Archiv měsíce: Únor 2014

 

Průvodce dohodou o provedení práce v roce 2014

Od 01.01.2014 lze dohodu o provedení práce u nezletilého zaměstnance okamžitě zrušit. Také se výrazně mění způsob jejího zdanění, včetně možnosti zápočtu sražené daně do daňového přiznání. Chcete se dozvědět více? Čtěte dále.

Při sjednávání dohod o provedení práce (dále jen „DPP“) nastaly největší změny již od 01.01.2012:

 • zvýšil se maximální roční rozsah sjednané práce ze 150 hodin na 300 hodin,
 • zavedly se odvody sociálního a zdravotního pojištění u odměny převyšující 10.000,– Kč.

Tyto změny samozřejmě platí stále, tedy i pro rok 2014.

Náležitosti dohody o provedení práce

DPP upravuje ustanovení § 75 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. DPP musí být vždy sepsána písemně a je nutné sjednat alespoň:

 • dobu, na kterou se dohoda uzavírá (konkrétní datum od – do), případně sjednání na dobu neurčitou,
 • předmět – sjednaný pracovní úkol nebo práce, které budou vykonávány,
 • rozsah práce – nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele. Do tohoto rozsahu se započítává i doba práce na základě jiné DPP pro stejného zaměstnavatele ve stejném roce.
 • odměnu, která nesmí být nižší než minimální hodinová mzda. Může být splatná po dokončení a odevzdání práce, ale také provedení určité části práce, případně může být  splatnost odměny dohodnuta jinak.

Zdroj: www.podnikatel.cz

Nově od 01.01.2014 bylo ustanovení § 77 zákoníku práce doplněno o odstavce 4 až 6, které řeší okamžité zrušení DPP: Zákonný zástupce (zpravidla rodič) nezletilého zaměstnance, jež nedosáhl věku 16 let, může okamžitě zrušit DPP, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví nezletilého. K tomuto kroku se vyžaduje přivolení soudu.

Odvody z dohod o provedení práce

Zdravotní pojištění

Pro účely zdravotního pojištění se za zaměstnance považuje osoba činná na základě DPP, pokud v kalendářním měsíci dosáhne příjmu ve výši částky, jež je podmínkou pro účast na nemocenském pojištění. Podle ustanovení § 7a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, jsou zaměstnanci činní na základě DPP účastni nemocenského pojištění, jestliže splňují podmínku uvedenou v ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) tohoto zákona a byl jim zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10.000,– Kč.

Na základě ustanovení § 5 písm. a) bodu 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, jsou osoby činné na základě DPP považovány pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance, dosáhnou-li v kalendářním měsíci příjmu alespoň 10.001,– Kč.

Vzhledem k tomu, že u dohod o provedení práce není v oblasti zdravotního pojištění právní opora pro sčítání příjmů z jednotlivých DPP, posuzuje se každá dohoda odděleně. V případě, že má osoba uzavřeno více DPP, a to i u jednoho zaměstnavatele, a z žádné takové dohody nedosáhne příjmu alespoň ve výši 10.001,– Kč, není považována za zaměstnance.

Pro účely posuzování vzniku zaměstnání v oblasti nemocenského pojištění je postup odlišný – viz dále.

Sociální pojištění

Jak již bylo shora uvedeno, zaměstnanci činní na základě DPP jsou podle ustanovení § 7a zákona o nemocenském pojištění účastni pojištění jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání takové dohody, do nichž jim byl zaměstnavatelem zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10.000,– Kč (pro účast na pojištění tedy není rozhodující sjednaný příjem, ale pouze skutečně zúčtovaný příjem).

Zaměstnanci činní na základě DPP jsou účastni pojištění též, jestliže vykonávají v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více DPP a úhrn započitatelných příjmů z těchto dohod dosáhl v kalendářním měsíci alespoň částku 10.000,– Kč.

Přihlášky na příslušné ZP a ČSSZ

Zaměstnance je samozřejmě také nutné přihlásit na příslušnou zdravotní pojišťovnu a na Českou správu sociálního zabezpečení. Termíny přihlášení i odhlášení z pojištění se u obou institucí liší.

Zdravotní pojištění – Pokud dojde v případě trvající DPP k situaci, kdy není v některém měsíci překročena částka hrubého příjmu 10.000,– Kč Kč, pak musí zaměstnavatel zaměstnance průběžně odhlašovat a přihlašovat, a to do 8 dnů.

Sociální pojištění

U zaměstnanců činných na základě DPP má zaměstnavatel povinnost podat oznámení o nástupu do zaměstnání do 20. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž tomuto zaměstnanci vznikla účast na pojištění. Oznámení o skončení zaměstnání se podává až po uplynutí doby, na kterou byla tato dohoda sjednána.

Zdanění dohod o provedení práce

Zdanění dohod o provedení práce se od roku  zásadně 2014 mění.

Do konce roku 2013 za situace, kdy zaměstnanec nepodepsal tiskopis daňového prohlášení (MFin 5457 – vzor č. 22), platil limit pro zdanění srážkovou daní 5.000,– Kč. Nově je tento limit stanoven na 10.000,– Kč (v úhrnu pro všechny odměny z DPP v jednom měsíci vyplacené jednomu zaměstnanci týmž zaměstnavatelem). Došlo tedy ke sjednocení limitu zdanění srážkovou daní s limitem pro odvod sociálního a zdravotního pojištění.

Z hlediska zdanění DPP mohou v praxi nastat situace:

 • Zaměstnanec podepíše u zaměstnavatele daňové prohlášení – odměna z DPP bude zdaněna vždy zálohovou daní s možností uplatnění případných daňových slev.
 •  Zaměstnanec nepodepíše u zaměstnavatele daňové prohlášení – konečnou srážkovou daní bude zdaněna odměna z DPP, která v úhrnu u jednoho zaměstnavatele nepřekročí v měsíci částku 10.000,– Kč. Od částky 10.001,– Kč bude odměna z dohod zdaněna zálohovou daní (základem daně bude samozřejmě tzv. superhrubá mzda). Zaměstnanec si nemůže uplatnit daňové slevy.

Zdroj: www.podnikatel.cz

Možnost uplatnění srážkové daně v daňovém přiznání

Další novinkou roku 2014 je možnost zahrnutí příjmů plynoucích z DPP a zdaněných srážkovou daní do daňového přiznání podle ustanovení § 36 odst. 7 zákona o daních z příjmů. Poplatník si může daň sraženou z odměn z DPP započítat na jeho celkovou daň. Poprvé bude možné tuto změnu využít při podání daňového přiznání za rok 2014, a to na základě potvrzení vydaného zaměstnavatelem (tiskopis MFin 5460/A vzor č. 1). Tím bude mít poplatník možnost naplno využít daňové slevy a nezdanitelné části základu daně. Tento postup bude zejména výhodný pro poplatníky s nižšími příjmy nebo s příjmy pouze po část roku (například studenti, důchodci, osoby vedené v evidenci úřadů práce atd.).

Zdroj: Zákoník práce s komentářem (Anag) k 1.1.2013 a k 1.1.2014, Daňové zákony k 1.1.2014 (Grada), www.cssz.cz, www.vzp.cz, www.financnisprava.cz, www.podnikatel.cz

JARNÍ SEMINÁŘ 2014

28.4.201429.4.2014

Zveme Vás na tradiční dvoudenní JARNÍ SEMINÁŘ 2014 nazvaný

 „VŠE, CO POTŘEBUJÍ MZDOVÁ ÚČETNÍ A PERSONALISTA VĚDĚT PRO SVOU PRÁCI V ROCE 2014“

 

Komu je seminář určen?
Nejen uživatelům našeho mzdového systému AVENSIO Software, ale všem mzdovým účetním, personalistům a řídícím pracovníkům v oblasti lidských zdrojů.

Co je cílem semináře?
Vybavit účastníky komplexními znalostmi, které budou potřebovat pro svou práci v roce 2014. Zaměřeno na novinky v legislativě a jejich dopad na praxi. Přednáší renomovaní lektoři – specialisté v jednotlivých oborech.

 

Co je obsahem přednášek?

 • Ing.Marie Hajšmanová – Shrnutí změn v daních z příjmů (srážková daň, zdanění autorských honorářů srážkovou daní, osvobození příjmů za práci žáků a studentů, zvýšení limitu příležitostných příjmů fyz.osob a další), nejčastější zaměstnanecké benefity – zaměřeno na praxi.

 • JUDr.Pelikánová – JUDr.Lang – Změny SP a NP od 1.1. 2014 a jejich dopad na praxi (změny zákona o pojistném a sociálním zabezpečení, rozšíření okruhu osob, které mohou být účastny nemocenského pojištění, změny v oznamovací povinnosti nástupu a skončení prac.poměru, souběh pojištění z více zaměstnání, změny v poskytování náhrady mzdy, dohody o provedení práce, zaměstnání malého rozsahu atd.)

 • JUDr.Šubrt – Pracovní právo – změny, které přinesl nový Občanský zákoník platný od 1. 1. 2014 v oblasti mzdového účetnictví a personalistiky s důrazem na příklady z praxe.

 • Ing.Kozák a kol. Alfa Software s.r.o. – příklady efektivní práce s programem AVENSIO Software na téma exekuce, dovolené, neschopenky a další.

 • Prostor pro Vaše dotazy
 • V průběhu celého semináře možnost individuálních konzultací k programu AVENSIO ve foyer
 • Pro zájemce je připraven Doprovodný KULTURNÍ program.

avensio-prior-2b

 

Termín konání: 28.4 a 29. 4. 2014 (PO-ÚT)
Místo: KD Družba Klatovy
.
Prezentace účastníků 9:00-9:45h, zakončení semináře v úterý 15:30h. Více viz Časový HARMONOGRAM.
Po dobu konání Semináře budou všechny prostory KD Družba NEKUŘÁCKÉ.

Cena: 2.904 Kč (2.400 Kč bez DPH), v ceně je zahrnuto stravování a nápoje.

Jak se přihlásit?
Přečtěte si Obchodní podmínky a chcete-li, vyberte místo v sále dle tohoto dokumentu Rezervace mist aktuál a číslo sedadla pak zapište do přihlášky (například A1).
Seznamte se s našimi LEKTORY semináře a s DOPROVODNÝMI AKCEMI.
Vyplňte online PŘIHLÁŠKU. Po potvrzení přihlášky, které obdržíte do 3 pracovních dnů, proveďte příkaz k úhradě. K rezervaci ubytování můžete použít seznam námi doporučených hotelů a penziónů.
V případě dalších dotazů kontaktujte Bc. Jitku Hejlovou z oddělení péče o zákazníky – tel.376 709 887, hejlova@alfasoftware.cz

Těšíme se na Vás na JARNÍM SEMINÁŘI 2014 v Klatovech

 

Kolektiv zaměstnanců společnosti Alfa Software, s.r.o.

Alfa Software, s.r.o., Pražská 22, Klatovy 339 01, www.alfasoftware.cz

Tel.: +420 376 709 890 | Fax: +420 376 709 899 | eMail: info@alfasoftware.cz

Solidární zvýšení daně

Solidární zvýšení daně sice není aktuální novinkou, neboť bylo zavedeno již od roku 2013, ale občas se setkáváme s dotazy týkající se této problematiky, zejména výpočtu tzv. solidární přirážky.

V přiloženém dokumentu Solidární zvýšení daně naleznete mimo jiné konkrétní legislativní úpravu solidárního zvýšení daně, informace, zda je možné zaměstnanci, u kterého byla daňová záloha navýšena v průběhu zdaňovacího období o toto solidární zvýšení, provést roční zúčtování daně a také příklad výpočtu zálohy se solidárním zvýšením.

Daně z příjmů – novinky od 1.1.2014

Chcete se seznámit s novinkami v oblasti daní z příjmů fyzických a právnických osob od 01.01.2014? Podívejte se do tohoto dokumentu: Daně z příjmů – novinky od 1 1 2014.

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít