Archiv měsíce: Prosinec 2016

 

Cestovní náhrady v roce 2017

Vyhláškou č. 440/2016 Sb. ze dne 20.12.2016 stanovilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) podle ustanovení § 189 odst. 1 Zákoníku práce s účinností od 1.1.2017:

1. Sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, která za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 Zákoníku práce činí nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč (v roce 2016 = 1,00 Kč),

b) osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč (v roce 2016 = 3,80 Kč).

2. Stravné, které za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci (v podnikatelské sféře) podle § 163 odst. 1 Zákoníku práce nejméně ve výši

a) 72 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (v roce 2016 = 70 Kč),

b) 109 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (v roce 2016 = 106 Kč),

c) 171 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (v roce 2016 = 166 Kč).

3. Stravné, které za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci (ve státní a příspěvkové sféře) podle § 176 odst. 1 Zákoníku práce ve výši

a) 72 Kč až 86 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12hodin (v roce 2016 = 70 Kč až 83 Kč),

b) 109 Kč až 132 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (v roce 2016 = 106 Kč až 127 Kč),

c) 171 Kč až 205 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (v roce 2016 = 166 Kč až 198 Kč).

4. Průměrnou cenu pohonných hmot, která za 1 litr PHM podle § 158 odst. 3 věty třetí Zákoníku práce činí

a) 29,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů (v roce 2016 = 29,70 Kč),

b) 32,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů (v roce 2016 = 33,– Kč),

c) 28,60 Kč u motorové nafty (v roce 2016 = 29,50 Kč).

Poznámka: pro rok 2016 platila vyhláška MPSV č. 385/2015 Sb.

 

Nové povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) vydala nový aktualizovaný přehled úkolů zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění svých zaměstnanců, a to podle stavu účinného od 1.10.2016.

Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění jsou vymezeny zákonem č. 582/1991 Sb.

K hlavním povinnostem zaměstnavatelů patří především povinnost vést potřebné záznamy o skutečnostech rozhodných pro nárok na dávky důchodového pojištění, jejich výši a výplatu, předkládat je orgánům sociálního zabezpečení a písemně hlásit změny v těchto skutečnostech. Lze je rozdělit do 4 oblastí:

Vedení podkladové evidence pro účely důchodového pojištění – zejména:

 • Evidence např. osobních údajů zaměstnance, údajů o vzniku a skončení pracovního poměru nebo jiného vztahu, který zakládá účast na důchodovém pojištění, o vyměřovacím základu pro stanovení pojistného, o době pracovní neschopnosti, době pracovního volna bez náhrady příjmu a neomluvené nepřítomnosti v práci atd.
 • Uschovávání některých písemností nebo záznamů např. stejnopisů evidenčních listů důchodového pojištění, záznamů o poživatelích starobního nebo invalidního důchodu, mzdových listů atd.

Vyhotovování a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění (dále jen „ELDP“)

Součinnost zaměstnavatel v důchodovém řízení, potvrzování rozhodných skutečností

 • Např. zasílání OSSZ sdělení o provádění srážek na základě nařízeného soudního nebo správního výkonu rozhodnutí apod., vystavování potvrzení o vyloučených dobách zaměstnanci na jeho žádost atd.

Plnění ohlašovací povinnosti

 • Např. hlášení o zaměstnávání poživatelů předčasného starobního důchodu.

Kompletní výčet povinností a úkolů zaměstnavatel při provádění důchodového pojištění naleznete v tomto materiálu ČSSZ.

Důležitou změnou od 1.10.2016 je pro zaměstnavatele, který zaměstnává zaměstnance, kteří pracují v zaměstnání v hlubinném hornictví, povinnost podle § 37 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. pro účely stanovení důchodového věku podle § 37c odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., vést o těchto zaměstnancích

a) jejich seznam,

b) evidenci o směnách, v nichž bylo zaměstnání v hlubinném hornictví po převážnou část směny vykonáváno pod zemí v hlubinných dolech,

c) název povolání, které vykonává zaměstnanec v zaměstnání v hlubinném hornictví, a popisy pracovních činností, které vykonává zaměstnanec v těchto povoláních; při zpracování těchto popisů a označení názvu povolání se používají pracovní činnosti a názvy povolání obsažené v Národní soustavě povolání, přičemž se zároveň uvede, že pracoviště tohoto zaměstnance má charakter stálého pracoviště pod zemí v hlubinných dolech,

d) záznam o dni dosažení nejvyšší přípustné expozice.

Uvedený zaměstnavatel má dále povinnost vystavovat na žádost zaměstnance potvrzení o údajích podle písmen b) a d) na předepsaném tiskopisu. Zaměstnavatel je povinen vystavit toto potvrzení občanu na jeho žádost, a to do 30 kalendářních dnů od obdržení této žádosti.  Dále je zaměstnavatel povinen vystavit občanu toto potvrzení a stejnopis potvrzení předložit ČSSZ, a to do 30 kalendářních dnů po skončení zaměstnání v hlubinném hornictví.

zdroj: www.cssz.cz

Příručka pro osoby se zdravotním postižením, podíl OZP

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) vydalo zaktualizovanou Příručku pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „OZP“). Je k dispozici v elektronické podobě na těchto webových stránkách http://www.mpsv.cz/files/clanky/28770/MPSV.pdf nebo v tištěné podobě na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR, Okresních správách sociálního zabezpečení a ve vestibulech budov MPSV.

Obsahuje řadu důležitých informací, tipů a rad nejenom pro osoby se zdravotním handicapem.

Naleznete v ní přehledné, aktuální a srozumitelné informace:

 • k jednotlivým druhům sociálních služeb,
 • o průkazech OZP,
 • o invalidních důchodech nebo dávkách pomoci v hmotné nouzi,
 • k nemocenskému a důchodovému pojištění,
 • k systému státní sociální podpory.

Máte v pracovním poměru více než 25 zaměstnanců a týká se vás tak povinnost zaměstnávat OZP ve výši povinného podílu, který činí 4%? Tuto povinnost můžete plnit třemi rovnocennými způsoby nebo jejich kombinací, a to:

 • zaměstnáváním OZP v pracovním poměru,
 • odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům; nebo odebíráním výrobků nebo služeb od OZP samostatně výdělečně činných nebo zadáváním zakázek těmto osobám,
 • odvodem do státního rozpočtu.

Více informací k plnění povinného podílu získáte např. na internetových stránkách Integrovaného portálu MPSV – viz tento odkaz.

Český statistický úřad vyhlásil dne 5.12.2016 průměrnou mzdu v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 ve výši 27.000 Kč – viz tento odkaz.

Program AVENSIO Software:

Zaměstnáváte-li OZP, je zapotřebí tento údaj zadat na kartě zaměstnance – záložka Osobní údaje / Zaměstnanec – oblast Obecné údaje – pole Zdravotní postižení.

ozp

Jako podklad pro zpracování oznámení zaměstnavatele o plnění povinného podílu OZP na celkovém počtu zaměstnanců podle ustanovení § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, slouží sestava 011300_Podíl osob se ZP (viz Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Rekapitulace). Průměrná mzda za 1. až 3. čtvrtletí 2016 bude do zadávacího okna sestavy vložena automaticky další verzí programu 2.9.6.

011300

 

Seminář RZD Přerov

25.1.2017
9.0014.00

Zveme Vás na jednodenní SEMINÁŘ zaměřený na postupy ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ DANĚ, VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOHOVÉ A SRÁŽKOVÉ DANĚ a jejich správné provádění v programu AVENSIO v souvislosti s NOVINKAMI v LEGISLATIVĚ z oblasti zpracování mezd.

KDY A KDE?
Tato akce se koná ve středu 25. LEDNA V PŘEROVĚ, 9-14h,, 14-15h prostor pro Vaše další dotazy, Hotel Na Jižní, Jižní čtvrť III 11, 750 02 Přerov, mapa.

LEKTOR
Ing. Vladimír Kozák, jeden z autorů programu AVENSIO Software
Na Vaše další dotazy bude odpovídat konzultantka Jana Boškova.

CENA je stanovena na 1 452 Kč vč. DPH (tj. 1 200,- Kč bez DPH) na osobu.

BONUS: Vedení Hotelu Na Jižní nabízí účastníkům, kteří se rozhodnou přijet o den dříve a v hotelu přenocovat, večerní relaxaci v podobě 2 hod./2 dráhy bowling a na 2 hod. sportcentrum (výběr lukostřelba, metaná, ping-pong) ZDARMA!

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 18. 1. 2017. Případné dotazy pište na hejlova@alfasoftware.cz.

 
Hotel Na Jižní Přerov

Seminář RZD Klatovy

20.1.2017
8.0013.00

Zveme Vás na jednodenní SEMINÁŘ zaměřený na postupy ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ DANĚ, VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOHOVÉ A SRÁŽKOVÉ DANĚ a jejich správné provádění v programu AVENSIO v souvislosti s NOVINKAMI v LEGISLATIVĚ z oblasti zpracování mezd.

KDY A KDE?
Tato akce se koná v pátek 20. LEDNA V KLATOVECH, 8-13h, 13-14h možnosti individuálních dotazů.
KDE? V prostorách Úhlava o.p.s. (bývalý dominikánský přilehlý ke kostelu sv.Vavřince), Plánická 174, Klatovy, mapa

LEKTOR
Ing. Vladimír Kozák, jeden z autorů programu AVENSIO Software
Na Vaše další dotazy budou odpovídat konzultantky Monika Míšková a Jana Fraňková.

CENA je stanovena na 1 452 Kč vč. DPH (tj. 1 200,- Kč bez DPH) na osobu.

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 13. 1. 2017. Případné dotazy pište na hejlova@alfasoftware.cz.

Uhlava_Klatovy

Seminář RZD Karlovy Vary

18.1.2017
9.0014.00

Zveme Vás na jednodenní SEMINÁŘ zaměřený na postupy ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ DANĚ, VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOHOVÉ A SRÁŽKOVÉ DANĚ a jejich správné provádění v programu AVENSIO v souvislosti s NOVINKAMI v LEGISLATIVĚ z oblasti zpracování mezd.

KDY A KDE?
Tato akce se koná ve středu 18. LEDNA V KARLOVÝCH VARECH, 9-14h, v Krajské knihovně Karlovy Vary, Závodní 378/84, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, mapa

LEKTOR
Ing. Vladimír Kozák, jeden z autorů programu AVENSIO Software
Na Vaše další dotazy k programu bude odpovídat konzultantka Iveta Lišková.

CENA je stanovena na 1 452 Kč vč. DPH (tj. 1 200,- Kč bez DPH) na osobu.

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 11. 1. 2017. Případné dotazy pište na hejlova@alfasoftware.cz.

 
Krajská knihovna KV

Seminář RZD Praha

14.1.2017
9.0015.00

Zveme Vás na jednodenní SEMINÁŘ zaměřený na postupy ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ DANĚ, VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOHOVÉ A SRÁŽKOVÉ DANĚ a jejich správné provádění v programu AVENSIO v souvislosti s NOVINKAMI v LEGISLATIVĚ z oblasti zpracování mezd.

KDY A KDE?
Tato akce se koná v sobotu 14. LEDNA V PRAZE, 9-15h,
ve velké aule Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů,
ulice U Santošky 17, Praha 5. mapa

LEKTOŘI
Ing. Hanuš Kytler, specialista na daně z příjmů osob ze závislé činnosti
Ing. Vladimír Kozák, jeden z autorů programu AVENSIO Software.

CENA je stanovena na 1 452 Kč vč. DPH (tj. 1 200,- Kč bez DPH) na osobu.

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 9. 1. 2017. Případné dotazy pište na hejlova@alfasoftware.cz.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání 14. 1. v Praze.
Kolektiv zaměstnanců ALFA SOFTWARE, s.r.o.

VŠMVV

Pojistné na zdravotní pojištění v roce 2017

Od 1. ledna 2017 se opět mění výše plateb zdravotního pojištění. Změny se i tentokrát týkají všech skupin plátců pojistného:

Zaměstnanci:

Minimální pojistné na ZP u zaměstnanců se odvíjí od minimální mzdy. Ta se od 1.1.2017 zvyšuje na základě nařízení vlády č. 336/2016 Sb. z dosavadních 9900 Kč na 11000 Kč. Minimální pojistné tak bude činit 1485 Kč (13,5% z 11000). Pro srovnání uvádím, že v letošním roce 2016 činí minimální pojistné 1337 Kč (13,5% z 9900).

Osoby bez zdanitelných příjmů:

Také u osob bez zdanitelných příjmů je vyměřovacím základem minimální mzda a od 1.1.2017 tak bude činit částka pojistného 1485 Kč měsíčně (v roce 2016 = 1337 Kč).

Osoby, za které je plátcem pojistného stát:

Vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění u osob, za které je plátcem pojistného stát, je od 1.1.2017 stanoven nařízením vlády č. 181/2016 Sb. ve výši 6814 Kč (v roce 2016 = 6444 Kč). Pojistné tak bude činit 920 Kč (v roce 2016 = 870 Kč). Více viz také blogový článek z 9.6.2016.

Osoby samostatně výdělečně činné

Minimální vyměřovací základ OSVČ se odvíjí od průměrné mzdy*). Roční minimální vyměřovací základ představuje dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

Jestliže tedy činí pro rok 2017 průměrná měsíční mzda 28232 Kč (v roce 2016 = 27006 Kč), je minimální měsíční vyměřovací základ 14116 Kč (v roce 2016 = 13503 Kč). Z toho činí (po zaokrouhlení) minimální měsíční záloha 1906 Kč (v roce 2016 = 1823 Kč).

*) Za průměrnou měsíční mzdu v národním hospodářství se považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Takto vypočtená částka průměrné mzdy se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Výpočet pro rok 2017:

Podle nařízení vlády č. 325/2016 Sb. je výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015 stanovena na 27156 Kč a výše přepočítacího koeficientu činí 1,0396. Pro rok 2017 činí průměrná měsíční mzda 28232 Kč.

Další související právní předpisy:

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění

Důležité upozornění

Na závěr si dovoluji připomenout, že nejpozději od února 2017 mají všechny zdravotní pojišťovny povinnost vést své účty, na které přijímají platby za zdravotní pojištění, u České národní banky (viz novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, provedená zákonem č. 128/2016 Sb.). Jednotlivé pojišťovny o nových číslech bankovních účtů již v předstihu informují své klienty osobními dopisy, na svých webových stránkách a prostřednictvím médií. Změňte si včas své trvalé příkazy!

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít