Archiv měsíce: Říjen 2016

 

Nový dvoustránkový tiskopis DaP pro zaměstnance

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách novinku týkající se možnosti poplatníků s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) podávat daňové přiznání z příjmů fyzických osob od zdaňovacího období roku 2016 na novém dvoustránkovém tiskopise. Zjednodušený a přehledný tiskopis zajišťuje poplatníkům jeho rychlejší a snadnější vyplnění.

Tento tiskopis

není určen pro:

  • poplatníky s příjmy z podnikání, nájmu, kapitálovými příjmy nebo s ostatními příjmy;
  • poplatníky s příjmy ze zdrojů v zahraničí;
  • poplatníky podávající dodatečné přiznání.

je určen jak pro rezidenty, tak i pro nerezidenty.

Do daňového přiznání se uvádějí pouze příjmy ze zaměstnání mající zdroj na území ČR.

Poplatník bude mít možnost podat přiznání i elektronicky (přes Daňový portál, kde mu správnost vyplnění ověří kontrolní mechanismy).

Součástí tiskopisu je i žádost o vrácení přeplatku na dani.

Kromě samotného tiskopisu je k dispozici také leták  se zvýrazněnými změnami a praktickými příklady.

 

 

Zvýšení minimální a zaručené mzdy od ledna 2017

Na základě nařízení vlády č. 336/2016 Sb. ze dne 5.10.2016 zveřejněného v částce 132 Sbírky zákonů dne 18.10.2016 dochází ke změně vládního nařízení č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a o nejnižších úrovních zaručené mzdy.

S účinností od 1.1.2017 se tak zvýší minimální měsíční mzda z dosavadních 9900 Kč na 11000 Kč (pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin). Hodinová mzda se pak zvýší z 58,70 Kč na 66 Kč. Zároveň se zruší zvláštní sazba minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem. Pro všechny zaměstnance tak bude platit jedna sazba minimální mzdy.

Minimální mzdu je možné definovat jako nejnižší přípustnou výši odměny za práci v pracovněprávním vztahu, upravuje ji ustanovení § 111 zákoníku práce. Její jednotlivé sazby a podmínky poskytování jsou upravovány shora uvedeným nařízením vlády č. 567/2006 Sb. Vztahuje se na všechny zaměstnance v pracovním poměru nebo právním vztahu, který je založen na dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Nerozlišuje se, jde-li o pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou nebo o souběžné pracovní poměry. Nárok na minimální mzdu vzniká v každém pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr samostatně.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin. Kolik budou činit od 1.1.2017 se dozvíte v této tabulce:

nejnizsi-uroven-zarucene-mzdy-od-1_1_2017.

Zaručenou mzdu upravuje ustanovení § 112 zákoníku práce.

Změna minimální mzdy bude mít od 1.1.2017 vliv, mimo jiné, také na:

Výpočet a odvod zdravotního pojištění. Minimální mzda je totiž podle ustanovení § 3 odst. 6 zákona č. 592/1992 Sb. minimálním vyměřovacím základem pro zaměstnance a také pro osoby bez zdanitelných příjmů (13,5% z 11000 Kč = 1485 Kč).

Zařazení a vedení občana v evidenci uchazečů o zaměstnání. Podle ustanovení § 25 odst. 3 zákona o zaměstnanosti totiž nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání

  1. a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy (tj. nepřesáhne 5500 Kč), nebo
  2. b) výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy (tj. nepřesáhne 5500 Kč).

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Podle ustanovení § 117 zákoníku práce (podnikatelská sféra) činí výše příplatku nejméně 10% základní sazby minimální mzdy, tj. nejméně 6,60 Kč při 40 hodinové týdenní pracovní době. Podle ustanovení § 128 zákoníku práce (státní sféra) činí výše příplatku nejméně 5% základní sazby minimální mzdy za měsíc, tj. nejméně 550 Kč.

Daňový bonus. Podle ustanovení § 35c odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů může daňový bonus uplatnit poplatník, který měl ve zdaňovacím období příjem alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období – tj. 66000 Kč (6x 11000 Kč). Dále je v ustanovení § 35d odst. 4 zákona o daních z příjmů stanoveno, že plátce daně je povinen vyplatit poplatníkovi měsíční daňový bonus při výplatě příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, jestliže jejich úhrn vyplacený nebo zúčtovaný tímto plátcem za příslušný kalendářní měsíc dosahuje u poplatníka alespoň výše poloviny minimální mzdy, zaokrouhlené na celé koruny dolů – tj. 5500 Kč. Měsíční daňový bonus lze vyplatit, pokud jeho výše činí alespoň 50 Kč, maximálně však do výše 5 025 Kč měsíčně.

Slevu za umístění dítěte. Podle ustanovení § 35ba odst. 1 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů mohou poplatníci daně z příjmů fyzických osob uplatnit „roční“ slevu na dani za umístění dítěte (tzv. školkovné). Podle ustanovení § 35bb odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů lze za každé vyživované dítě uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy, tj. za zdaňovací období roku 2017 maximálně do výše 11000 Kč.

Program AVENSIO Software

Seznam zaměstnanců, jejichž mzda nedosahuje výše minimální a (nebo) zaručené mzdy vytisknete pomocí sestavy 011200_Minimální mzda uložené v menu Hlavní nabídka – Sestavy – Rekapitulace. Důležité je tisknout sestavu až po zadání veškerých měsíčních složek mzdy.

Pro doplatek do minimální / zaručené mzdy u pracovního poměru zaměstnance se používá na mzdových položkách kód 701 – DOPL. MIN. MZDA, případně jiný uživatelem zadaný kód, důležité je, aby takový uživatelský kód měl nastaven systémový kód 30.

Pro doplatek do minimální (zaručené) mzdy u DPČ a DPP se používá na mzdových položkách kód 7010 – DOPL. MIN. MZDA OON, případně jiný uživatelem zadaný kód, důležité je, aby takový uživatelský kód měl nastaven systémový kód 31.

Více informací získají všichni uživatelé programu AVENSIO Software v dokumentu „Minimální a zaručená mzda“ – viz menu Soubory nápovědy – Základní činnosti v programu.

 

Kalkulačky MPSV pro rok 2017

Ministerstvo práce a sociální věcí zveřejnilo 3. října 2016 na svých webových stránkách:

Poskytování a výpočet náhrady mzdy (platu nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) upravuje zákoník práce ve svém ustanovení § 192 a násl.

Nemocenské pojištění je upraveno zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Pojistné na nemocenské pojištění pak řeší zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Uvedené dávky nemocenského pojištění se počítají z denního vyměřovacího základu (dále jen „DVZ“), který se zjistí tak, že se započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost) dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období. Takto stanovený průměrný denní příjem se pak redukuje (upravuje) pomocí tří redukčních hranic na denní vyměřovací základ.

V roce 2017 bude činit 1. redukční hranice 942 Kč, 2. redukční hranice 1 412 Kč a 3. redukční hranice 2 824 Kč. Pro srovnání uvádím, že v roce 2016 činí 1. redukční hranice 901 Kč, 2. redukční hranice 1 351 Kč a 3. redukční hranice 2 701 Kč.

Výše nemocenského činí 60 % DVZ od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti, výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % DVZ a výše ošetřovného činí 60 % DVZ.

Další informace k nemocenskému pojištění získáte například zde nebo na adrese http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/.

Poznámka na závěr: Na webových stránkách MPSV je samozřejmě stále k dispozici výpočtová kalkulačka jak pro náhradu mzdy, tak pro nemocenské dávky v roce 2016.

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít