Archiv měsíce: Listopad 2013

 

Čerpání dovolené do konce roku 2013

Obecně platí, že dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel (§ 217 odst. 1 zákoníku práce). Z tohoto pravidla existují 2 výjimky, které jsou uvedeny v § 217 odst. 5 (čerpání dovolené na žádost zaměstnankyně bezprostředně po skončení mateřské dovolené – zaměstnavatel je povinen žádosti vyhovět) a v § 218 odst. 3 (viz dále).

Podle § 217 odst. 1 zákoníku práce je dobu čerpání dovolené povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud v zákoníku práce není stanoveno jinak. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.

V určitých situacích (překážkách v práci na straně zaměstnance) zaměstnavatel zaměstnanci dovolenou určit nesmí – jde o případy, kdy zaměstnanec vykonává vojenské cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení, kdy je uznán dočasně práce neschopným, kdy je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnanec na rodičovské dovolené. Na dobu ostatních překážek v práci na straně zaměstnance smí zaměstnavatel určit čerpání dovolené jen na jeho žádost (§ 217 odst. 4 zákoníku práce).

Z výše uvedeného vyplývá, že je povinností zaměstnavatele, aby zaměstnancům určil dobu čerpání dovolené v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce, zejména v souladu s § 217 a § 218 zákoníku práce.

§ 218 zákoníku práce vyplývá, že:

 1. 1. Čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody. Jinak řečeno, zaměstnavatel je povinen zaměstnanci určit celou dovolenou, na kterou mu vzniklo právo v roce 2013 tak, aby ji vyčerpal do konce roku 2013. Pouze v případě, že jsou zde naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele, nebo překážky v práci na straně zaměstnance (například dočasná pracovní neschopnost, mateřská nebo rodičovská dovolená, ošetřování nemocného člena rodiny nebo jiná překážka v práci),  dojde k čerpání dovolené později (viz dále body 2. až 4.).  Pokud zde nejsou provozní důvody nebo překážky v práci na straně zaměstnance bránící čerpání dovolené a  zaměstnavatel by dovolenou zaměstnanci neurčil, porušil by zákonem stanovenou povinnost.

 1. 2. Nemůže-li být dovolená vyčerpána v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, je zaměstnavatel povinen určit ji zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku, není-li stanoveno jinak (viz dále bod 4.). Jinými slovy, v případě, že jsou zde naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele, nebo překážky v práci na straně zaměstnance, zaměstnavatel je povinen určit dovolenou, na kterou zaměstnanci vzniklo právo v roce 2013 tak, aby byla vyčerpána nejpozději do 31.12.2014 (s výjimkou uvedenou v bodu 4.).

 1. 3. Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení. Z uvedeného vyplývá, že pokud dovolená, na kterou zaměstnanci vzniklo právo v roce 2013, nebude zaměstnanci určena zaměstnavatelem do 30.06.2014, může si zaměstnanec určit dovolenou sám. Jde o výjimku z pravidla, že dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel.  V případě, že si tuto dovolenou zaměstnanec sám včas neurčí,  zaměstnavatel je povinen mu ji určit tak, aby byla vyčerpána do konce roku 2014 (nejde-li o situaci uvedenou v bodu 4.). Pokud by tak  zaměstnavatel neučinil, mohl by mu orgán inspekce práce uložit pokutu podle zákona      č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Pro úplnost je třeba dodat, že dovolená nemusí být vyčerpána do 30.06.2014, ale musí být do tohoto data určena. Zaměstnavatel například dne 30.06.2014 může zaměstnanci určit čerpání dovolené (její nevyčerpané části) z roku 2013 na dobu od 29.10.2014 do 07.11.2014.

 1. 4. Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.  V případě, že z výše uvedených důvodů nemůže být dovolená za kalendářní rok 2013 vyčerpána do konce roku 2014, zaměstnavatel je povinen určit dobu čerpání dovolené po návratu zaměstnance do práce – např.  v roce 2015, 2016 apod.

Závěrem připomínám, že dovolenou, na kterou zaměstnanci vzniklo právo, je třeba vyčerpat ve volnu. Náhrada mzdy (platu) za nevyčerpanou dovolenou (tzv. “proplacení“ nevyčerpané dovolené) připadá v úvahu jen při skončení pracovního poměru (§ 222 odst. 2 zákoníku práce).

zdroj: www.mpsv.cz

Náhrada mzdy při nemoci od ledna 2014

Od ledna příštího roku budou zaměstnavatelé svému zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, vyplácet náhradu mzdy za období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti namísto dosavadních 21 dnů.

K významné systémové změně v oblasti nemocenského pojištění došlo na začátku roku 2009. Zaměstnavatelé jsou od tohoto data povinni podle ustanovení § 192§ 194 zákoníku práce poskytovat zaměstnanci, který byl uznán práce neschopným, náhradu mzdy, a to za období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti. Zaměstnavatelům byla proto snížena sazba pojistného na nemocenské pojištění z 3,3 % na 2,3 %.

Od 1. ledna 2011 pak bylo dočasně prodlouženo období poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem ze 14 na 21 dnů, a to až do 31. prosince 2013. Od ledna 2014 však začne platit původní právní úprava.

Zaměstnanec, který bude uznán práce neschopným nebo mu bude nařízena karanténa až v roce 2014:

 • bude mít nárok na nemocenské od okresní správy sociálního zabezpečení již od 15. dne trvání pracovní neschopnosti či karantény;
 • v období prvních 14 dnů bude mít nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele;
 • nadále platí, že zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a že za první tři pracovní dny (nejvýše však za 24 odpracovaných hodin) náhrada mzdy nenáleží.  Při karanténě náleží náhrada mzdy od prvního pracovního dne.

Z přechodného ustanovení zákona č. 347/2010, Sb., kterým se zaváděla náhrada mzdy na období 21 kalendářních dnů, vyplývá, že pokud bude zaměstnanec uznán práce neschopným nebo mu bude nařízena karanténa ještě v roce 2013 a pracovní neschopnost či karanténa bude přecházet do roku 2014, musí zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy „postaru“, tedy v prvních 21 dnech jejího trvání.

Například u pracovní neschopnosti, která vznikne 28.12.2013 a bude trvat do 22.01.2014, bude náhrada mzdy poskytována až do 17.01.2013, tj. 21 kalendářních dnů, od 18.01.2014 do 22.01.2014 bude poskytováno nemocenské.

Pokud vznikne pracovní neschopnost zaměstnance 01.01.2014 nebo později, bude náležet náhrada mzdy již jen za prvních 14 kalendářních dnů jejího trvání a od 15. dne bude poskytováno nemocenské.

Jak správně napsat životopis

Hledáte nové zaměstnání a nevíte, jak správně napsat životopis? V tomto článku naleznete několik tipů, jak na to!

Co je nejdůležitější:

 • Používejte jen strukturovaný životopis.
 • Životopis napište bez pravopisných chyb.
 • Údaje v něm uvedené by měly být pravdivé (např. fiktivního předchozího zaměstnavatele je možné snadno ověřit).
 • Životopis piště chronologicky (seřaďte vzdělání i dosavadní praxi od posledních k těm předcházejícím).
 • Pokud budete přikládat svou fotografii, vyberte seriózní (záběry s domácími mazlíčky nebo z dovolené se nehodí).
 • Chybí-li Vám dosavadní praxe, uveďte co nejvíce informací – např. praxe při studiu, zpracované projekty během studia, jakékoli dobrovolné výpomoci či studijní pobyty.
 • Nezapomeňte se také pochlubit dosavadními úspěchy, které jsou něčím výjimečné.
 • Díky životopisu byste měli zaujmout budoucího zaměstnavatele na první pohled. Životopis totiž představuje skutečně důležitý prostředek, který Vám pomůže najít tu pravou práci. Bez správně vyplněného životopisu Vás v dnešní době nikdo nepozve ani na pohovor.

Struktura životopisu:

 • Základní osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefonní a e-mailový kontakt
 • Průběh vzdělání (název školy a učebního / studijního oboru; způsob ukončení studia – maturitní zkouškou, diplomem, dosažené tituly; školení, kurzy)
 • Dosavadní pracovní zkušenosti (název organizace, pracovní pozice, hlavní náplň práce)
 • Znalost cizích jazyků a na jaké úrovni (pasivní, slovem a písmem, aktivní komunikace, odborná terminologie)
 • Práce na PC (seznam všech programů, aplikací a operačních systémů, které umíte ovládat)
 • Ostatní dovednosti a znalosti (např. řízení motorových vozidel, ovládání vysokozdvižného vozíku, psaní „všemi deseti“)
 • Záliby
 • Co můžete nabídnout
 • Foto
 • Datum, podpis

Statut studenta v jednoletých kurzech cizích jazyků

Od 1. 9. 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a novela zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Předmětná novela byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 267/2013 Sb. dne 30.08.2013 a na jejím základě se studium v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou opětovně zařazuje (jako tomu bylo v předcházejících letech) do výčtu vzdělávacích aktivit, které se pro sociální účely a účely důchodového pojištění považují za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání. Tato úprava má tedy smysl zejména z hlediska poskytování dávek státní sociální podpory a z hlediska důchodového pojištění. Studenti uvedených kurzů, kteří úspěšně vykonali první maturitní zkoušku v kalendářním roce, ve kterém kurz zahajují, se tak nadále považují za nezaopatřené děti připravující se na budoucí povolání a je za ně plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát.

Seznam jazykových institucí s jednoletými pomaturitními kurzy cizích jazyků s celotýdenní denní výukou pro školní rok 2013/2014 je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – viz tento odkaz: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/statut-studenta-v-jednoletych-kurzech-cizich-jazyku-zustava.

Nový seznam pro školní rok 2014/15 bude vydán podle nové zákonné úpravy do 30. května 2014.

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít