Archiv měsíce: Listopad 2012

 

Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah od 01.09.2012

Podle ustanovení § 132 zákona č. 262/2006 Sb. (dále jen „zákoník práce“) přísluší pedagogickému pracovníkovi za hodinu přímé pedagogické činnosti, kterou vykonává nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy, školského zařízení nebo zařízení sociálních služeb (dále jen „přespočetná hodina“), příplatek ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku.

Rozsah přímé pedagogické činnosti vymezuje ustanovení § 23 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“).

Od 01.09.2012 je účinná novela zákona o pedagogických pracovnících, která nově definuje přespočetnou hodinu (viz. zákon č. 198/2012 ze dne 02.05.2012).

Znění ustanovení § 23 odst. 4 zákona o pedagogických pracovnících s vyznačením změn účinných od 01.09.2012:
„Za přímou pedagogickou činnost nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy nebo zařízením sociálních služeb se považuje vykonaná přímá pedagogická činnost podle odstavce 3 i v případě, že pedagogický pracovník nesplnil ředitelem stanovený týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti vyplývající z týdenního rozvrhu přímé pedagogické činnosti, protože v době, která se posuzuje jako výkon práce, přímou pedagogickou činnost nevykonával, nebo místo výkonu přímé pedagogické činnosti vykonával práce související s přímou pedagogickou činností. U pedagogických pracovníků s kratší pracovní dobou je přímou pedagogickou činností nad stanovený rozsah přímá pedagogická činnost přesahující týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti odpovídající stanovené týdenní pracovní době; těmto pedagogickým pracovníkům není možné konání přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah nařídit.“

Podotýkám, že podle ustanovení § 23 odst. 3 zákona o pedagogických pracovnících může ředitel školy nebo ředitel zařízení sociálních služeb nařídit pedagogickému pracovníkovi nejvýše 4 přespočetné hodiny týdně, další hodiny s ním může dohodnout.

Podle znění ustanovení § 23 odst. 4 zákona o pedagogických pracovnících platného do 31.08.2012 byly přespočetné hodiny pedagogickým pracovníkům vždy propláceny, a to bez ohledu na skutečnost, že tento pracovník nesplnil svůj týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti (základní pedagogický úvazek). Pokud tedy pedagog nevykonal některé hodiny ze svého základního pedagogického úvazku z důvodu osobních překážek v práci nebo z organizačních důvodů na straně zaměstnavatele, tak v obou případech byla tato doba považována za odpracovanou (odučenou).

V souvislosti se shora uvedenou novelou bude muset zaměstnavatel rozlišovat, z jakého důvodu nebyly hodiny ze základního pedagogického úvazku vykonány.

Bude-li se jednat o důvody uvedené v ustanovení § 348 zákoníku práce, tj.
– osobní překážky na straně zaměstnance (pracovní neschopnost, ošetřování člena rodiny, ošetření u lékaře, studium, školení)
– překážky na straně zaměstnavatele, kdy zaměstnanec nepracuje a pobírá náhradu platu
– překážky z důvodu obecného zájmu
– dovolená, samostudium
– náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek
– státní svátek,
uznají se takto neodpracované (neodučené) hodiny jako odpracované (odučené) a případné přespočetné hodiny se proplatí.

Bude-li se jednat o důvod zrušení výuky ze strany zaměstnavatele, např. odpadne výuka z důvodu mimoškolních akcí (exkurze, výlety), maturitních zkoušek nebo jiných provozních důvodu, a pedagog místo výkonu původně rozvržené přímé pedagogické činnosti bude vykonávat práce související, případné přespočetné hodiny se neproplatí, dokud nebude překročen základní týdenní pedagogický úvazek.

Jak vyplývá ze shora uvedeného, kromě zásady, že přespočetné hodiny mohou být zaplaceny příslušným příplatkem pouze tehdy, pokud pedagog tyto hodiny skutečně vykonal, bude tedy také nutno sledovat, zda pedagog splnil týdenní rozsah svého úvazku a rozlišovat důvody případného nesplnění podle nových zákonných pravidel. Jako dosud platí, že předem známé pravidelné přespočetné hodiny nařízené ředitelem školy, případně dohodnuté se zaměstnancem, je vhodné v rozvrhu hodin vyznačit, aby při překážkách v práci nedocházelo k pochybnostem, na který den byly přespočetné hodiny rozvrženy.

Příklady:
Učitel základní školy – stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti je 22 hodin. Související práce jsou vykonávány 18 hodin týdně. Týdenní pracovní doba tedy činí celkem 40 hodin.

1) Tento učitel ve středu suploval jednu hodinu za nepřítomného kolegu a vykonával tedy přímou pedagogickou činnost nad rámec původně rozvržených vyučovacích hodin.

Nařízením středeční suplované hodiny mění ředitel školy vzájemný poměr mezi hodinami přímé pedagogické činnosti a hodinami souvisejících prací. Učitel tedy vykoná 23 hodin přímé pedagogické práce a 17 hodin souvisejících prací. Stanovená týdenní pracovní doba 40 hodin zůstává zachována. Při výkonu přespočetné hodiny se učiteli zmenšil prostor pro přípravu a výkon jiných souvisejících prací a přímá pedagogická činnost je považována za náročnější. Z tohoto důvodu přísluší učiteli za takto odpracovanou hodinu příplatek ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku.

2) Tento učitel neodučil v pátek jednu hodinu ze své přímé pedagogické činnosti z důvodu návštěvy lékaře. Ve středu suploval za nepřítomného kolegu a vykonával tedy tento den jednu hodinu přímé pedagogické činnosti nad rámec původně rozvržených vyučovacích hodin.

Středeční suplovaná hodina bude proplacena jako přespočetná, protože páteční hodina, kdy učitel neučil z důvodu návštěvy lékaře, se považuje za odučenou. (odučeno: 21 svých skutečně odučených + 1 hodina u lékaře posouzena jako odučená + 1 suplovaná, celkem tedy 23 hodin s tím, že za jednu hodinu přísluší příplatek ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku).

3) Tento učitel neodučil v úterý hodinu ze své přímé pedagogické činnosti z důvodu odjezdu třídy na školní výlet. Učitel zůstal ve škole a vykonával související práce. Ve středu suploval za nepřítomného kolegu a vykonával tedy tento den jednu hodinu přímé pedagogické činnosti nad rámec původně rozvržených vyučovacích hodin.

Středeční suplovaná hodina nebude proplacena jako přespočetná, protože úterní hodina, kdy učitel neučil z důvodu odjezdu třídy na školní výlet, se nepovažuje za odučenou. (odučeno: 21 svých skutečně odučených + 0 (školní výlet) + 1 suplovaná, celkem tedy 22 hodin).

Poznámka:
Ve mzdovém programu AVENSIO SOFTWARE se pro zadání příplatku za přespočetné hodiny používá na mzdových položkách kód 466.

Související právní předpisy:
– zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
– zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých dalších zákonů
– zákon č. 198/2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
– nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Pracující důchodci v roce 2013

Pracujícím důchodcům se od roku 2013 sníží měsíční čistý příjem až o 2070 korun.
Vláda totiž v „balíčku rozpočtových opatření“ prosadila, že výdělečně činní příjemci starobních důchodů si již nebudou moci od daně z příjmů odečítat základní slevu na poplatníka v roční výši 24 840 korun.
Důchodci si tuto slevu mohli odečítat od roku 2008. Jejím zrušením chce ministerstvo financí do státního rozpočtu v příštích třech letech získat šest až sedm miliard korun.
Každým rokem stoupá počet občanů, kteří po dosažení důchodového věku nadále pracují. Podmínky pro pracující penzisty jsou v letošním roce příznivé. Lze pracovat bez omezení a současně pobírat důchod. Tato situace se však v příštím roce podstatně změní a bude méně výhodná.
Pro ty, kterým to jejich zdravotní stav umožňuje a kteří chtějí nadále být výdělečně činní i po dosažení důchodového věku, je legislativa v letošním roce příznivě nakloněna. Mohou současně pobírat klasický starobní důchod a současně být nadále zaměstnáni i na smlouvu na dobu neurčitou a pobírat mzdu.
Proto většina občanů, kteří chtějí i po dosažení důchodového věku volí tuto variantu, než pracovat na tzv. „procenta“. To znamená nadále pracovat i po dosažení důchodového věku a neodejít do penze. Při práci „na procenta“ je pozdější odchod do důchodu odměněn vyšší penzí. Za každých 90 dní odpracovaných navíc po dosažení důchodu se zvyšuje procentní část důchodu o 1,5 %.
Pokud však občan pracuje a pobírá penzi současně, tak v prvních letech, kdy si chce nejvíce užívat podzimu života, získá finanční náskok (má dva příjmy současně). Tento náskok se podaří při práci na procenta smazat až po několika letech. Závisí, jak dlouho občan přesluhuje a jak vysokou má penzi. Z tohoto důvodu a možnosti pracovat i v důchodu na smlouvu na dobu neurčitou volí většina penzistů první variantu.
Legislativní změny od příštího roku však opět zatraktivní práci „na procenta“. Proč? Pracující penzisté nebudou moci uplatnit základní slevu na poplatníka. Za rok tak budou mít čistou mzdu o 24 840 Kč nižší než nyní. Při práci „na procenta“ však občan nebude pracujícím důchodcem, bude pracujícím občanem, protože nebude pobírat penzi. Atraktivita práce „na procenta“ opět vzroste.
Kdo dosáhne v příštím roce důchodového věku a bude chtít nadále pracovat, ten by si měl obě možnosti dobře propočítat a rozhodnout se, který způsob bude pro něj výhodnější. Oproti letošnímu roku bude situace odlišná.

Další informace o pracujících důchodcích najdete v tomto článku.

Seminář v Karlových Varech

28.1.2013
9.0016.00

Zveme Vás na jednodenní seminář zaměřený na novinky v legislativě z oblasti zpracování mezd a jejich návaznost na program AVENSIO. Toto jednodenní školení se bude konat v Karlových Varech ve společenském sále Krajské knihovny, ulice Závodní 378/84. Lektorem semináře bude pan Ing. Vladimír Kozák.

Přihláška

Poplatek za seminář činí 1.200,-Kč bez DPH za osobu.
Před vyplněním závazné přihlášky si prosím přečtěte obchodní podmínky semináře. Poté můžete přistoupit k vyplnění elektronické přihlášky a to nejpozději do 28. 12. 2012. Do 3 pracovních dnů Vám e-mailem potvrdíme přijetí Vaší přihlášky. Pokud se tak nestane, kontaktujte paní Ing. Janu Harantovou na telefonu 376 709 887.
 

Obchodní podmínky semináře
Program semináře

 

Těšíme se na Vás.

Seminář v Ostravě

17.1.2013
9.0016.00

Zveme Vás na jednodenní seminář zaměřený na novinky v legislativě z oblasti zpracování mezd a jejich návaznost na program AVENSIO. Toto jednodenní školení se bude konat v Ostravě v kině Art, ulice 28. října 124/2556. Lektorem semináře bude pan Ing. Vladimír Kozák.

Přihláška

Poplatek za seminář činí 1.250,-Kč bez DPH za osobu.
Před vyplněním závazné přihlášky si prosím přečtěte obchodní podmínky semináře. Poté můžete přistoupit k vyplnění elektronické přihlášky a to nejpozději do 28. 12. 2012. Do 3 pracovních dnů Vám e-mailem potvrdíme přijetí Vaší přihlášky. Pokud se tak nestane, kontaktujte paní Ing. Janu Harantovou na telefonu 376 709 887.

 

Obchodní podmínky semináře
Program semináře

 

Těšíme se na Vás.

Seminář v Praze

21.1.2013
9.0016.00

Zveme Vás na jednodenní seminář zaměřený na novinky v legislativě z oblasti zpracování mezd a jejich návaznost na program AVENSIO. Toto jednodenní školení se bude konat v Praze v sídle firmy našeho obchodního zástupce firmy Ecomma, spol. s r.o., Hvožďanská 3, Praha 4.

Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto semináře, vyplňte závaznou přihlášku na stránkách firmy Ecomma, spol. s r.o.

Seminář v Brně

22.1.2013
9.0016.00

Zveme Vás na jednodenní seminář zaměřený na novinky v legislativě z oblasti zpracování mezd a jejich návaznost na program AVENSIO. Toto jednodenní školení se bude konat v Brně, v sále Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR, Královopolská 147. Lektorem semináře bude pan Ing. Vladimír Kozák.

Přihláška

Poplatek za seminář činí 1.200,-Kč bez DPH za osobu.
Před vyplněním závazné přihlášky si prosím přečtěte obchodní podmínky semináře. Poté můžete přistoupit k vyplnění elektronické přihlášky a to nejpozději do 28. 12. 2012. Do 3 pracovních dnů Vám e-mailem potvrdíme přijetí Vaší přihlášky. Pokud se tak nestane, kontaktujte paní Ing. Janu Harantovou na telefonu 376 709 887.

 

Obchodní podmínky semináře
Program semináře

 

Těšíme se na Vás.

Seminář v Klatovech

24.1.2013
9.0016.00

Zveme Vás na jednodenní seminář zaměřený na novinky v legislativě z oblasti zpracování mezd a jejich návaznost na program AVENSIO. Toto jednodenní školení se bude konat v Klatovech v kině Šumava, ulice Vídeňská 9. Lektorem semináře bude pan Ing. Vladimír Kozák.

Přihláška

Poplatek za seminář činí 1.100,-Kč bez DPH za osobu.
Před vyplněním závazné přihlášky si prosím přečtěte obchodní podmínky semináře. Poté můžete přistoupit k vyplnění elektronické přihlášky a to nejpozději do 28. 12. 2012. Do 3 pracovních dnů Vám e-mailem potvrdíme přijetí Vaší přihlášky. Pokud se tak nestane, kontaktujte paní Ing. Janu Harantovou na telefonu 376 709 887.

 

Program semináře
Obchodní podmínky semináře

 

Těšíme se na Vás.

Rozšíření licenčních kontrol

9.11.20127.12.2012

Vážené uživatelky, vážení uživatelé,

v tomto období rozšiřujeme licenční kontroly v programu AVENSIO. Více informací najdete na konzoli ke stahování verzí. Prosím seznamte se s dokumentem Licenční kontroly.pdf.

Děkujeme za spolupráci.

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít