Archív měsíce: Září 2017

 

Daně z příjmů fyzických osob – zvýšení hodnoty jednoho odběru krve

Na základě zákona č. 254/2017 Sb. ze dne 20.7.2017 zveřejněného dne 18.8.2017 v částce 89 Sbírky zákonů dochází k novele ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1.9.2017.

Podle jeho přechodných ustanovení se ustanovení § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů, ve znění účinném ode dne nabytí zákona č. 254/2017 Sb., poprvé použije pro zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém nabyl účinnosti, tedy již pro zdaňovací období kalendářního roku 2017.

Čeho se změna týká?

Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů je možné od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého, mimo jiné, na zdravotnické účely. Jako bezúplatné plnění na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek dárce, kterému nebyla poskytnuta finanční úhradu výdajů spojených s takovým odběrem, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů, oceňuje nově částkou 3 000 Kč (dosud 2 000 Kč).

Do tohoto ustanovení se nově doplnilo, že hodnota jednoho odběru krvetvorných buněk, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, se oceňuje částkou 20 000 Kč.

Připomínám, že tento daňový odpočet je možné provést v rámci ročního zúčtování záloh nebo v daňovém přiznání. Stále platí, že ze základu daně lze v úhrnu hodnot bezúplatných plnění odečíst nejvýše 15%.

Více podmínek pro uplatnění nezdanitelné části základu daně podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů se dozvíte přímo v uvedeném ustanovení a v pokynu Generálního finančního ředitelství D-22 na str. 17 a 18.

Školení Začínáme s programem AVENSIO

28.11.2017 9.3029.11.2017 14.00

CO? Dvoudenní školení „ZAČÍNÁME s programem AVENSIO Software“.

KDY? V úterý a ve středu 28. 11. a 29. 11. 2017
oba dny v čase od 9:30 – 14:00 hod.

KDE? v PRAZE, v počítačové učebně EDU 2000,
Oldřichova 106/49, Praha-Nusle.
mapa
Parkovat lze v ul. Čiklova, parkování přímo u budovy s poplatkem,
učebna klimatizována.

Co se dozvíte?

CENA dvoudenního školení 3.025,- Kč/osobu vč.DPH (2.500,- bez DPH)

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 20. 11. 2017 nebo v den naplnění kapacity PC učebny.

Personální agenda v programu AVENSIO Klatovy – výhodná nabídka pro účastníky Podzimního semináře 2017!

20.11.2017
11.0016.30

Zveme Vás do Klatov na školení Personální agenda v programu AVENSIO.

KDY? V pondělí 20. 11. 2017 od 11 do 16:30 hod.

KDE? Ve školicím středisku ALFA Software, s.r.o. Klatovy, Pražská 22 (vchod z průjezdu, 1. patro) mapa

CÍL: Naučit se pomocí programu AVENSIO přehledně evidovat veškeré personální údaje a osvojit si další vychytávky programu k ulehčení své práce.

CENA 2.420 Kč/ osobu tj 2.000 Kč bez DPH.
POZOR! Účastníkům, kteří jsou zároveň přihlášeni na Podzimní seminář 2017 poskytujeme toto školení za 50 % běžné ceny, tj. 1.210 Kč vč. DPH, jako poděkování za účast na obou akcích a ochotu se komplexně vzdělávat!

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 13. 11. 2017, případně dříve, jakmile bude kapacita školení zaplněna.

Školicí středisko ALFA SOFTWARE Klatovy Sídlo firmy

Zvýšení nemocenského pro dlouhodobě nemocné od ledna 2018

Na základě novely zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, provedené zákonem č. 259/2017 Sb., dojde s účinností od 1.1.2018 ke zvyšování nemocenského vždy od 31. a od 61. dne pracovní neschopnosti. Tato změna se tedy dotkne dlouhodobě nemocných zaměstnanců a OSVČ, samozřejmě za podmínky, že budou účastni pojištění.

Výše nemocenského za kalendářní den bude činit:

  • do 30. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény 60 % denního vyměřovacího základu
  • od 31. kalendářního dne do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény 66 % denního vyměřovacího základu
  • od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény 72 % denního vyměřovacího základu.

Denní vyměřovací základ se zjistí tak, že se započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla dočasná pracovní neschopnost nebo byla nařízena karanténa) dělí počtem započitatelných kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období.

Takto stanovený denní vyměřovací základ podléhá redukci, která se provede tak, že do částky první redukční hranice se počítá 90 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 % z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Výši redukčních hranic platných od 1. 1. kalendářního roku vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů formou Sdělení.

Nemocenské náleží od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, a to za kalendářní dny.

Pokud jde o zaměstnance, tak mu během prvních 14. kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény poskytuje zaměstnavatel náhradu mzdy za pracovní dny, avšak náhrada mzdy, platu či odměny nepřísluší za první 3 takovéto dny (max. za 24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn). Při karanténě se náhrada poskytuje již od 1. dne.

Další informace k nemocenskému naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení v sekci „Nemocenské pojištění“ a Ministerstva práce a sociálních věcí v sekci „Nemocenské pojištění“.

Zvýšení minimální a zaručené mzdy od ledna 2018

Na základě nařízení vlády č. 286/2017 Sb. ze dne 21.08.2017 zveřejněného v částce 101 Sbírky zákonů dne 13.9.2017 dochází ke změně vládního nařízení č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a o nejnižších úrovních zaručené mzdy.

S účinností od 1.1.2018 se tak zvýší minimální měsíční mzda z dosavadních 11000 Kč na 12200 Kč (pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin). Hodinová mzda se pak zvýší z 66 Kč na 73,20 Kč.

Minimální mzdu je možné definovat jako nejnižší přípustnou výši odměny za práci v pracovněprávním vztahu, upravuje ji ustanovení § 111 zákoníku práce. Její jednotlivé sazby a podmínky poskytování jsou pak upravovány právě shora uvedeným nařízením vlády č. 567/2006 Sb. Vztahuje se na všechny zaměstnance v pracovním poměru nebo právním vztahu, který je založen na dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Nerozlišuje se, jde-li o pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou nebo o souběžné pracovní poměry. Nárok na minimální mzdu vzniká v každém pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr samostatně.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin. Kolik budou činit od 1.1.2018 se dozvíte v níže uvedené tabulce. Zaručenou mzdu upravuje ustanovení § 112 zákoníku práce.

Změna výše minimální mzdy bude mít od 1.1.2018 vliv, mimo jiné, také na:

Výpočet a odvod zdravotního pojištění:

Minimální mzda je totiž podle ustanovení § 3 odst. 6 zákona č. 592/1992 Sb. minimálním vyměřovacím základem pro zaměstnance a také pro osoby bez zdanitelných příjmů (13,5% z 12200 Kč = 1647 Kč).

Zařazení a vedení občana v evidenci uchazečů o zaměstnání:

Podle ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání

  1. a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy (tj. nepřesáhne 6100 Kč), nebo
  2. b) výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy (tj. nepřesáhne 6100 Kč).

V této souvislosti připomínám, že uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon takové činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce, dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí:

Podle ustanovení § 117 zákoníku práce (podnikatelská sféra) totiž činí výše příplatku nejméně 10% základní sazby minimální mzdy. Podle ustanovení § 128 zákoníku práce (státní sféra) činí výše příplatku nejméně 5% základní sazby minimální mzdy za měsíc.

Daňový bonus:

Podle ustanovení § 35c odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů může daňový bonus uplatnit poplatník, který měl ve zdaňovacím období příjem alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období – tj. 73200 Kč (6x 12200 Kč). Dále je v ustanovení § 35d odst. 4 zákona o daních z příjmů stanoveno, že plátce daně je povinen vyplatit poplatníkovi měsíční daňový bonus při výplatě příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, jestliže jejich úhrn vyplacený nebo zúčtovaný tímto plátcem za příslušný kalendářní měsíc dosahuje u poplatníka alespoň výše poloviny minimální mzdy, zaokrouhlené na celé koruny dolů – tj. 6100 Kč. Měsíční daňový bonus lze vyplatit, pokud jeho výše činí alespoň 50 Kč, maximálně však do výše 5 025 Kč měsíčně.

Slevu za umístění dítěte:

Podle ustanovení § 35ba odst. 1 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů mohou poplatníci daně z příjmů fyzických osob uplatnit „roční“ slevu na dani za umístění dítěte (tzv. školkovné). Podle ustanovení § 35bb odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů lze za každé vyživované dítě uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy, tj. za zdaňovací období roku 2018 maximálně do výše 12200 Kč.

Limit pro osvobození důchodu od daně z příjmů

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je od daně z příjmů osvobozen příjem ve formě pravidelně vypláceného důchodu nebo penze, nejvýše však v částce ve výši 36násobku minimální mzdy, tj. 439200 Kč (36x 12200 Kč).

 

Program AVENSIO Software

Seznam zaměstnanců, jejichž mzda nedosahuje výše minimální a (nebo) zaručené mzdy vytisknete pomocí sestavy 011200_Minimální mzda uložené v menu Hlavní nabídka – Sestavy – Rekapitulace. Důležité je tisknout sestavu až po zadání veškerých měsíčních složek mzdy.

Pro doplatek do minimální / zaručené mzdy u pracovního poměru zaměstnance se používá na mzdových položkách kód 701 – DOPL. MIN. MZDA, případně jiný uživatelem zadaný kód, důležité je, aby takový uživatelský kód měl nastaven systémový kód 30.

Pro doplatek do minimální (zaručené) mzdy u DPČ a DPP se používá na mzdových položkách kód 7010 – DOPL. MIN. MZDA OON, případně jiný uživatelem zadaný kód, důležité je, aby takový uživatelský kód měl nastaven systémový kód 31.

Více informací získají všichni uživatelé programu AVENSIO Software v dokumentu „Minimální a zaručená mzda“ – viz menu Soubory nápovědy – Základní činnosti v programu.

 

 

PODZIMNÍ SEMINÁŘ 2017

21.11.201723.11.2017

Zveme Vás do Klatov na tradiční třídenní PODZIMNÍ SEMINÁŘ
„NOVINKY Z OBLASTI MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ A PERSONALISTIKY 2018“

Novou tváří mezi lektory Podzimního semináře bude JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D., který je odborníkem na PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY. Působí jako vyučující na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Praktické zkušenosti získal jako advokát mezinárodní advokátní kanceláře a podnikový právník specializovaný na pracovní právo. Dalším lektorem bude specialista a metodik daně ze závislé činnosti a z funkčních požitků pan Ing. Hanuš Kytler se svojí přednáškou na téma DANĚ Z PŘÍJMŮ. Dále paní JUDr. Marilla Kokešová, která je zkušenou advokátkou a lektorkou, která se ve své praxi věnuje zejména PRACOVNÍMU PRÁVU. Tématem její přednášky bude nejen odškodňování zaměstnanců, ale i archivace a skartace pracovněprávních dokumentů s ohledem na implementaci nové směrnice EU o GDPR. V neposlední řadě obohatí naše znalosti přednáškou na téma SRÁŽKY ZE MZDY Mgr. Hana Křenková, která se poprvé představila na letošním Jarním semináři. Jedná se o advokátku, která se v rámci své praxe zaměřuje na právní poradenství zejména v oblasti exekucí, práva nemovitostí, agendy soudních sporů a další.

Termín a místo konání: 21. – 23. listopadu 2017, Kulturní dům Družba Klatovy

Komu je seminář určen?
Nejen uživatelům mzdového a personálního systému AVENSIO Software, ale všem mzdovým účetním, personalistům a řídícím pracovníkům v oblasti lidských zdrojů, kteří chtějí být v obraze.

Co je cílem?
Cílem semináře je vybavit účastníky komplexními znalostmi, které budou potřebovat pro svou práci v roce 2018. Obsah školení je zaměřen na současnou legislativu i chystané novinky a jejich dopad na praxi.

Jak se přihlásit?
Zjistěte aktuální obsazenost semináře v PLÁNU SEDADEL. Volná sedadla jsou označena zelenou barvou. Jedním klikem na zvolené sedadlo se do 3 vteřin rozbalí přihláškový formulář s předvyplněným číslem sedadla. Přihlášku je nutno vyplnit a odeslat do 15 minut od rozkliknutí, jinak se Vámi rezervované sedadlo opět uvolní pro dalšího zájemce. Během několika minut po úspěšném odeslání přihlášky obdržíte e-mailem potvrzení s instrukcemi pro provedení platby. Nezapomeňte do přihlášky poznačit témata, která Vás nejvíce zajímají. Děkujeme.

 

PLÁN SEDADEL – PŘIHLÁŠKA

Obchodní podmínky PODZIMNÍHO SEMINÁŘE 2017
Pokud jste přespolní, zarezervujte si ubytování v Klatovech

Cena
Účastnický poplatek tohoto třídenního semináře činí pro 1 osobu 3.700,- Kč tj. 4.477,- Kč vč. DPH. Organizace, které vyšlou na seminář 2 a více pracovníků, si mohou uplatnit cenové zvýhodnění:

  • 5% pro 2 osoby – zaplatíte celkem 8.506,- Kč včetně DPH (ušetříte 448,- Kč)
  • 10% pro 3 osoby – zaplatíte celkem 12.088,- Kč včetně DPH (ušetříte 1.343,- Kč)
  • 20% pro 4 a více účastníků z jedné organizace

Platební detaily najdete v potvrzení, které obdržíte několik minut po odeslání přihlášky.

Na setkání v Klatovech se těší tým ALFA Software.

SEMINÁŘ Personalistika pro školy PRAHA

30.10.2017
9.0014.00

Pro velký zájem nyní v Praze!

Zveme Vás do Prahy na SEMINÁŘ „Personalistika pro školy a školská zařízení“

Uslyšíte odborný výklad pracovněprávních předpisů souvisejících se školskou legislativou, z nichž některé vyvolávají výkladové nejasnosti nebo dokonce rozporné interpretace. Obsahem semináře bude diskuze nad těmito problémy s důrazem na specifika řízení škol a školských zařízení.

Výklad bude zaměřen zejména na:
• Podmínky navazování nových pracovněprávních vztahů;
• předpoklady a požadavky pro výkon činnosti pedagogických pracovníků;
• prohlubování a zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků;
• uplatnění pracovního řádu v podmínkách aplikace školských zákonů;
• vztah zaměstnavatele a zřizovatele ve školské praxi;
• rozdíly práce přesčas a práce nad úvazek pedagogických pracovníků;
• rozvržení a evidenci pracovní doby, přestávky v práci pedagogických pracovníků;
• práce pedagogického pracovníka mimo pracovní poměr;
• závodní stravování a mnoho dalšího.

Dostatečný čas bude vyhrazen diskuzi o probíraných tématech a odpovědím na dotazy posluchačů.

LEKTOR: PhDr. Mgr. Jiří Valenta (akreditovaný lektor vzdělávacích projektů MŠMT a poradce v oblasti řízení škol a školských zařízení)

Využijte možnost zaslat lektorovi své dotazy či připomínky přímo v přihlášce. Předem zaslaným dotazům bude v rámci semináře věnována přednostní pozornost a Vaše témata budou zařazena do programu semináře.

Každý účastník semináře obdrží pracovní materiály a bude pro něj připraveno malé občerstvení.

KDY? 30. 10. 2017 (9-14 hod.)
KDE? OTIDEA a. s., mapa

CENA školení je 1.936 Kč/ osobu tj 1.600 Kč bez DPH.

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 23. 10. 2017

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

ALFA SOFTWARE, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít