Archiv měsíce: Leden 2013

 

Pracující důchodci v roce 2013 III

Zrušení základní slevy u starobních důchodců, zpětné přiznání starobního důchodu

V § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP se pro zdaňovací období 2013 až 2015 (na omezenou dobu) stanoví, že o základní slevu na dani se daň nesnižuje u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu.
Nová právní úprava se vztahuje na poživatele starobního důchodu z důchodového pojištění nejen podle tuzemského zákona o důchodovém pojištění, ale i ze zahraničního pojištění stejného druhu.
Poživatelem starobního důchodu se přitom pro daňové účely jako doposud rozumí poplatník, který pobírá starobní důchod k počátku zdaňovacího období, tj. kterému je tento důchod k 1. lednu daného kalendářního roku vyplácen. Nikoliv tedy poplatník, jemuž bude starobní důchod přiznán zpětně uvedenému datu (k prvnímu dni v roce). Takovému poplatníkovi odpočet základní slevy na dani v daném zdaňovacím období tedy bude ještě náležet, a to bude platit i za okolností, že poplatníkovi bude přiznán starobní důchod zpětně případně i za delší období, tj. zpětně za více let.
V § 38k odst. 4 písm. e) ZDP se v souvislosti s omezením nároku na základní slevu na dani u poživatelů starobních důchodů doplňuje na zdaňovací období 2013 až 2015 (na omezenou dobu) čestné prohlášení zaměstnance, jestliže u zaměstnavatele na dané zdaňovací období podepisuje tiskopis Prohlášení k dani. Podle nové právní úpravy tedy bude muset zaměstnanec při podpisu tohoto prohlášení k dani ve mzdové účtárně prohlásit, že k 1. lednu daného zdaňovacího období nepobírá starobní důchod z tuzemského důchodového pojištění a ani ze zahraničního pojištění stejného druhu. Pro tyto účely je již nový (připravovaný) tiskopis – Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků „M Fin 5454, vzor č. 22“ doplněn, a to v části II. Toto čestné prohlášení by měli učinit za podle nové právní úpravy tedy všichni zaměstnanci uplatňující u zaměstnavatele v prohlášení k dani základní slevu na dani na poplatníka, nemusí to být ale na novém vzoru tiskopisu, tj. mohou tak učinit i v příloze ke stávajícímu a již podepsanému Prohlášení k dani. Tzn.že s výměnou „Prohlášení k dani“ u všech zaměstnanců se nepočítá.

ČSSZ a elektronická podání v roce 2013

Nová právní úprava zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění zavedla s účinností od 1. 1. 2013 pro zaměstnavatele, osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) a ošetřující lékaře povinnost činit podání a jiné úkony, pro které je předepsán tiskopis, pouze elektronicky.

Uvedené právní předpisy umožňují České správě sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) určit, které předepsané tiskopisy mohou zaměstnavatelé, OSVČ a ošetřující lékaři po přechodnou dobu podávat i písemně.

Dle aktuálního sdělení ČSSZ ze dne 25.01.2013 se ČSSZ rozhodla odložit zavedení povinné elektronické komunikace (dále jen „PEK“) pro zaměstnavatele, OSVČ a ošetřující lékaře s tím, že si je ČSSZ vědoma toho, že řada klientů není na takové zavedení PEK v tuto chvíli dostatečně připravena. Dalším důvodem je také ta skutečnost, že zavedení PEK  již v roce 2013 by bylo bez vazby na koncepční změny v oblasti sociálního zabezpečení plánované v rámci Jednoho inkasního místa. ČSSZ také sdělila, že je jejím cílem postupné a bezproblémové zavedení PEK.

Seznam předepsaných tiskopisů, které je možné po přechodné období, tj. ještě po celý rok 2013, podávat i písemně:

Zaměstnavatelé/účetní jednotky:

 • Evidenční list důchodového pojištění
 • Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění
 • Přehled o výši pojistného
 • Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání),
 • Přihláška do registru zaměstnavatelů
 • Odhláška z registru zaměstnavatelů
 • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
 • Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství

Osoby samostatně výdělečně činné:

 • Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok…
 • Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti
 • Přihláška OSVČ k účasti na důchodovém pojištění
 • Přihláška OSVČ k účasti na nemocenském pojištění

Ošetřující lékaři:

 • Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti
 • Hlášení ošetřujícího lékaře ve smyslu § 61 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Pro přechod na příslušné webové stránky ČSSZ, kde se problematika zavedení PEK řeší, lze použít tyto odkazy:

Sdělení ČSSZ ze dne 25.01.2013

Seznam předepsaných tiskopisů, které je možné po přechodné období podávat i písemně

Seznam předepsaných tiskopisů, u kterých je připuštěno jejich písemné podání od 01.01.2013

Závěrem si dovoluji poznamenat, že ČSSZ uveřejňovala na svých webových stránkách nejméně ještě dne 23.01.2013 seznam předepsaných tiskopisů, u kterých určila dle ustanovení § 123e zákona č. 582/1991 Sb.  a ustanovení § 162 zákona č. 187/2006 Sb. možnost podání též písemně, a to pouze v období od 01.01.2013 do 31.03.2013. Jednalo se o shora vyjmenované tiskopisy určené pro zaměstnavatele a ošetřující lékaře. Pro OSVČ platila výjimka od 01.01.2013 do 31.12.2013 již v původním Českou správou sociálního zabezpečení uveřejněném seznamu.

Upozornění pro uživatele aplikace PartnerLink

Vážení uživatelé,

níže najdete upozornění od firmy NZ servis, spol. s .r.o., která dodává program PartnerLink.

 

Vážení uživatelé aplikace PartnerLink,

dovolujeme si Vás upozornit na upgrade – verzi 1.8.0.

Upgrade je zpoplatněn pro všechny uživatele, kteří nemají předplacené upgrady pro rok 2013.

Popis jednotlivých změn:
• ČSSZ: nové moduly OSVČ2012 a PVPOJ 2013
• MF: nové moduly PDSHL1 (HLÁŠENÍ k záloze na pojistné na důchodové spoření), PDSNA1(NÁSLEDNÉ HLÁŠENÍ k záloze na pojistné na důchodové spoření), CRSRSS (Žádost o registraci smlouvy o důchodovém spoření) a CRSRPS (Žádost o registraci pojistné smlouvy o pojištění důchodu)
• Možnost vypnout upozorňování na aktuální verzi v dialogu
• Možnost vypnout vyhledávání nových verzí v nastavení
• Do údržby databáze přidána možnost odstranit všechny chybové zprávy

Dále jsme pro Vás připravili možnost zakoupení víceúrovňové podpory na rok 2013:

Placená podpora na rok 2013
Samostatná podpora formou vzdáleného přístupu na rok 2013
Placená podpora + upgrade z Internetu zdarma na rok 2013
Placená podpora + upgrade z Internetu zdarma + vzdálený přístup na rok 2013

Informace k podpoře ve formě vzdáleného přístupu, které vám opravdu bezpečnou a prověřenou formou umožní téměř okamžité vyřešení nejenom problémů spojených s naším software, ale i s problémy v oblasti IT, vám rádi sdělíme na telefonním čísle 311 202 111

Ceny aktualizace a jednotlivých stupňů podpory jsou rovněž k dispozici v ceníku: http://partnerlink.cz/cenik.php.

Vývojový tým PARTNERLINK
NZ SERVIS, spol. s r.o.
Cyrila Boudy 1444, Kladno
T: +420 311 202 111
F: +420 311 202 119
W: http://www.nzservis.cz/

Pracující důchodci v roce 2013 II

Na základě častých dotazů ohledně přiznání slevy na dani pracujícím starobním důchodcům vydalo Generální finanční ředitelství tiskovou zprávu. Zprávu zobrazíte kliknutím na tento odkaz.

Více si o práci starobních důchodců v roce 2013 také můžete přečíst v článku paní Mirky Heidlbergerové v našem blogu.

Zavedení předdůchodů

Dne 1. 1. 2013 se změnil zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním připojištění zákonem č. 403/2012 Sb., a to tak, že se z tohoto spoření budou vyplácet tzv. předdůchody. Účinnost tohoto zákona je od 1. 1. 2013.

Předdůchodem lze označit specifickou formu čerpání vlastních prostředků, které si zaměstnanec sám naspořil u penzijní společnosti a které mu budou vypláceny formou starobní penze na určenou dobu za splnění několika podmínek. Tyto podmínky jsou nastaveny v §§ 20, 22 a 23 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním připojištění.

Jaké podmínky musí být tedy splněny pro odchod do předdůchodu?

 • Účastník doplňkového penzijního spoření si musí spořit minimálně 60 měsíců.
 • Účastník by měl dosáhnout věku, který je o 5 let nižší, než věk potřebný pro vznik nároku na řádný důchod.
 • Účastník si musí naspořit tolik peněz, aby si mohl platit alespoň 2 roky částku ve výši 30 % průměrné mzdy, která se používá pro plnění povinného podílu osob se ZP za předchozí rok. Průměrná mzda za rok 2012 je stanovena na 24.408,- Kč
 • Výplata splátek musí být sjednaná v neklesající výši měsíčně, bez možnosti výplatu přerušit nebo pozastavit.

Zákonem č. 403/2012 Sb. se mění i některé další zákony.

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění – § 16 odst. 4 písmeno k). Podle nově přidaného bodu bude vyloučenou dobou i doba pobírání starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu do dosažení řádného důchodového věku, pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 22 odst. 4 nebo § 23 odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb.
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení – § 83 odst. 3 a § 86 odst. 5. V souvislosti s touto změnou může občan v žádosti o důchod nebo do 30 dnů ode dne oznámení výše důchodu požádat, aby se doby uvedené v § 16 odst. 4 písm. a) až k) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, považovaly za vyloučené, pokud se kryjí s dobou účasti na pojištění.
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění – § 7 odst. 1 písmeno q. Z této změny vyplývá, že za poživatele předdůchodu bude plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát.
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů – § 6 odst. 9 písmeno p. Od daně bude osvobozen příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření až do výše 30.000,- Kč.

Více o předdůchodech najdete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Povinnosti po skončení kalendářního roku z pohledu mzdové účetní

Po skončení kalendářního roku je nutné, podle mého názoru, zejména:

1. Zpracovat roční mzdové listy a archivovat je nejméně 30 let (u poživatelů starobního důchodu nejméně 10 let) po roce, kterého se mzdové listy týkají (§ 35a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení).

Podle ustanovení § 38j odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jsou plátci daně povinni vést pro poplatníky s příjmy podle § 6 téhož zákona mzdové listy, rekapitulaci o sražených zálohách a dani srážené podle zvláštní sazby daně za každý kalendářní měsíc i za celé zdaňovací období.

2. Do 15. února shromáždit podklady pro provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daňového zvýhodnění včetně podpisu daňového prohlášení pro daný kalendářní rok (formulář MFin 5457 – vzor č. 21, resp. 22).

Zaměstnanec je povinen podklady pro roční zúčtování záloh za uplynulé zdaňovací období předložit zaměstnavateli nejpozději do 15. února následujícího kalendářního roku.

Nepředloží-li poplatník (zaměstnanec) do 15. února tyto doklady, roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění plátce daně (zaměstnavatel) neprovede.

Roční zúčtování záloh a daňové zvýhodnění dále neprovede plátce daně u poplatníka, který podá nebo je povinen podat daňové přiznání k dani (§ 38ch a § 38k zákona o daních z příjmů).

 3. Do deseti dnů od podání žádosti poplatníka vystavit za období, za které byla vyplácena nebo zúčtována mzda, doklad o souhrnných údajích uvedených ve mzdovém listě, které jsou rozhodné pro výpočet základu daně, daně, záloh a pro poskytnutí slevy na dani podle § 35ba zákona o daních z příjmů a daňového zvýhodnění (tj. Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění (formulář MFin 5460 – vzor č. 20). Kopii vystaveného dokladu plátce uschová (§ 38j odst. 3 zákona o daních z příjmů).

4. Do 8 dnů vydat zaměstnanci na jeho žádost potvrzení o úhrnu vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné na zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení (§ 3 odst. 18 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a § 15a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

5. Do 8 dnů vystavit zaměstnanci na jeho žádost potvrzení o době trvání zaměstnání v kalendářním roce, po kterou byl zaměstnanec důchodově pojištěn (§ 42 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení).

6. Ve lhůtě do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku podat místně příslušnému finančnímu úřadu „Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti“ včetně všech povinných příloh (formulář MFin 5459 – vzor č. 18). Pokud plátce daně podá toto vyúčtování elektronicky, je lhůta pro podání do 20. března. U plátců daně, u nichž je vybírána nebo srážena daň nebo záloha na daň z příjmů poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (tj. daňových nerezidentů), je stanovena povinnost vyúčtování včetně příloh podávat pouze elektronicky (termín pro podání vyúčtování je do 20. března). Tato povinnost se nevztahuje na plátce daně, který je fyzickou osobou, pokud počet daňových nerezidentů v průběhu vykazovaného zdaňovacího období nepřesáhl 10 osob (§ 38j odst. 4 a násl. zákona o daních z příjmů).

 7. Do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku je plátce daně povinen podat svému místně příslušnému správci daně „Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob“ (§ 38d zákona o daních z příjmů, § 137 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, formulář MFin 5466 – vzor č. 15).

 8. Do 15. února písemně ohlásit příslušné krajské pobočce úřadu práce plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně způsobu plnění za uplynulý rok (§ 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, formulář Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců). Ve stejné lhůtě je nutné provést odvod plynoucí z neplnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením na celkovém přepočteném počtu zaměstnanců (§ 82 zákona o zaměstnanosti).

9. Nejpozději do 31. března provést na žádost zaměstnance (žádá a předkládá podklady do 15. února) roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daňového zvýhodnění (§ 38ch zákona o daních z příjmů, formulář MFin 5460/1 – vzor č. 17).

 Nejpozději při vyúčtování mzdy za březen je zaměstnavatel povinen vrátit přeplatek na dani, doplatek na daňovém bonusu nebo přeplatek na dani a doplatek na daňovém bonusu, který z ročního zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění vyplyne.

O vrácený přeplatek sníží plátce daně nejbližší odvody záloh správci daně, nejdéle do konce zdaňovacího období, pokud nepožádá o vrácení přeplatku podle zákona o správě daní a poplatků místně příslušného správce daně (formulář MFin 5241 – vzor č. 7).

Případný nedoplatek z ročního zúčtování záloh se poplatníkovi nesráží.

10. Po účetní závěrce (závěrce mzdových listů), nejpozději však do 30. dubna vyplnit evidenční list důchodového pojištění. ELDP se předkládá České správě sociálního zabezpečení prostřednictvím příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, a to do 30 dnů ode dne zápisu údajů do ELDP (§ 38 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení).

Zaměstnavatel je povinen vyhotovit dva stejnopisy ELDP. Jeden stejnopis s podpisem zaměstnance (pojištěnce) si ponechá ve své evidenci po dobu tří kalendářních roků po roce, kterého se týká. Druhý stejnopis (opatřený podpisem pověřeného zaměstnance nebo jiného oprávněného zástupce zaměstnavatele a jeho razítkem) je povinen vydat zaměstnanci, a to nejpozději v den, kdy ELDP předkládá orgánu sociálního zabezpečení.

11. Provést archivaci dalších účetních dokladů a záznamů v souladu s příslušnými právními předpisy (např. záznamy o evidenci pracovní doby včetně doby pracovního volna bez náhrady příjmů, doklady týkající se srážek ze mzdy/platu, atd.).

 12. Zpracovat roční statistické údaje, pokud má zaměstnavatel tuto povinnost (např. P1-04, Práce 2-04, ÚNP4-01, ISP, ISPV, E(MZ) 2-02, E06, ….).

 13. Zpracovat podklady pro roční analýzu hospodaření.


Zapomněla jsem na další povinnosti mzdové účetní? Budu ráda, když se s ostatními podělíte o vaše zkušenosti.

Prezidentské volby 2013

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky č. 322/2012 Sb. ze dne 01.10.2012 byly stanoveny dny pro konání volby prezidenta republiky na dny 11. a 12. ledna 2013. Případné druhé kolo se bude konat ve dnech 25. a 26. ledna 2013.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky začíná hlasování na území ČR v první den volby prezidenta (pátek) ve 14.00 hod. a končí ve 22.00 hod., druhý den (sobota) začíná hlasování v 8.00 hod.a končí ve 14.00 hod.

Nároky členů okrskové volební komise a zvláštní okrskové komise

Podle ustanovení § 60 odst. 1 zákona o volbě prezidenta republiky má člen okrskové volební komise (dále jen „OVK“) a člen zvláštní OVK nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Člen OVK a zvláštní OVK, který je v pracovním poměru nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi OVK a zvláštní OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK a zvláštní OVK.

Podle ustanovení § 60 odst. 2 téhož zákona je členství v OVK a zvláštní OVK jiným úkonem v obecném zájmu.

Zákon nestanoví povinnost refundace ze strany správních orgánů – ta je ale dána v ustanovení § 206 odst. 3 a 4 zákoníku práce.

Odvod ZP z odměny členů OVK a zvláštní OVK

Odměny členů OVK a zvláštní OVK nepodléhají odvodu ZP, a to na základě ustanovení § 5 písm. a) bod 7. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění.

Zvláštní odměna za výkon funkce člena OVK a zvláštní OVK

Podle ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, činí zvláštní odměna člena OVK a člena zvláštní OVK (dále jen „odměna“) za výkon funkce v případě:
předsedy 1 600,– Kč,
– zapisovatele 1 500,– Kč,
– jiného člena 1 300,– Kč.

V případě konání druhého kola volby prezidenta republiky se odměna za výkon funkce člena, zapisovatele a předsedy OVK a zvláštní OVK zvyšuje o 200 Kč. V případě opakování části volby prezidenta republiky se odměna zvyšuje o dalších 200 Kč.
Podle ustanovení § 6 odst. 3 stejné vyhlášky přísluší členovi OVK a zvláštní OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě shora uvedené odměny také paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK a zvláštní OVK ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.

Jak postupovat ve mzdovém programu AVENSIO SOFTWARE

1. Zaměstnavatel uvolní svého zaměstnance pro výkon jeho funkce v OVK nebo zvláštní OVK

a) pokud zaměstnavatel bude požadovat refundaci mzdy nebo platu
– zadáte příslušným kódem refundaci (se zdrojem financování 90 – refundace) na záložce Pracovní poměry – Náhrady při uvolnění zaměstnance, které trvá půl den nebo celý den

– zadáte příslušným kódem refundaci (se zdrojem financování 90 – refundace) na záložce Pracovní poměry – Mzdové položky, pokud bude uvolnění zaměstnance trvat v řádu několika hodin

Poznámka pro školské organizace: Refundace nepatří do nákladů organizace a při správném zadání se nebude generovat do statistického výkazu P1-04.

b) pokud zaměstnavatel nebude požadovat refundaci mzdy nebo platu

– trvá-li pracovní volno zaměstnance v rozsahu půl dne nebo celého dne, zadáte příslušným mzdovým kódem překážku na straně zaměstnance na záložce Pracovní poměry – Náhrady

– trvá-li pracovní volno zaměstnance v rozsahu několika hodin, zadáte příslušným mzdovým kódem překážku na straně zaměstnance na záložce Pracovní poměry – Mzdové položky

2. Zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele jako člen OVK nebo zvláštní OVK

– zadáte pracovní poměr takto:
druh: 6 – Bez pracovní smlouvy
typ: 10 – ostatní osoby bez ZP a SP
– odměnu zadáte příslušným mzdovým kódem na záložce Pracovní poměry – Mzdové položky

Poznámka: Pro zadání odměny lze použít kód, který jste dle zvyklostí a potřeb Vaší organizace používali v minulých letech (např. při volbách do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR na podzim roku 2012). Pokud budete odměnu členů OVK zadávat poprvé, můžete si vytvořit uživatelský kód například se systémovým kódem 498 (OON) nebo 270 (mzdové prostředky). Postup pro vytvoření nového kódu je popsán v dokumentu „Tabulka mezd“ (viz. menu programu Hlavní přihlašovací okno – Nápověda – Soubory nápovědy – Číselníky).

V případě potřeby neváhejte kontaktovat konzultantky společnosti Alfa Software s.r.o.

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít