Archiv měsíce: Prosinec 2013

 

Daňová sleva na manželku/manžela

Víte o tom, že můžete ušetřit na daních z příjmů fyzických osob skoro 25 tisíc korun za rok, jestliže uplatníte tzv. slevu na manželku/manžela?

Toto daňové zvýhodnění umožňuje při dodržení stanovených podmínek ustanovení § 35ba odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Na koho můžete slevu uplatnit?

Slevu ve výši 24.840,– Kč za rok můžete uplatnit na manželku nebo manžela, která/ý s vámi žije ve společné domácnosti a její/jeho příjem za rok nepřesáhl 68.000,– Kč. Má-li manželka/manžel průkaz ZTP/P, uplatníte dvojnásobnou částku.

Uvedená sleva platí jen pro manžele, nikoliv pro druhy.

Při výdajích paušálem nemáte nárok!

Pokud uplatňujete výdaje paušálem, nemůžete daňové zvýhodnění na manželku/manžela uplatnit. Pokud podnikáte a zároveň jste zaměstnaní, týká se vás toto omezení jen tehdy, když výdělek z podnikání představuje více než polovinu vašeho základu daně z příjmu.

Co se do příjmů manželky/manžela například zahrnuje?

 • veškeré výdělky ze zaměstnání, podnikání, z nájmu či z dohod o pracovní činnosti nebo o provedení práce, včetně příjmů od daně osvobozených např. prodej nemovitosti, auta, cenných papírů.
 • podpora v nezaměstnanosti
 • nemocenská, ošetřování člena rodiny, peněžitá pomoc v mateřství
 • náhrada mzdy od zaměstnavatele při pracovní neschopnosti
 • invalidní, starobní, vdovský i vdovecký důchod
 • výživné manželky po rozvodu (nikoliv však výživné na dítě)
 • příjmy z prodeje nemovitostí, které nepatří do společného      jmění manželů
 • příjmy získané v rámci dědického řízení
 • hodnota darů

Do vlastních příjmů ze zaměstnání (a jiné výdělečné činnosti) se počítá hrubý, nikoliv čistý příjem. Do příjmů se započítávají i doplatky z minulých let.

Co se do příjmů manžela/manželky například nezahrnuje?

 • rodičovský příspěvek
 • ostatní dávky státní sociální podpory včetně porodného a přídavku na dítě a podobně
 • dávky sociální péče
 • dávky pomoci v hmotné nouzi
 • státní příspěvky na penzijní připojištění a na stavební spoření
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání
 • výživné na dítě
 • dávky pěstounské péče
 • příspěvek na péči o blízkou nebo jinou osobu

Pokud máte majetek ve společném jmění manželů, nezahrnuje se do příjmu ani příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

Nejste manželé po celý rok?

Slevu lze uplatnit i tehdy, jestliže jste byli manželé jen po část roku. Samozřejmě jen za ty kalendářní měsíce, v nichž jste splňovali zákonné podmínky, tedy existenci manželství a žití ve společné domácnosti.

Za každý takový kalendářní měsíc si můžete odečíst jednu dvanáctinu roční slevy, tedy 2.070,– Kč. Rozhodující je však stav na začátku měsíce – takže pokud jste se vzali až 11. září, můžete si ji odečítat teprve od října.

 

 

Zvýšená sazba pojistného na nemocenské pojištění u „malých“ zaměstnavatelů

Víte o tom, že si zaměstnavatelé mohou podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení, sami stanovit zvýšenou sazbu pojistného na nemocenské pojištění ve výši 3,3 % (tedy spolu s pojistným na důchodové pojištění ve výši 21,5% a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti ve výši 1,2% celkem pojistné na sociální zabezpečení ve výši 26%) a podle ustanovení § 9 odst. 2 téhož zákona pak odečítají z částky pojistného za kalendářní měsíc polovinu částky, kterou v kalendářním měsíci, za který pojistné platí, zúčtovali a vyplatili svým zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti podle ustanovení § 192 odst. 2 zákoníku práce, a to za podmínky, že

 • jejich průměrný počet zaměstnanců je menší než 26 zaměstnanců
 • a tuto skutečnost písemně oznámili místně příslušné okresní správě sociálního, a to:

* nejpozději do 20. ledna kalendářního roku, pro který si tuto sazbu stanovil, přičemž se k oznámení podanému po tomto datu nepřihlíží; zvýšenou sazbu pojistného zaměstnavatel musí používat po celý kalendářní rok, nebo

* v průběhu kalendářního roku, jedná-li se o zaměstnavatele, který se stal zaměstnavatelem v průběhu kalendářního roku, přičemž se zvýšená sazba pojistného používá od kalendářního měsíce, ve kterém bylo písemné oznámení podáno, až do konce kalendářního roku.

Pokud tedy budou zaměstnavatelé splňovat shora uvedené podmínky a budou chtít zvýšenou sazbu pojistného používat v roce 2014, musí tuto skutečnost písemně oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (Pražské správě sociálního zabezpečení, Městské správě sociálního zabezpečení Brno) nejpozději do 20. ledna 2014.

Doporučující vzor Oznámení zvýšené sazby pojistného naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení v sekci Nemocenské pojištění – Tiskopisy.

Jen pro úplnost uvádí, že zaměstnavatelé, kteří nesplňují podmínku pro stanovení zvýšené sazby pojistného nebo zaměstnavatelé, kteří nevyužili zákonné možnosti stanovit si zvýšenou sazbu pojistného, používají sazbu pojistného na nemocenské pojištění ve výši 2,3 % (celkem 25 %) podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a nemohou zároveň odečítat z částky pojistného za kalendářní měsíc polovinu částky, kterou v kalendářním měsíci, za který pojistné platí, zúčtovali a vyplatili svým zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti podle ustanovení § 192 odst. 2 zákoníku práce.

Seminář v Hradci Králové 27. 1. 2013

27.1.2014

Zveme Vás na SEMINÁŘ k problematice zpracování mezd v programu AVENSIO a mzdové legislativy, který se koná v pondělí 27. 1. 2014 od 8:00 do 16 hodin v HRADCI KRÁLOVÉ.

Přednášející : Ing. Vladimír Kozák za podpory paní Mirky Heidlbergerové
PROGRAM.

Cena jednodenního školení je stanovena na 1.200 Kč vč. DPH za osobu. Úhrada při prezentaci.

Přihláškový formulář se všemi náležitostmi najdete na stránce ALGO spol. s r.o., našeho obchodního zástupce. V případě jakýchkoli dotazů, kontaktujte prosím pana Martina Šrámka na tel. 608 273 285 a 495 514 695 nebo e-mailem na: mzdy@algo-hk.cz .

Střídání rodičů během rodičovské dovolené

V poslední době se stále častěji vyskytují situace, kdy se během rodičovské dovolené vystřídají rodiče dítěte v péči o dítě a v pobírání rodičovského příspěvku.

Práva a nároky mužů a žen se sjednocují, proto dochází např. ke sjednocování důchodového věku, nebo muži mohou bez problémů pobírat rodičovský příspěvek, nebo ošetřovné na nemocné dítě.

Jestliže se chtějí rodiče během rodičovské dovolené vystřídat, potom je nejjednodušší, když se společně dostaví na úřad práce. Maminka zde ukončí na základě vlastní žádosti pobírání rodičovského příspěvku a otec si současně požádá na základě vlastní žádosti o pobírání rodičovského příspěvku. Nejvhodnější je dostavit se na místně příslušný úřad práce ke konci měsíce předcházejícího měsíci, kdy má maminka nastoupit zpět do práce. Jednodenní návštěvou na úřadu práce vyřeší po administrativní stránce danou záležitost matka dítěte (ukončí rodičovský příspěvek) i otec dítěte (zažádá si o rodičovský příspěvek).

V praxi bývá nejdříve na rodičovské dovolené maminka dítěte, protože pro malé dítě je dobře, když je nejdříve na rodičovské dovolené s maminkou. Když dítě odroste a maminka má možnost nastoupit do práce, tak se může s otcem dítěte na rodičovské dovolené vystřídat.

Otec dítěte bude během pobírání rodičovského příspěvku čerpat rodičovskou dovolenou. Administrativně není s čerpáním rodičovské dovolené u zaměstnavatele žádný problém, protože ze zákona mají rodiče nárok na rodičovskou dovolenou v rozsahu, v jakém si požádají, nejdéle však do 3 let věku dítěte.

V rámci dobrých pracovních vztahů je však vhodné nástup na rodičovskou dovolenou zaměstnavateli oznámit v dostatečném předstihu, aby se mohl zaměstnavatel na tuto situaci připravit a naplánovat práci.

Oba rodiče mohou čerpat rodičovskou dovolenou současně, ale v praxi však k takové situaci nedochází, protože rodičovský příspěvek náleží pouze jednou. Druhý z rodičů by byl tedy úplně bez příjmu, což není z finančních důvodů možné.

Během pobírání rodičovského příspěvku se však neplatí zdravotní pojištění, které platí za příjem rodičovského příspěvku (matku nebo otce) stát. Rovněž je tato doba zohledněna do doby pojištění pro výpočet důchodu. Péče o dítě do 4 let věku patří mezi náhradní doby pojištění.

Na doplnění je potřeba uvést, že rodiče mají možnost volby délky pobírání rodičovského příspěvku, přičemž celková částka činí 220 tisíc Kč. Podle délky pobírání rodičovského příspěvku se upraví i výše rodičovského příspěvku. Rodičovský příspěvek však nesmí být vyšší než 70 % předchozího výdělku a nesmí překročit 11 500 Kč měsíčně. Kdo pobírá vyšší rodičovský příspěvek, ten jej dříve vyčerpá. Pouze u čtyřleté varianty činí rodičovský příspěvek v prvních 9 měsících 7 600 Kč a v následujících měsících 3 800 Kč.

 

Nová dávka důchodového pojištění – tzv. dorovnávací přídavek

Víte o tom, že nový zákon č. 274/2013 Sb. upravuje poskytování speciální dávky důchodového pojištění tzv. dorovnávacího přídavku některým poživatelům českých a slovenských starobních důchodů? Tento zákon nabyl účinnosti dne 01.12.2013 a novelizoval jak zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, tak zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

V tomto článku uvádím základní a nejdůležitější informace týkající se uvedené dávky:

O dorovnávací přídavek mohou od letošního prosince žádat někteří poživatelé českého starobního důchodu, kterým je zároveň vyplácen starobní důchod ze Slovenska za doby pojištění získané v bývalém Československu. Jak vyplývá již z předchozí věty, lze jej přiznat pouze starobním důchodcům. Nevztahuje se tedy na poživatele invalidních důchodů ani na poživatele pozůstalostních důchodů.

Nárok na dorovnávací přídavek českého a slovenského důchodu vzniká nejdříve od 01.12.2013, i když zákonné podmínky mohl důchodce splňovat před tímto dnem.

Dorovnávací přídavek náleží při splnění těchto 4 podmínek – jestliže žadatel:

1. získal před 1. 1. 1993 alespoň 25 let československé doby pojištění, za kterou mu byl přiznán po 31. 12. 1992 slovenský starobní důchod (pro účely splnění podmínky získání 25 let československé doby pojištění se bude přihlížet rovněž k dobám pojištění získaným do 31. 12. 1992 ve státech, se kterými má Česká republika uzavřenu dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení, a ve státech, na které se vztahují předpisy EU o koordinaci sociálního zabezpečení, tj. EU, EHP a Švýcarsko);

2. v období od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1995 získal alespoň 1 rok doby povinného pojištění podle českých právních předpisů – do této doby se nezahrnují náhradní doby pojištění;

3. ke dni, od něhož žádá o přiznání dorovnávacího přídavku, je mu vyplácen český i slovenský starobní důchod;

4. ke dni, od něhož žádá jeho přiznání, má výše dorovnávacího přídavku kladnou hodnotu (zjednodušeně řečeno: jde o rozdíl mezi hypotetickou výší starobního důchodu vypočtenou ze všech získaných dob důchodového pojištění a součtem vypláceného českého starobního důchodu a vypláceného slovenského starobního důchodu přepočteného na českou měnu).

Výše dorovnávacího přídavku se stanoví v částce odpovídající rozdílu mezi výší starobního důchodu, která by žadateli náležela, pokud by k dobám pojištění získaným po 31. 12. 1992 podle českých právních předpisů byla připočtena doba pojištění získaná v bývalém Československu před 1. 1. 1993, tzv. hypotetické výše starobního důchodu, a úhrnem vypláceného českého starobního důchodu a vypláceného slovenského starobního důchodu přepočteného na českou měnu.

Při přepočtu výše vypláceného slovenského starobního důchodu na českou měnu se použije kurz české měny vůči euru vyhlášený Českou národní bankou pro 1. den kalendářního měsíce, do něhož spadá den, od kterého se dorovnávací přídavek přiznává.

Vzhledem k tomu, že dorovnávací přídavek je specifickou dávkou důchodového pojištění, nepodléhá valorizačním předpisům a bude se pravidelně přepočítávat, a to vždy k 31. lednu každého kalendářního roku.

Žádost o přiznání dorovnávacího přídavku lze podat přímo u České správy sociálního zabezpečení nebo také u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení, Pražské správy sociálního zabezpečení nebo Městské správy sociálního zabezpečení Brno. Tiskopis žádosti není ze zákona předepsán, pro usnadnění řízení však Česká správa sociálního zabezpečení připravila formulář Žádost o dorovnávací přídavek podle § 106a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 274/2013 Sb.

Více informací k dorovnávacímu přídavku naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Bližší informace v konkrétních případech Vám poskytnou pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení nebo call centra pro důchodové pojištění na telefonním čísle +420 257 062 860.

 zdroj: www.cssz.cz

Školení pro pokročilé – Žďár nad Sázavou 31. 1. 2014

31.1.2014

Zveme Vás na školení pro pokročilé uživatele programu AVENSIO Software do Žďáru nad Sázavou, které se koná v pátek 31. 1. 2014 od 8:30 do 16 hodin v počítačové učebně na 4. základní škole, Švermova ulice 4, Žďár nad Sázavou.

Školení provede tým Alfa Software s.r.o. pod vedením paní Mirky Heidlbergerová, který k vaší spokojenosti zajišťoval tuto akci v loňském roce. Malé občerstvení zajištěno.

Cena jednodenního školení je stanovena na 2.000 Kč bez DPH za osobu, tj. 2.420 Kč vč. DPH za osobu. Přihláškový formulář se všemi náležitostmi najdete na této stránce.

V případě Vašeho zájmu o toto školení KONTAKTUJTE prosím našeho obchodního zástupce pana RNDr. Pavla Černého, kontakt: tel.: 566 622 271, gsm: 604 894 587 nebo e-mail: Pc01@c-box.cz.

Byla odložena povinná elektronická komunikace zaměstnavatelů s ČSSZ od 01.01.2014

Zaměstnavatelům, kteří se nestihli dostatečně připravit na elektronické předávání tiskopisů od 1.1.2014, umožní Česká správa sociálního zabezpečení ještě v příštím roce splnit tuto povinnost i prostřednictvím příslušných tiskopisů v klasické papírové podobě. Více se dozvíte v tiskové zprávě ČSSZ ze dne 04.12.2013, kterou naleznete po kliknutí na tento odkaz: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/2013-12-04-cssz-informuje-povinna-elektronicka-komunikace-v-roce-2014.htm.

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít