Archív měsíce: Prosinec 2012

 

Jak s nevyčerpanou dovolenou za běžný kalendářní rok

  • Podle ustanovení § 217 až 220 zákoníku práce je dobu čerpání dovolené povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolených tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo. V organizacích, kde je odborová organizace je vyžadován její předchozí souhlas s tímto určením.
  • Při určení čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodne na době kratší.
  • Z výše uvedeného vyplývá, že čerpání dovolené musí být zaměstnavatelem určeno tak, aby jí zaměstnanec vyčerpal v běžném roce, kdy nárok vznikl. Existují pouze dvě výjimky, a to buď naléhavé provozní důvody, nebo překážky v práci na straně zaměstnance. V těchto případech lze dovolenou převést do příštího kalendářního roku s tím, že zaměstnavatel musí určit čerpání převedené dovolené tak, aby byla zaměstnancem vyčerpána nejpozději do konce následujícího roku, a to včetně vzniklého nároku na dovolenou v běžném roce. Pokud to není možné z důvodu pracovní neschopnosti, nebo čerpání mateřské či rodičovské dovolené musí zaměstnavatel určit dobu čerpání po skončení výše zmíněných překážek v práci.
  • Převod nevyčerpané dovolené do následujícího kalendářního roku platí také v případě, že zaměstnavateli sice nebránily naléhavé provozní důvody nebo překážky na straně zaměstnance, a dovolená do konce roku vyčerpaná nebyla, protože jí zaměstnavatel zaměstnanci neurčil. V případě neurčení čerpání dovolené zaměstnavatelem došlo k porušení povinnosti stanovené zákoníkem práce. V takovém případě hrozí zaměstnavateli postih od orgánu inspekce práce, který by to mohl vyhodnotit jak naplnění skutkové podstaty přestupku nebo správního deliktu a mohl by uložit zaměstnavateli pokutu až do výše 200 000 Kč.
  • Proplacení nevyčerpané dovolené namísto jejího převedení k čerpání v následujícím roce možné není. Ustanovení § 222, odst. 2 stanoví, že náhrada mzdy nebo platu náleží zaměstnanci za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru.

Sociální automobil pro Dětský domov ve Staňkově

V dnešní době mnoho firem podporuje tzv. sociální projekty, dává příspěvky dětským domovům, domovům pro seniory nebo různých školám. I my jsme se rozhodli pomoci. Oslovila nás reklamní agentura Kompakt z Poděbrad, která realizuje projekt Sociální automobil.
Čím se vlastně tento projekt zabývá? Na webu této firmy najdete níže uvedené představení projektu. „Za spoluúčasti firem a společností se snažíme o vytvoření, zdokonalení a obnovení vozového parku v ústavech a zařízeních, která svou činnost zaměřila na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně či jinak hendikepovaných lidí.“
Celý smysl pomoci tkví v tom, že společnost Kompakt zprostředkuje předání vozu zařízením, která jej potřebují. Všichni víme, že na nová auta nejsou peníze, proto lidé z Kompaktu osloví místní firmy s žádostí o příspěvek. Za to si oslovená firma vybere místo na sociálním automobilu, kde bude nalepená její reklama.
My jsme se rozhodli pomoci Dětskému domovu ve Staňkově, za prvé pro jeho blízkou polohu k našemu sídlu a za druhé je to náš dlouholetý zákazník. Celý proces od oslovení firmy k předání automobilu byl velmi rychlý, je vidět, že tato firma má za sebou mnoho předání těchto aut. A když říkám mnoho, mám na mysli téměř 400 předávek automobilů.
Slavností akt předávání auta proběhl přímo ve Staňkově dne 22. listopadu 2012. Bohužel jsme se slavnostního předání nemohli osobně zúčastnit, ale díky agentuře Kompakt a Dětskému domovu ve Staňkově Vám přinášíme několik fotografií.

Seminář v Hradci Králové

31.1.2013
8.0016.00

Zveme Vás na jednodenní seminář zaměřený na novinky v legislativě z oblasti zpracování mezd a jejich návaznost na program AVENSIO. Toto jednodenní školení se bude konat v Kongresovém centru ALDIS, Eliščino nábřeží 375 v Hradci Králové a pořádá jej náš obchodní zástupce firma Algo spol. s r.o. Hradec Králové.

Přihlášku a další informace najdete v přiloženém souboru.
ALGO – seminář 31.1.2013

Co se rozumí pod pojmem ,,pracovní doba“, za jakých podmínek je možné konat práci přesčas u zaměstnavatele a jak je zaměstnanec odměňován?

Co se rozumí pod pojmem „pracovní doba“, za jakých podmínek je možné konat práci přesčas u zaměstnavatele a jak je zaměstnanec odměňován?

Pracovní dobou se dle zákoníku práce rozumí doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci a doba, v niž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. Zákoník práce stanoví maximální délku pracovní doby, a to jako stanovenou týdenní pracovní dobu. Délka stanovené týdenní doby činí 40 hodin týdně.

Pro určité skupiny zaměstnanců dochází ke snížení maximální hranice 40 hodin týdně, a to v závislosti na druhu práce, formě pracovního režimu nebo věku zaměstnance.

Prací přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stavenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. Definice práce přesčas je uvedena v ustanovení § 78 odst. 1 písmene i) zákoníku práce a úprava podmínek konání práce přesčas jsou obsaženy v § 93 zákoníku práce.

U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu. Těmto zaměstnancům nelze práci přesčas nařídit. Prací přesčas není, napracovává-li zaměstnanec práci konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost.

Práci přesčas je možné konat jen výjimečně. Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě za podmínek uvedených v § 91 odst. 2 až 4 i na dny pracovního klidu.
Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce (to je od 1. ledna do 31. prosince každého roku).

Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích. Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas ve vyrovnávacím období se nezahrnuje práce přesčas, za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno.

Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vznikl za tuto dobu nárok a příplatek nejméně ve výši 25% průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnanec nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce přesčas místo příplatku.

Neposkytne-li zaměstnavatel náhradní volno do konce třetího kalendářního měsíce po práci přesčas nebo v jinak dohodnutém době, přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě uvedený příplatek.

Zákoník práce v § 114 umožňuje sjednávat mzdu za předpokládanou práci přesčas určitou paušální částkou. Musí se však respektovat právo zaměstnance na dosaženou mzdu a příplatek za dobu práce přesčas. Mzda za práci přesčas může být jen u vedoucích sjednána ve mzdě (takzvaně paušalizována). Je možné to sjednat v kolektivní smlouvě, v pracovní smlouvě nebo v jiné smlouvě, například v manažerské.

Zaměstnavatel musí vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci práce přesčas. Aby mohl posoudit, zda paušální odměna za přesčasy sjednaná ve mzdě, není nižší než 25% průměrného hodinového výdělku vedoucího zaměstnance, musí rovněž srovnávat počet odpracovaných přesčasových hodin se sjednávanou paušální odměnou za přesčasy.

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

ALFA SOFTWARE, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít