Archív roku: 2017

 

Hlavní změny v důchodovém pojištění od roku 2018

Na základě nařízení vlády č. 343/2017 Sb., se důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2018 zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2017 tak, že se

 • základní výměra zvyšuje o 150 Kč, tedy ze současných 2 550 Kč na 2 700 Kč,
 • procentní výměra zvyšuje o 3,5 %.

Dále se stanoví

 • všeobecný vyměřovací základ za rok 2016 ve výši 28 250 Kč,
 • výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, který činí 1,0612,
 • první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 13 191 Kč,
 • druhá redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 119 916 Kč.
 • výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu od roku 2018 činí 2 700 Kč.

Na základě nařízení vlády č. 344/2017 Sb. se příplatky k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. a podle zákona č. 357/2005 Sb. přiznané před 1. lednem 2018 zvyšují o 3,5 % částky příplatku, která náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje. Příplatky se zvyšují od splátky důchodu, s nímž se vyplácejí, splatné po 31. prosinci 2017. Částka příplatku se po uvedeném zvýšení zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Zákon č. 203/2017 Sb., mimo jiné, ukončuje růst důchodového věku bez omezení a stanoví jeho strop v 65 letech (více viz blogový článek z 2.8.2017).

S účinností od 1. února 2018 se zmírňují podmínky pro nárok na sirotčí důchod. Nově na něj vznikne nárok i v případech, kdy zemřelý rodič získal jen krátkou dobu důchodového pojištění (musí se jednat o dobu výkonu výdělečné činnosti), a to alespoň jeden rok, popřípadě u pojištěnce staršího 38 let alespoň dva roky (viz zákon č. 148/2017 Sb.).

U dobrovolného důchodového pojištění tzv. bez uvedení důvodů se nově od 1. února 2018 zavádí podmínka, že přede dnem podání přihlášky musí občan získat alespoň rok pojištění, a to tzv. placeného pojištění neboli doby výkonu výdělečné činnosti, nikoliv náhradní doby pojištění (viz zákon č. 259/2017 Sb.). V roce 2018 činí minimální měsíční pojistné na dobrovolné důchodové pojištění 2 099 Kč.

Další důležité změny jsou popsány v dokumentu Ministerstva práce a sociálních věcí z 7.11.2017. Více informací také naleznete v tiskové zprávě České správy sociálního zabezpečení z 27.12.2017.

zdroj: www.mpsv.cz, www.cssz.cz

Daňové změny v roce 2018

Finanční správa ČR připravila a na svých webových stránkách zveřejnila přehled nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2018. Tento přehled je rozdělen do 3 částí týkajících se:

 • daně z příjmů fyzických osob (dále jen „FO“)
 • elektronické evidence tržeb (dále jen „EET“)
 • kontrolního hlášení (DPH)

Některé změny týkající se daně z příjmů FO

 • Zvýšení částky osvobození od daně u pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí na 439.200,– Kč ročně.
 • Slevu za umístění dítěte (tzv. školkovné) bude možné uplatnit až do výše 12.200,– Kč.
 • Daňový bonus může uplatnit poplatník, který měl ve zdaňovacím období příjem podle § 6 z příjmů ze závislé činnosti a § 7 z podnikání (vyloučeny tedy budou příjmy § 8 z kapitálového majetku a § 9 příjmy z nájmu) alespoň ve výši 6ti násobku minimální mzdy; tedy v úhrnu za zdaňovací období nejméně 73.200,– Kč. V souvislosti s tím se zvýšil hrubý měsíční příjem nutný pro uplatnění měsíčního daňového bonusu na 6.100,– Kč.
 • Daňové zvýhodnění na první dítě se zvyšuje o 150 Kč měsíčně (tj. 1.800,– Kč ročně), tedy ze současných 1.117,– Kč měsíčně (13.404,– Kč ročně) na 1.267,– Kč měsíčně (15.204,– Kč ročně).
 • Prohlášení zaměstnance k uplatnění nezdanitelné části základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění bude nově umožněno učinit (stvrdit) i jinak než vlastnoručním podpisem – např. elektronickým podpisem nebo jinou formou autentického potvrzení správnosti údajů.
 • Zdanění příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2 500 Kč) srážkovou daní. Poplatník není povinen podat daňové přiznání v situaci, kdy obdrží vedle příjmů od svého zaměstnavatele současně jiný typ příjmů ze závislé činnosti, který představuje zanedbatelný příjem (např. odměna člena volební komise).

Úplný výčet změn naleznete zde.

EET

V roce 2018 dojde k náběhu posledních dvou fází EET:

 • 1. března 2018 startuje 3. fáze. Povinnost evidence se bude vztahovat na ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství, stravování a pohostinství (tržby z dodání zboží).
 • 1. června 2018 se jako poslední do evidence zapojí podnikatelé v oblasti vybraných řemesel a výrobních činností, například výrobci oděvů, hraček, elektrikáři, kadeřnice, maséři.

Kompletní informace o tom, koho se v posledních dvou fázích EET týká, se dozvíte zde.

Kontrolní hlášení

Od 1. 1. 2018 se mění ustanovení o náležitostech kontrolního hlášení podle Nálezu Ústavního soudu č. 40/2017 Sb. v tom smyslu, že se blíže konkretizují jednotlivé okruhy náležitostí. Plátce je povinen kromě obecných náležitostí podání uvést:

 • identifikační a kontaktní údaje plátce,
 • údaje týkající se plnění a úplat, pokud tato plnění a úplaty zakládají povinnost podat kontrolní hlášení,
 • údaje týkající se uplatnění nároku na odpočet daně,
 • identifikační údaje odběratele nebo dodavatele.

Okruhy povinných položek formuláře kontrolního hlášení DPH budou tedy dány přímo zákonem. Jedná se pouze o formální změnu, technicky ani obsahově se pro plátce DPH nic nemění.

Více informací si přečtěte zde.

 

Zdroj: http://www.financnisprava.cz/

Cestovní náhrady v roce 2018

Vyhláškou č. 463/2017 Sb. ze dne 15.12.2017 stanovilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) podle ustanovení § 189 odst. 1 zákoníku práce s účinností od 1.1.2018:

1. Sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, která za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč(v roce 2017 = 1,10 Kč),

b) osobních silničních motorových vozidel 4,00 Kč(v roce 2017 = 3,90 Kč).

2. Stravné, které za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci (v podnikatelské sféře) podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a) 78 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (v roce 2017 = 72 Kč),

b) 119 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (v roce 2017 = 109 Kč),

c) 186 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (v roce 2017 = 171 Kč).

3. Stravné, které za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci (ve státní a příspěvkové sféře) podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a) 78 Kč až 93 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12hodin (v roce 2017 = 72 Kč až 86 Kč),

b) 119 Kč až 143 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (v roce 2017 = 109 Kč až 132 Kč),

c) 186 Kč až 223 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (v roce 2017 = 171 Kč až 205 Kč).

4. Průměrnou cenu pohonných hmot, která za 1 litr PHM podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a) 30,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů (v roce 2017 = 29,50 Kč),

b) 32,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů (v roce 2017 = 32,50 Kč),

c) 29,80 Kč u motorové nafty (v roce 2017 = 28,60 Kč).

Poznámka:

Pro rok 2017 platila vyhláška MPSV č. 440/2016 Sb.

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2018 stanoví vyhláška Ministerstva financí č. 401/2017 Sb.

 

Školení ZAČÍNÁME v programu AVENSIO – PRAHA

25.1.2018 9.0026.1.2018 14.00

ŠKOLENÍ PŘESUNUTO! – Toto školení se uskuteční v uvedený datum i čas na adrese Pražská 22, Klatovy v sídle společnosti Alfa Software! V případě zájmu o účast nás kontaktujte na hrabetova@alfasoftware.cz. Děkujeme za pochopení.

CO? Dvoudenní školení „ZAČÍNÁME s programem AVENSIO Software“.

KDY? Ve čtvrtek a pátek 25. 1. a 26. 1. 2018 oba dny od 9:30 do 14:00 hod.

KDE? v PRAZE,
v počítačové učebně ALTUS TRAINING Center,
Lisabonská 799/8, 190 00 Praha 9
mapa.
Parkovat lze bez poplatku v přilehlých ulicích,
případně v Obchodním centru HARFA.

Co se dozvíte?

CENA dvoudenního školení 3.025,- Kč/osobu vč.DPH (2.500,- bez DPH).

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 18. 1. 2018

Seminář RZD Přerov

24.1.2018
9.0015.00

KAPACITA SEMINÁŘE BYLA NAPLNĚNA! – V případě vážného zájmu nás kontaktujte na hrabetova@alfasoftware.cz a my Vás zaevidujeme jako náhradníka. Děkujeme za spolupráci.

Zveme Vás na jednodenní SEMINÁŘ zaměřený na postupy ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ DANĚ, VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOHOVÉ A SRÁŽKOVÉ DANĚ a jejich správné provádění v programu AVENSIO v souvislosti s NOVINKAMI v LEGISLATIVĚ z oblasti zpracování mezd.

KDY A KDE?
Tato akce se koná ve středu 24. LEDNA V PŘEROVĚ, 9-15h,, Hotel Na Jižní, Jižní čtvrť III 11, 750 02 Přerov, mapa.

LEKTOR
Ing. Vladimír Kozák, jeden z autorů programu AVENSIO Software
Na Vaše další dotazy bude odpovídat konzultantka Iveta Lišková.

CENA je stanovena na 1 815 Kč vč. DPH (tj. 1 500,- Kč bez DPH) na osobu.

BONUS: Vedení Hotelu Na Jižní nabízí účastníkům, kteří se rozhodnou přijet o den dříve a v hotelu přenocovat, večerní relaxaci v podobě 2 hod./2 dráhy bowling a na 2 hod. sportcentrum (výběr lukostřelba, metaná, ping-pong) ZDARMA!

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 17. 1. 2018.

 
Hotel Na Jižní Přerov

Seminář RZD Klatovy

19.1.2018
8.0014.00

KAPACITA SEMINÁŘE BYLA NAPLNĚNA! – V případě vážného zájmu nás kontaktujte na hrabetova@alfasoftware.cz a my Vás zaevidujeme jako náhradníka. Děkujeme za spolupráci.

Zveme Vás na jednodenní SEMINÁŘ zaměřený na postupy ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ DANĚ, VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOHOVÉ A SRÁŽKOVÉ DANĚ a jejich správné provádění v programu AVENSIO v souvislosti s NOVINKAMI v LEGISLATIVĚ z oblasti zpracování mezd.

KDY A KDE?
Tato akce se koná v pátek 19. LEDNA V KLATOVECH, 8-14h.
KDE? V prostorách Úhlava o.p.s. (bývalý dominikánský přilehlý ke kostelu sv.Vavřince), Plánická 174, Klatovy, mapa

LEKTOR
Ing. Vladimír Kozák, jeden z autorů programu AVENSIO Software
Iveta Lišková, konzultantka mzdového programu AVENSIO.

CENA je stanovena na 1 815 Kč vč. DPH (tj. 1 500,- Kč bez DPH) na osobu.

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 12. 1. 2018.

Uhlava_Klatovy

Seminář RZD Karlovy Vary

17.1.2018
9.0015.00

KAPACITA SEMINÁŘE BYLA NAPLNĚNA! – V případě vážného zájmu nás kontaktujte na hrabetova@alfasoftware.cz a my Vás zaevidujeme jako náhradníka. Děkujeme za spolupráci.

Zveme Vás na jednodenní SEMINÁŘ zaměřený na postupy ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ DANĚ, VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOHOVÉ A SRÁŽKOVÉ DANĚ a jejich správné provádění v programu AVENSIO v souvislosti s NOVINKAMI v LEGISLATIVĚ z oblasti zpracování mezd.

KDY A KDE?
Tato akce se koná ve středu 17. LEDNA V KARLOVÝCH VARECH, 9-15h, v Krajské knihovně Karlovy Vary, Závodní 378/84, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, mapa

LEKTOR
Ing. Vladimír Kozák, jeden z autorů programu AVENSIO Software
Na Vaše další dotazy k programu bude odpovídat konzultantka Iveta Lišková.

CENA je stanovena na 1 815 Kč vč. DPH (tj. 1 500,- Kč bez DPH) na osobu.

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 10. 1. 2018.

 
Krajská knihovna KV

 

Seminář RZD Praha

15.1.2018
9.0016.00

KAPACITA SEMINÁŘE BYLA NAPLNĚNA! – V případě vážného zájmu nás kontaktujte na hrabetova@alfasoftware.cz a my Vás zaevidujeme jako náhradníka, popřípadě využijte dalších termínů RZD seminářů v jiných městech. Děkujeme.

Zveme Vás na jednodenní SEMINÁŘ zaměřený na postupy ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ DANĚ, VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOHOVÉ A SRÁŽKOVÉ DANĚ a jejich správné provádění v programu AVENSIO v souvislosti s NOVINKAMI v LEGISLATIVĚ z oblasti zpracování mezd.

KDY A KDE?
Tato akce se koná v pondělí 15. LEDNA V PRAZE, 9-16h,
ve velké aule Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů,
ulice U Santošky 17, Praha 5. mapa

LEKTOŘI
Ing. Hanuš Kytler, specialista na daně z příjmů osob ze závislé činnosti
Iveta Lišková, konzultantka mzdového programu AVENSIO

CENA je stanovena na 1 815 Kč vč. DPH (tj. 1 500,- Kč bez DPH) na osobu.

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek již proběhla z důvodu naplnění kapacity!

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání 15. 1. v Praze.
Kolektiv zaměstnanců ALFA SOFTWARE, s.r.o.

VŠMVV

Zdravotní pojištění studentů doktorandů od ledna 2018

Na základě novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, provedené zákonem č. 200/2017 Sb., dochází s účinností od 1.1.2018 k rozšíření okruhu tzv. státních pojištěnců.

Podle novelizovaného ustanovení § 7 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění (doplněno písm. r)) bude od ledna příštího roku stát plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu také za osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v ČR ve standardní době v prezenční formě studia, pokud nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Za dobu uvedeného studia se pro tyto účely považuje také kalendářní měsíc, v němž osoba ukončila předmětné studium.

Vzhledem k tomu, že pro splnění výše uvedené podmínky státní kategorie nesmí být student doktorand zaměstnancem podle § 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění, oznamuje skutečnosti pro vznik nebo zánik povinnosti státu hradit pojistné přímo sám tento pojištěnec.

Pro zaměstnavatele v této souvislosti nevznikají žádné nové povinnosti a ve vztahu ke zdravotní pojišťovně vůbec neřeší, zda je jeho zaměstnanec doktorand či nikoliv. Jako zaměstnance ho přihlašuje kódem „P“ a odhlašuje kódem „O“.

Příklad: Zaměstnanec doktorand pracující na dohodu o provedení práce překročí v měsíci limit výdělku 10.000,– Kč. Zaměstnavatel jej přihlásí u příslušné zdravotní pojišťovny kódem „P“. Státní kategorie „doktorand“ se tím automaticky ruší, neboť souběh zaměstnání a kategorie doktorand není přípustný. Pokud by si v dalším měsíci doktorand vydělal méně (tj. do 10.000,- Kč včetně) a chtěl by být opět veden u své zdravotní pojišťovny v příslušné státní kategorii (za účelem, aby za něj odváděl pojistné stát), pak se musí on sám opětovně jako doktorand u pojišťovny přihlásit.

Prohlášení k dani od roku 2018

Finanční správa ČR zveřejnila na svých webových stránkách nový vzor tiskopisu „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ (25 54 57 MFin 5457 – vzor č. 26), který je platný od zdaňovacího období 2018 a je určený:

 • pro účely výpočtu záloh na daň
 • pro jedno zdaňovací období

Zveřejnění nového vzoru souvisí se změnou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů provedenou zákonem č. 170/2017 Sb., spočívající, mimo jiné, v možnosti činit prohlášení k dani také elektronicky. Od zdaňovacího období 2018 tak dochází k rozšíření komunikace mezi plátcem daně (tj. zaměstnavatelem) a poplatníkem (tj. zaměstnancem), kdy je možné v souvislosti s ustanovením § 38k zákona o daních z příjmů využít i jiného způsobu projevu vůle zaměstnance při uplatnění nezdanitelných částí základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, slev na dani a daňového zvýhodnění.

Jinými slovy, prohlášení k dani budou moci zaměstnanci předkládat a činit (tzn. podepisovat) nadále v listinné podobě, ale nově také v elektronické formě. V případě elektronické formy je však nutné, aby zaměstnavatel zajistil jednoznačnou identifikaci konkrétního zaměstnance. Jakou formu prohlášení k dani podle ustanovení § 38k zákona o daních z příjmů u svých zaměstnanců zvolí, bude zcela na rozhodnutí zaměstnavatele, přičemž je možné obě formy kombinovat. Ústní forma projevu vůle zaměstnance nestačí, neboť zaměstnavatel je povinen správci daně prokazatelně doložit skutečnosti rozhodné pro správné stanovení zálohy na daň u jednotlivých zaměstnanců.

Tiskopis nového vzoru č. 26 bude na finančních úřadech k dispozici v prosinci 2017.

Doposud používané vzory na tři zdaňovací období bude možné i nadále využívat u zaměstnanců, kteří budou činit prohlášení k dani pouze listinnou formou → u zaměstnanců, kteří uplatňují daňové zvýhodnění je využitelný vzor č. 24 a 25, u daňových nerezidentů ČR je Finanční správou doporučeno nepoužívat vzory nižší než je vzor č. 25.

Finanční správa také informativně zveřejnila nový tiskopis „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění“ (25 5457/B MFin 5457/B – vzor č. 1), který se použije poprvé až pro roční zúčtování za zdaňovací období 2018.

Další informace naleznete ve Sdělení Finanční správy ČR pro plátce daně k tiskopisu daňového prohlášení, které je k dispozici na jejích webových stránkách.

zdroj: Finanční správa ČR

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

ALFA SOFTWARE, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít