Archiv měsíce: Červenec 2017

 

Uchazeč o zaměstnání a nekolidující zaměstnání – změna týkající se DPP

Na základě novely ustanovení § 25 odst. 3 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti provedené zákonem č. 206/2017 Sb. ze dne 8.6.2017, nebude s účinností od 29.7.2017 výkon činnosti uchazeče o zaměstnání na základě dohody o provedení práce (dále jen „DPP“) považován za nekolidující zaměstnání.

Podle přechodných ustanovení (viz Čl. II novely) nebrání výkon činnosti na základě DPP, kterou uchazeč o zaměstnání uzavřel v souběhu s vedením v evidenci uchazečů o zaměstnání do dne nabytí účinnosti novely, tj. do dne 29.7.2017, po dobu 3 měsíců od tohoto data (tj. do 28.10.2017) vedení uchazeče o zaměstnání v evidenci uchazečů o zaměstnání. Z toho tedy vyplývá, že uchazeč s DPP uzavřenou před 29.7.2017 bude splňovat podmínky pro zařazení a vedení v evidenci ještě do 28.10.2017. Poté bude z evidence vyřazen.

Pro úplnost a pro srovnání uvádím celé ustanovení § 25 odst. 3 zákona o zaměstnanosti ve znění účinném do 28.7.2017 včetně:

Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání

a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo

b) výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.“

a od 29.7.2017:

Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání

a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo

b) výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.“

Shrnutí:

Předmětná novela zákona o zaměstnanosti zrušuje možnost přivydělat si v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání na DPP. Dosud si takto mohl uchazeč o zaměstnání zaevidovaný u Úřadu práce měsíčně přivydělat až polovinu minimální mzdy (tj. v letošním roce až 5 500 korun měsíčně). Nově to bude možné jen na pracovní/služební poměr nebo na dohodu o pracovní činnosti.

Závěrem připomínám, že pobírá-li uchazeč o zaměstnání podporu v nezaměstnanosti a najde si nekolidující zaměstnání, tak dojde k zastavení výplaty podpory, neboť takový souběh není možný.

Daňové zvýhodnění na první dítě od roku 2018

Na základě novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, provedené zákonem č. 200/2017 Sb. zveřejněným v částce 72 Sbírky zákonů dne 12.7.2017, dojde od 1.1.2018 ke zvýšení daňového zvýhodnění podle ustanovení § 35c odst. 1 zákona o daních z příjmů, na první vyživované dítě, a to z částky 13.404,– Kč na 15.204,– Kč ročně (tj. z 1.117,– Kč na 1.267,– Kč měsíčně).

U dítěte – držitele průkazu ZTP/P se daňové zvýhodnění zvyšuje na dvojnásobek.

Podmínky vzniku nároku stanoví zákon o daních z příjmů v § 35c, způsob jeho prokazování pak v § 38l.

 

Otcovská

Do systému nemocenského pojištění byla zákonem č. 148/2017 Sb. ze dne 19.4.2017, kterým se mimo jiné mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zavedena novádávka otcovské poporodní péče“ (tedy tzv. „otcovská“). Tato novela zákona o nemocenském pojištění nabude účinnosti dnem 1.2.2018!

V dnešním blogovém článku přináším základní informace k této dávce:

Nárok na otcovskou bude mít

a) pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem,

b) pojištěnec, který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku.

Nastoupit na otcovskou bude možné v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče.

Podle přechodných ustanovení novely zákona o nemocenském pojištění vznikne nárok na otcovskou, pokud se dítě narodí v období 6 týdnů přede dnem její účinnosti nebo pokud bude v tomto období převzato do péče nahrazující péči rodičů.

Podpůrčí doba u otcovské bude 1 týden (tj. 7 kalendářních dnů).

Výše otcovské bude činit za kalendářní den 70 % denního vyměřovacího základu (výpočet bude tedy stejný jako u peněžité pomoci v mateřství). Pokud se narodí nebo bude do péče převzato více dětí, náleží otcovská jen jednou.

Z pohledu důchodového pojištění bude doba výplaty otcovské vyloučenou dobou. Samozřejmě z pohledu nemocenského pojištění budou kalendářní dny, za které bude vyplacena otcovská, vyloučenými dny.

Další podrobné informace k otcovské se dočtete přímo v předmětné novele zákona o nemocenském pojištění, tedy v zákoně č. 148/2017 Sb. – viz tento odkaz.

Tiskopis pro uplatnění nároku na otcovskou bude k dispozici na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

 

Změny v platových tabulkách od 1.7.2017

Již od 1. července letošního roku je účinná novela vládního nařízení č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Tato novela, tj. nařízení vlády č. 168/2017 Sb. z 31. května 2017, byla zveřejněna v částce 60 Sbírky zákonů dne 13. června 2017.

Změny se týkají, mimo jiné, především úpravy ve stupnicích platových tarifů.

Dosavadní platové tabulky č. 1, 2, 5 se zrušily. S tím souvisí, že

  • zaměstnanci odměňovaní do 30.6.2017 podle stupnice č. 1 jsou od 1.7.2017 odměňováni podle dosavadní stupnice č. 3, která je nově označena jako stupnice č. 1;
  • zaměstnanci odměňovaní do 30.6.2017 podle stupnice č. 2 jsou od 1.7.2017 odměňováni podle dosavadní stupnice č. 6, která je nově označena jako stupnice č. 3;
  • zaměstnanci odměňovaní do 30.6.2017 podle stupnice č. 5 jsou od 1.7.2017 odměňováni podle dosavadní stupnice č. 6, která je nově označena jako stupnice č. 3.

Dále došlo k přečíslování platových tabulek, tak, že:

  • č. 3 a 4 se označily jako č. 1 a 2
  • č. 6 až 9 se označily jako č. 3 až 6.

Porovnání změn:

Pro uživatele mzdového a personálního programu AVENSIO Software:

Veškeré změny související s předmětnou legislativní změnou byly zapracovány již do verze 2.9.9, která byla v Zákaznické zóně MOJE ALFA zveřejněna dne 21.6.2017 – více informací obsahuje dopis k této verzi.

Přehled jednotlivých stupnic platových tarifů ve znění platném a účinném od 1.7.2017 naleznete v dokumentu „Stupnice platových tarifů od 1.7.2017“ uloženém v menu programu Soubory nápovědy – Změny v zákonech.

 

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít