Archiv měsíce: Březen 2014

 

Podání žádosti o starobní důchod v roce 2014

O starobní důchod mohou v roce 2014 požádat občané, kteří v něm dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 30 let.

Důchodového věku dosahují v roce 2014 muži narození v květnu 1951 až únoru 1952 a např. ženy narozené v květnu až prosinci 1954, které vychovaly dvě děti nebo ženy narozené v květnu až prosinci 1955, které vychovaly tři či čtyři děti.

Budoucí důchodce sepisuje osobně žádost o důchod nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání starobního důchodu, a to na okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení (OSSZ) příslušné podle místa jeho trvalého pobytu. Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat žádost o důchod, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o jejich zdravotním stavu podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci.

Při podávání žádosti o starobní důchod se předkládá zejména:

 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
 • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
 • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
 • doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti (rodné listy dětí nebo výpisy z matriky narození, popř. rozhodnutí o době a rozsahu péče),
 • doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách, které nejsou uvedeny v informativním osobním listu důchodového pojištění (viz dále).

Svůj důchodový věk a potřebnou dobu pojištění mohou občané snadno zjistit pomocí tzv. věkové kalkulačky, která je dostupná na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – http://www.mpsv.cz/cs/2435.

Českou správu sociálního zabezpečení je možné požádat o zaslání tzv. informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). Tento list obsahuje přehled dob důchodového pojištění, popřípadě náhradních dob pojištění, a od roku 1986 i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob. Více informací k IOLDP dohledáte na http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/informativni-osobni-list-duchodoveho-pojisteni.htm.

Starobní důchod se vyplácí v hotovosti prostřednictvím České pošty. Tato služba je zpoplatněná; za každou splátku důchodu zaplatí klient 21,– Kč. Další možností je výplata důchodu bezhotovostním převodem na bankovní účet. Formu výplaty si při podání žádosti o důchod volí sám žadatel.

Česká správa sociálního zabezpečení rozhoduje o přiznání důchodu ve lhůtě do 90 dnů od podání žádosti. Délka vyřízení závisí na tom, zda jsou v evidenci České správy sociálního zabezpečení všechny podklady či nikoliv.

Více informací naleznete v tiskové zprávě České správy sociálního zabezpečení ze dne 28.02.2014 – viz tento odkaz.

Další údaje o důchodovém pojištění pak lze získat:

na webu České správy sociálního zabezpečení http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/,

– na webu Ministerstva práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz/cs/3,

– při osobní návštěvě příslušné okresní správy sociálního zabezpečení – přehled jednotlivých pracovišť naleznete zde

klientského centra pro důchodové pojištění při pražském ústředí ČSSZ, které je pro veřejnost otevřeno každý pracovní den na adrese Křížová 25, Praha 5.

– prostřednictvím call centra pro důchodové pojištění na telefonním čísle 257 062 860.

Program AVENSIO Software

Datum dosažení důchodového věku zaměstnance lze v programu AVENSIO Software zjistit na jeho kartě – záložka Osobní údaje – oblast Důchod:

Obr.1

Datum program samozřejmě počítá v souladu s platnou legislativou (zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění), a to z rodného čísla zaměstnance a u žen také ze zadaného počtu vychovaných dětí.

Způsob zadávání počtu vychovaných dětí v programu ovlivňuje parametr č. 68 – „Počet vychovaných dětí“ (Hlavní přihlašovací okno – tlačítko Parametry systému):

Obr.2

V případě nastavení tohoto parametru na údaj Zadávat počtem, lze počet dětí zadat přímo na kartě zaměstnance – na osobních údajích v oblasti týkající se důchodu:

 Obr.3

Při nastavení uvedeného parametru na údaj  Sečíst záznamy se bude počet vychovaných dětí sčítat z evidence rodinných příslušníků (na kartě zaměstnance, záložka Osobní údaje Rodinní příslušníci):

Obr.4

Přehled zaměstnanců s datem nároku na odchod do důchodu umožňuje vytisknout sestava 440211_Odchod do důchodu uložená v menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Výběrové sestavy:

Obr.5

Zdravotní pojištění v roce 2014 a zaměstnanec – kdo není považován za zaměstnance

Zdravotní pojištění v roce 2014 a zaměstnanec – kdo  není považován za zaměstnance

Pojistné na zdravotní pojištění je zaměstnavatel povinen platit tehdy, jsou-li zaměstnanci zúčtovány příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP) a také v případě, kdy zúčtovaný příjem svojí výší povinnost placení pojistného zakládá. Vznik zaměstnání a účast zaměstnance na zdravotním pojištění u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou v letošním roce rozhodnými částkami započitatelného příjmu hodnoty 2 500 Kč resp. více než 10 000 Kč. Záměrem je vyčlenit úzký okruh osob, které ve zdravotním pojištění jako zaměstnanci uvedeni již nejsou.  V těchto případech zaměstnavatel ze zúčtovaného příjmu pojistné na ZP neodvádí. V právních podmínkách roku 2014 se ZP za zaměstnance nepovažuje:

 • osoba s příjmy, které nejsou předmětem daně, nebo jsou od daně osvobozeny.

Jedná se o příjmy uvedené v ustanovení § 3 odst. 4, § 4, § 4a, § 6 odst. 7 a § 6 odst. 9 ZDP. Příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 6 odst. 7 písm. a) ZDP jsou např. náhrady cestovních výdajů, poskytované v souvislosti s výkonem závislé činnosti do výše stanovené, nebo umožněné v příslušných ustanoveních zákoníku práce. Do vyměřovacího základu zaměstnance se ZP zahrnuje pouze ta část cestovních náhrad, která je předmětem daně. Totéž platí i v případě hodnoty osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů, poskytovaných podle § 6 odst. 7 písm. b) ZDP. Do vyměřovacího základu se nezahrne ani náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce, poskytovaných zaměstnanci podle zákoníku práce. Příjmy od daně osvobozenými jsou např. příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění v celkové výši do 30 000 Kč ročně, příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní připojištění, nebo příjmy které jsou zaměstnanci poskytnuty z FKSP, ze sociálního fondu, případně ze zisku. Může se jednat např. o nepeněžní dar až do úhrnné výše 2 000 Kč ročně u každého zaměstnance ve smyslu stanovení §6 odst. 9 písm. g) ZDP.

 • žák nebo student, který má příjmy pouze ze závislé činnosti a funkčních požitků za práci z praktického výcviku. Pokud by byly těmto osobám zúčtovány jiné příjmy, zdaňované podle § 6 ZDP, pojistné by se odvádělo.
 • osoba činná na základě dohody o provedení práce (DPP), jejíž příjem nepřesahuje 10 000 Kč. Z pohledu ZP vzniká u DPP zaměstnání jen tehdy, pokud příjem převýší 10 000 /§ 5 písm. a) bod 3. zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů/. Je-li osobě zúčtován příjem převyšující 10 000 Kč stává se zaměstnancem a zaměstnavatel jej přihlašuje / a odhlašuje / u příslušné ZP dle podmínek uvedených v § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb. Vzhledem k výši rozhodné částky neřeší zaměstnavatel při odvodu pojistného problematiku minimálního vyměřovacího základu. Příjmy nepřevyšující částku 10 000 Kč se ve ZP pro účely vzniku zaměstnání nesčítají a stejné podmínky platí i u DPČ při příjmu do 2 500 Kč.
 • člen družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován a nedosáhl v příslušném kalendářním měsíci započitatelného příjmu 2 500 Kč. Pro takového člena družstva platí, že pojistné se odvádí pouze ze zúčtovaného příjmu dosahujícího a převyšujícího hranici 2 500 Kč.
 • osoba činná na základě dohody o pracovní činnosti, která nedosáhla v kalendářním měsíci započitatelného příjmu 2 500 Kč. Pokud příjem nedosáhne 2 500 Kč, nepovažuje se osoba ve zdravotním pojištění za zaměstnance, současně však nemá v příslušném kalendářním měsíci kryté ZP tímto zaměstnáním. Problém nevznikne, pokud pojištěnec a) má současně jiné zaměstnání ve smyslu ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., ve kterém dosahuje příjmu alespoň 8 500 Kč nebo b) je v roce 2014 OSVČ s placením alespoň minimálních záloh 1 752 Kč nebo c) patří mezi osoby, pro které neplatí ve ZP minimální vyměřovací základ podle § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb. Není-li splněna ani jedna z těchto tří možností, bude se muset pojištěnec zaregistrovat na příslušný kalendářní měsíc jako osoba bez zdanitelných příjmů a zaplatit pojistné 1 148 Kč.
 • dobrovolný pracovník pečovatelské služby, který nedosáhl v kalendářním měsíci započitatelného příjmu 2 500 Kč.
 • členové volebních komisí. Za zaměstnance se nepovažují členové okrskových volebních komisí při volbách do Evropského parlamentu, Senátu a zastupitelstev územních samosprávných celků a členové okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí při volbách do Poslanecké sněmovny a při volbě prezidenta republiky.
 • společníci, jednatelé, komanditisté. Pro tyto osoby platí, že pokud bez pracovněprávního vztahu vykonávají pro společnost práci a jsou za ni společností odměňováni s příjmy zdaňovanými podle § 6 ZDP, považují se ve ZP za zaměstnance. Zaměstnavatel tyto osoby přihlašuje a odhlašuje u ZP a odvádí pojistné podle zákona z jakékoliv částky příjmů, případně taktéž s ohledem na zákonné minimum 8 500 Kč.
 • členové statutárních orgánů. U těchto osob rozhoduje, zda je za výkon funkce poskytována odměna, nebo ne. Pokud tyto osoby vykonávají funkci bezplatně, nebo se jedná o čestnou funkci apod., pak se zaměstnavatel problematikou placení pojistného nezabývá, protože tato osoba není ve ZP zaměstnancem. Pokud za výkon funkce bude odměna zaúčtována, stává se tato osoba zaměstnancem se všemi souvisejícími povinnostmi zaměstnavatele.

Školení pro pokročilé uživatele

24.6.2014

Zveme Vás na ŠKOLENÍ PRO POKROČILÉ uživatele mzdového systému AVENSIO SOFTWARE.

KDY? V úterý 24. 6. 2014 od 8 do 16 hodin

KDE?  Ve školicím středisku ALFA SOFTWARE, s.r.o. na adrese Pražská 22, Klatovy.

JAK SE PŘIHLÁSIT? Jednoduše vyplňte tuto elektronickou PŘIHLÁŠKU.

Cena školení je 1.600 Kč bez DPH, tj. 1.936 Kč vč. DPH.  Těšíme se na vás v Klatovech!

Školení pro pokročilé uživatele

27.5.2014

Zveme Vás na ŠKOLENÍ PRO POKROČILÉ uživatele mzdového systému AVENSIO SOFTWARE.

KDY? V úterý 27. 5. 2014 od 8 do 16 hodin

KDE?  Ve školicím středisku ALFA SOFTWARE, s.r.o. na adrese Pražská 22, Klatovy.

JAK SE PŘIHLÁSIT? Přihlášku najdete na této stránce.

Cena školení je 1.600 Kč bez DPH, tj. 1.936 Kč vč. DPH.  Těšíme se na vás v Klatovech!

Školení pro pokročilé uživatele

24.4.2014

Zveme Vás na ŠKOLENÍ PRO POKROČILÉ uživatele mzdového systému AVENSIO SOFTWARE.

KDY? Ve čtvrtek 24. 4. 2014 od 8 do 16 hodin

KDE?  Ve školicím středisku ALFA SOFTWARE, s.r.o. na adrese Pražská 22, Klatovy.

JAK SE PŘIHLÁSIT? Přihlášku najdete na této stránce.

Cena školení je 1.600 Kč bez DPH, tj. 1.936 Kč vč. DPH.  Těšíme se na vás v Klatovech!

Školení pro pokročilé uživatele

25.3.2014

Zveme Vás na ŠKOLENÍ PRO POKROČILÉ uživatele mzdového systému AVENSIO SOFTWARE.

KDY? V úterý 25. 3. 2014 od 8 do 16 hodin

KDE?  Ve školicím středisku ALFA SOFTWARE, s.r.o. na adrese Pražská 22, Klatovy.

JAK SE PŘIHLÁSIT? Přihlášku najdete na této stránce.

Cena školení je 1.600 Kč bez DPH, tj. 1.936 Kč vč. DPH.  Těšíme se na vás v Klatovech!

Odměňování za práci a odměna z dohod

Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno přímo v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Do konce roku 2006 se řídilo dvěma samostatnými zákony, a to zákonem o mzdě (č. 1/1992 Sb.) a zákonem o platu (č. 143/1992 Sb.) .

Zaměstnanci státu, územních samosprávných celků (krajů a obcí), státních fondů, příspěvkových organizací a školských právnických osob jsou odměňováni platem.

Zaměstnanci ostatních zaměstnavatelů jsou odměňováni mzdou.

Způsob odměňování je u obou skupin zaměstnavatelů výrazně rozdílný, je proto zapotřebí dbát na to, aby bylo vždy použito správné ustanovení zákoníku práce.

V přiloženém dokumentu ve formátu *.pdf se dozvíte informace k minimální a zaručené mzdě, k poskytování příplatků za práci přesčas, ve svátek, v noci, za práci v sobotu a v neděli, ve ztíženém pracovním prostředí, k odměně za pracovní pohotovost, k osobním příplatkům, příplatkům za vedení a další.

Dokument lze otevřít z tohoto odkazu: Odměňování za práci a odměna z dohod

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít