Archiv měsíce: Duben 2013

 

Základní povinnosti zaměstnavatele ve zdravotním pojištění

Povinnosti, které je zaměstnavatel povinen plnit v oblasti zdravotního pojištění, jsou dány zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění.

            Podle ustanovení § 10 zákona o veřejném zdravotním pojištění je zaměstnavatel povinen nejpozději do osmi dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, provést u příslušné zdravotní pojišťovny oznámení o:

  • nástupu zaměstnance do zaměstnání a jeho ukončení,
  • změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem, pokud je mu tato skutečnost známa,
  • skutečnostech rozhodných pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy.

            Při plnění oznamovací povinnosti sděluje zaměstnavatel příslušné zdravotní pojišťovně jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo zaměstnance, případně jiné číslo pojištěnce.

            O oznamovaných skutečnostech je zaměstnavatel povinen vést evidenci a dokumentaci.

            Podle ustanovení § 6 zákona o veřejném zdravotním pojištění je zaměstnavatel plátcem části pojistného za své zaměstnance.

            Podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění vzniká povinnost zaměstnavatele platit část pojistného za své zaměstnance dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání (viz § 2 odst. 3) a zaniká dnem skončení zaměstnání, s výjimkami stanovenými v ustanovení § 6 téhož zákona.

            V souladu s ustanovením § 44 zákona o veřejném zdravotním pojištění může příslušná zdravotní pojišťovna uložit zaměstnavateli za nesplnění oznamovací povinnosti podle ustanovení § 10 téhož zákona pokutu až do výše 200.000,– Kč.  Při opakovaném nesplnění oznamovací povinnosti může být uložena pokuta až do výše dvojnásobku uložené pokuty.

            Pokutu lze uložit do 2 let ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila nesplnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelem, nejdéle však do 5 let od doby, kdy oznamovací povinnost měla být splněna.

            Podle ustanovení § 45 odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění je zaměstnavatel povinen příslušné zdravotní pojišťovně zasílat kopie záznamů o pracovních úrazech, a to najednou za uplynulý kalendářní měsíc, vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce. Při nesplnění této povinnosti může příslušná zdravotní pojišťovna uložit zaměstnavateli pokutu až do výše 100.000 Kč.

            Na základě ustanovení § 45 odst. 1 téhož zákona může příslušná zdravotní pojišťovna vyměřit přirážku k pojistnému zaměstnavateli, u něhož došlo v uplynulém kalendářním roce k opakovanému výskytu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání ze stejných příčin a v důsledku toho i ke zvýšení nákladů na zdravotní služby.

            Přirážku k pojistnému lze vyměřit až do výše 5 % z podílu na jím hrazeném pojistném všech zaměstnanců (viz § 45 odst. 2). Platební výměr na přirážku k pojistnému za kalendářní rok lze vystavit nejpozději do 30. června kalendářního roku následujícího po roce, v němž nastaly důvody pro vyměření přirážky (viz § 45 odst. 3).

            Podle ustanovení § 25 zákona o pojistném na zdravotní pojištění je zaměstnavatel povinen:

  • sdělit obchodní název, právní formu právnické osoby, sídlo, identifikační číslo osoby a číslo bankovního účtu, pokud z něj bude provádět platbu pojistného; je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, sděluje též jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého bydliště.
  • oznámit zdravotní pojišťovně, které odvádějí pojistné, do osmi dnů změnu údajů podle předchozího odstavce a dále ukončení své činnosti, zrušení organizace nebo její vstup do likvidace.
  • nejpozději v den splatnosti pojistného předat každé zdravotní pojišťovně, u které jsou pojištěni jeho zaměstnanci, přehled o platbách pojistného, který obsahuje součet vyměřovacích základů zaměstnanců pojištěných u příslušné zdravotní pojišťovny, celkovou výši pojistného vypočtenou jako součet pojistného jednotlivých zaměstnanců pojištěných u příslušné zdravotní pojišťovny a počet zaměstnanců, na které se údaje vztahují.
  • vést průkaznou evidenci o uskutečněných platbách pojistného. Na žádost příslušné zdravotní pojišťovny je povinen předložit údaje rozhodné pro výpočet pojistného včetně rodného čísla každého zaměstnance.

            Skutečnosti uvedené v předchozích odstavcích jsou zaměstnavatelé povinni doložit.

            V souladu s ustanovením § 26 zákona o pojistném na zdravotní pojištění může příslušná zdravotní pojišťovna uložit zaměstnavateli za jednotlivé nesplnění nebo porušení některé z povinností pokutu až do výše 50 000 Kč. Pokutu lze uložit do 2 let ode dne, kdy se příslušná zdravotní pojišťovna dozvěděla o nesplnění nebo porušení povinnosti, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy k nesplnění nebo porušení povinnosti došlo.

            Ustanovení § 5 zákona o pojistném na zdravotní pojištění dále ukládá zaměstnavateli povinnost odvádět část pojistného na zdravotní pojištění, které je povinen hradit za své zaměstnance, i část pojistného, kterou je povinen hradit zaměstnanec, srážkou z jeho mzdy / platu, a to i bez souhlasu zaměstnance.

            Pojistné podle předchozího odstavce se platí za jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Odvádí se na účet příslušné zdravotní pojišťovny, u níž je pojištěnec (tj. zaměstnanec) pojištěn.

            V případě, že zaměstnavatel nesplní tuto povinnost a pojistné neuhradí ve stanovené lhůtě nebo uhradí pojistné v nesprávné výši, je podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona o pojistném na zdravotní pojištění povinen platit penále ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém nebylo pojistné zaplaceno nebo bylo zaplaceno v nižší částce.

Přečtěte si také článek o povinnostech zaměstnavatele v důchodovém pojištění.

Základní povinnosti zaměstnavatele v důchodovém pojištění

Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění vymezuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

 

Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění lze rozčlenit do čtyř oblastí:

1. Vedení podkladové evidence pro účely důchodového pojištění

2. Vyhotovování a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění

3. Součinnost zaměstnavatele v důchodovém řízení, potvrzování rozhodných skutečností

4. Plnění ohlašovací a oznamovací povinnosti

 

Více informací k jednotlivým povinnostem včetně odkazů na příslušná ustanovení právních předpisů a tiskopisů naleznete v tomto přiloženém dokumentu: Povinnosti zaměstnavatele v důchodovém pojištění.pdf

 

Přečtěte si také článek o povinnostech zaměstnavatele v nemocenském pojištění.

II. pilíř důchodové reformy

Na základě častých dotazů k II. pilíři důchodové reformy Generální finanční ředitelství vydalo následující Manuál pro budoucí účastníky důchodového spoření

 Generální finanční ředitelství

Manuál pro budoucí účastníky důchodového spoření

k postupu při registraci smlouvy o důchodovém spoření

Tento manuál obsahuje souhrnný popis registrace smlouvy o důchodovém spoření pro fyzické osoby, které chtějí vstoupit do II. pilíře důchodového systému a stát se tak účastníky důchodového spoření.

Právní úprava

Registrace smlouvy o důchodovém spoření je formalizovaný proces, který se řídí pravidly obsaženými v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštnostmi upravenými zákonem č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů. Celý postup při registraci smlouvy o důchodovém spoření byl však navržen tak, aby budoucí účastník důchodového spoření obdržel všechny potřebné písemnosti a informace, aniž by je musel zvlášť zjišťovat dotazem na konkrétní postup v jeho věci.

Registrace smlouvy o důchodovém spoření probíhá v časovém sousledu následovně:

1. Podpis smlouvy o důchodovém spoření

Fyzická osoba budoucí účastník důchodového spoření (dále jen „budoucí účastník“) podepíše smlouvu s vybranou penzijní společností. Sama penzijní společnost smlouvu bez další součinnosti budoucího účastníka posílá k registraci správci Centrálního registru smluv, kterým je Specializovaný finanční úřad.

2. Specializovaný finanční úřad zasílá budoucímu účastníkovi a penzijní společnosti rozhodnutí o registraci

Pokud jsou splněny zákonné podmínky pro registraci smlouvy o důchodovém spoření, Specializovaný finanční úřad rozhodne o zaregistrování smlouvy a vydá o tom písemné rozhodnutí o registraci, které zašle budoucímu účastníkovi důchodového spoření na kontaktní (korespondenční) adresu, kterou uvedl ve smlouvě o důchodovém spoření při jejím podpisu. Pokud budoucí účastník kontaktní (korespondenční) adresu1 při podpisu smlouvy neuvedl, je mu rozhodnutí o registraci zasláno na adresu místa jeho trvalého pobytu (je-li budoucí účastník cizinec, který má na území ČR pouze přechodný pobyt, pak je mu zasíláno na adresu místa jeho přechodného pobytu). Specializovaný finanční úřad zasílá současně toto rozhodnutí i penzijní společnosti.

Pokud si budoucí účastník poštovní zásilku obsahující rozhodnutí nevyzvedne do 10 dnů od vložení výzvy k vyzvednutí této zásilky do jeho poštovní schránky, nastává zákonná fikce, že bylo rozhodnutí tomuto budoucímu účastníkovi doručeno. Tedy v těchto případech rozhodnutí nabude právní moci a proces registrace je ukončen, i když si budoucí účastník dosud rozhodnutí fyzicky nepřevzal. Zásilka obsahující rozhodnutí je po uplynutí výše uvedené 10 denní lhůty zpravidla vhozena do poštovní schránky adresáta.

————————

1 Pokud má budoucí účastník zřízenu datovou schránku fyzické osoby (nepodnikající) ve smyslu ust. § 3 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude mu doručováno do této datové schránky. To samé platí o doručování všech dalších písemností od Specializovaného finančního úřadu.

3. Rozhodnutí o registraci je doručeno budoucímu účastníkovi a penzijní společnosti – teprve doručením poslednímu z nich rozhodnutí nabude právní moci

Rozhodnutí dnem doručení poslednímu z jeho adresátů nabývá právní moci a tímto je proces registrace ukončen. Od tohoto dne již budoucí účastník důchodového spoření ani penzijní společnost nemohou od smlouvy o důchodovém spoření odstoupit, vypovědět ji, ani uzavřít dohodou o jejím skončení1.

Budoucí účastník se od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, v němž rozhodnutí o registraci nabylo právní moci, stává účastníkem důchodového spoření.

Příklad:

Pokud rozhodnutí o registraci nabylo právní moci dne 5. dubna, stává se budoucí účastník účastníkem důchodového spoření od 1. května.

Datum nabytí právní moci se budoucí účastník dozví z „Oznámení o nabytí právní moci“, které mu Specializovaný finanční úřad automaticky zašle (viz další bod).

4. Specializovaný finanční úřad zasílá budoucímu účastníkovi a penzijní společnosti oznámení o nabytí právní moci

Specializovaný finanční úřad následně zašle budoucímu účastníkovi i penzijní společnosti „Oznámení o nabytí právní moci“. V tomto oznámení je uvedeno jak datum nabytí právní moci rozhodnutí, tak i datum nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí – tj. datum, od kterého se budoucí účastník stává účastníkem důchodového spoření (toto je tedy datum vzniku účasti na důchodovém spoření).

Na toto oznámení je třeba určitou dobu počkat, neboť Specializovaný finanční úřad jej může odeslat nejdříve poté, kdy již bylo rozhodnutí o registraci doručeno budoucímu účastníkovi i penzijní společnosti, a současně, kdy mu již byla provozovatelem poštovních služeb vrácena doručenka od zásilky obsahující rozhodnutí o registraci.

V praxi byla do začátku března roku 2013 účastníkům zasílána „Oznámení o nabytí účinnosti“ a od 6. března 2013 jsou zasílána oznámení nazvaná: „Oznámení o nabytí právní moci“. V obou případech se z nich účastník dozví potřebný údaj, kterým je datum účinnosti rozhodnutí o registraci (tj. datum vzniku účasti dané osoby na důchodovém spoření).

Specializovaný finanční úřad zasílá „Oznámení o nabytí právní moci“ (popř. dříve „Oznámení o nabytí účinnosti“) každému budoucímu účastníkovi zcela automaticky obyčejnou poštovní zásilkou na jeho adresu. Pokud by ovšem i přesto došlo k situaci, že by budoucí účastník žádné z uvedených Oznámení více jak 30 dní po převzetí rozhodnutí o registraci neobdržel, může zjistit datum nabytí právní moci a účinnosti jeho rozhodnutí o registraci přímo dotazem na Specializovaný finanční úřad (pro účel zjištění data nabytí právní moci rozhodnutí o registraci lze využít tel. linku: +420 220 364 545, připravte si k ruce Vaše rozhodnutí o registraci).

5. V tomto okamžiku je budoucí účastník důchodového spoření povinen oznámit datum vzniku účasti svému zaměstnavateli

Budoucí účastník oznámí datum vzniku účasti na důchodovém spoření (tj. datum účinnosti rozhodnutí o registraci) a další potřebné údaje svému zaměstnavateli tak, aby tyto skutečnosti mohl zaměstnavatel zohlednit při srážce pojistného. Teprve poté, kdy budoucí účastník obdržel kladné rozhodnutí o registraci a následně zná i datum nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí, je na místě, aby všechny tyto údaje oznámil svému zaměstnavateli.

Pro účely oznámení účasti na důchodovém spoření zaměstnavateli doporučujeme použít tiskopis: „Oznámení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků o účasti na důchodovém spoření“ označený MFin 5544, který je dostupný na internetových stránkách Finanční správy ČR: www.financnisprava.cz, záložka „Důchodové spoření – OPT-OUT“ v liště „Rychlá navigace“, která se nachází na úvodní straně vpravo.

———————————-

1 Příslušný úkon (odstoupení od smlouvy atd.) učiněný před tímto datem je třeba adresovat přímo penzijní společnosti, nikoliv Specializovanému finančnímu úřadu, který není (ani nemůže být) účastníkem tohoto smluvního vztahu. Ohledně zániku smlouvy má pak penzijní společnost oznamovací povinnost vůči Specializovanému finančnímu úřadu.

6. Den vzniku účasti konkrétní fyzické osoby na důchodovém spoření

Zaměstnanci:

Ode dne vzniku účasti osoby na důchodovém spoření musí za tohoto účastníka důchodového spoření jeho zaměstnavatel srážet a odvádět zálohy na pojistné na důchodové spoření příslušnému finančnímu úřadu. Odvod záloh provádí zaměstnavatel za každý kalendářní měsíc, a to vždy nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

Příklad:

Pokud vznikne osobě účast na důchodovém spoření k 1. květnu, bude zaměstnavatel účastníkovi důchodového spoření poprvé zálohu na pojistné na důchodové spoření srážet a odvádět za měsíc květen v termínu do 20. června.

Svou účast na důchodovém spoření je však zaměstnavateli třeba oznámit s dostatečným předstihem, aby ji stihl včas promítnout do pravidelného hlášení finančnímu úřadu.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ):

Účastníci důchodového spoření, kteří jsou osobami samostatně výdělečně činnými, neplatí zálohy na pojistné na důchodové spoření, mohou však již v průběhu roku 2013 ode dne vzniku účasti na důchodovém spoření hradit pojistné před datem splatnosti příslušnému finančnímu úřadu. Takto uhrazená částka (do limitu 100 000 Kč) bude bez ohledu na termín splatnosti pojistného převedena na příslušný účet důchodového spoření.

 

Všechny důležité informace pro subjekty zúčastněné na důchodovém spoření a odpovědi na často kladené otázky naleznete na internetových stánkách Finanční správy ČR: www.financnisprava.cz, záložka „Důchodové spoření – OPT-OUT“ v liště „Rychlá navigace“, která se nachází na úvodní straně vpravo.

Přímá adresa: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/duchodove_sporeni.html

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít