedeny čísla účtů krajských poboček Úřadu práce ČR pro plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením odvodem do státního rozpočtu.

Oznámit místně příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR plnění povinného podílu za uplynulý kalendářní rok a způsob jeho plnění je povinen každý zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru do 15. února.

Pro výpočet plnění povinného podílu za rok 2017 se použije průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2017, tedy částka 28.761,– Kč, která byla vyhlášena v částce 158 Sbírky zákonů dne 15.12.2017 sdělením MPSV č. 447/2017 Sb. ze dne 7.12.2017. Odvod do státního rozpočtu za jednoho přepočteného zaměstnance činí ročně 2,5násobek této částky, tj. 71.902,50 Kč. Zaměstnavatel uvede počet zaměstnanců, za které bude odvod provádět, tento počet vynásobí částkou 71.902,50 K a uvede výslednou sumu zaokrouhlenou na celé koruny nahoru.

Více informací k zaměstnávání osob se zdravotním postižením, k plnění povinného podílu, k právům a povinnostem zaměstnavatelů, ke změnám od roku 2017 a 2018 naleznete například na stránkách Portálu MPSV.

Mzdový a personální program AVENSIO Software:

Částka průměrné mzdy byla zahrnuta již do verze programu AVENSIO Software č. 3.0.2 ze dne 20.12.2017 – viz podkladová sestava pro vyplnění formuláře „Ohlášení plnění povinného podílu …“, tj. sestava 011300_Podíl osob se ZP (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Rekapitulace).

Všichni uživatelé programu také mají k dispozici zaktualizovaný dokument „Podíl OZP“ (Nápověda – Soubory nápovědy – Sestavy).

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít