Archiv rubriky: Mzdy

 

Změna (zvýšení) nezabavitelných částek pro rok 2018

V roce 2018 se opět mění výše nezabavitelných částek při provádění srážek ze mzdy, a to z důvodu zvýšení normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel na základě nařízení vlády č. 407/2017 Sb. ze dne 29.11.2017.

Nezabavitelná částka na osobu povinného se totiž stanoví jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce (tj. částky 3.410 Kč, která se nezměnila již od roku 2012) a částky normativních nákladů na bydlení (tj. částky 5.928 Kč, v roce 2017 = 5.822 Kč), tj. 2/3 z částky 9.338 Kč (3.410 + 5.928; /v roce 2017 = 2/3 z částky 9.232 Kč/) = 6.225,33 Kč (v roce 2017 = 6.154,67 Kč).

Na každou vyživovanou osobu (manžela, děti, …) se stanoví nezabavitelná částka jako 1/4 základní nezabavitelné částky, tj. 1/4 z 6.225,33 Kč = 1.556,33 Kč (v roce 2017 = 1538,67 Kč).

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení, činí součet částky životního minima a normativních nákladů na bydlení, tj. 9.338 Kč (v roce 2017 = 9.232 Kč). Jedna třetina z této částky činí 3.112 Kč (v roce 2017 = 3.077 Kč).

Úpravu pravidel při výpočtu a odvodu správných částek obsahuje verze mzdového a personálního programu AVENSIO Software č. 3.0.2 vystavená 20.12.2017 s tím, že nové nezabavitelné částky poprvé ovlivní výpočet srážek ze mzdy za měsíc leden 2018.

Některé vybrané předpisy související s exekučním/insolvenčním řízením:

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro krajské a okresní soudy

zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

zákon č. 119/2001 Sb., o souběhu exekucí

zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád

vyhláška č. 330/2001 Sb. – o odměně a náhradách soudního exekutora

vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti

zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách

vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení

vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů

vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí

zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních soudních řízeních

Zjednodušený formulář DaP pro zaměstnance

Poprvé pro rok 2016 mohli daňoví poplatníci, kteří zdaňovali příjmy pouze ze závislé činnosti (tj. typicky zaměstnanci), využít zjednodušený dvoustránkový formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob (viz blogový článek z 31.10.2016).

Stejnou možnost mají také pro podání daňového přiznání za rok 2017.

Formulář DaP (č. MFin 5405/D – vzor č. 2) je k dispozici v databázi daňových tiskopisů na stránkách Finanční správy ČR – viz tento odkaz. Pokyny k jeho vyplnění si můžete přečíst zde.

Jak již bylo shora uvedeno, zjednodušený formulář DaP je určen pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území ČR (včetně daňových nerezidentů ČR).

Není však určen pro poplatníky:

 • s příjmy z podnikání, nájmu, kapitálovými příjmy nebo s ostatními příjmy;
 • s příjmy ze zdrojů v zahraničí;
 • podávající dodatečné přiznání.

V takových případech je nutné využít tiskopis „Přiznání k dani z příjmů fyzických osob …“ – MFin 5405 – vzor č. 24.

Podání DaP, včetně jeho příloh, lze učinit též elektronicky – více informací např. viz tento odkaz.

 

Daňový kalendář 2018

Finanční správa ČR stejně jako v letech minulých vydala i pro rok 2018 upozornění na daňové povinnosti vyplývající pro poplatníky z jednotlivých daňových zákonů *). Jeho součástí je rovněž daňový kalendář obsahující nejenom termíny splatností daní, ale také termíny podání daňových přiznání, vyúčtování, souhrnných/kontrolních hlášení atd.

Upozornění vč. daňového kalendáře pro rok 2018 si můžete stáhnout přímo ze stránek Finanční správy ČR zde.

 

*) Seznam vybraných daňových zákonů:

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

Zákonné opatření č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her

Podíl OZP za rok 2017

Na integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „Portál MPSV“) byl zveřejněn formulář „Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele“ podle § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti za rok 2017 – viz tento odkaz.

Jedná se o elektronický formulář, který lze vyplnit na internetu a pomocí datových schránek nebo přes elektronické podání vyžadující elektronický podpis odeslat Úřadu práce ČR. Formulář můžete také vytisknout a následně podat v papírové podobě.

Na Portálu MPSV jsou rovněž uvedeny čísla účtů krajských poboček Úřadu práce ČR pro plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením odvodem do státního rozpočtu.

Oznámit místně příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR plnění povinného podílu za uplynulý kalendářní rok a způsob jeho plnění je povinen každý zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru do 15. února.

Pro výpočet plnění povinného podílu za rok 2017 se použije průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2017, tedy částka 28.761,– Kč, která byla vyhlášena v částce 158 Sbírky zákonů dne 15.12.2017 sdělením MPSV č. 447/2017 Sb. ze dne 7.12.2017. Odvod do státního rozpočtu za jednoho přepočteného zaměstnance činí ročně 2,5násobek této částky, tj. 71.902,50 Kč. Zaměstnavatel uvede počet zaměstnanců, za které bude odvod provádět, tento počet vynásobí částkou 71.902,50 K a uvede výslednou sumu zaokrouhlenou na celé koruny nahoru.

Více informací k zaměstnávání osob se zdravotním postižením, k plnění povinného podílu, k právům a povinnostem zaměstnavatelů, ke změnám od roku 2017 a 2018 naleznete například na stránkách Portálu MPSV.

Mzdový a personální program AVENSIO Software:

Částka průměrné mzdy byla zahrnuta již do verze programu AVENSIO Software č. 3.0.2 ze dne 20.12.2017 – viz podkladová sestava pro vyplnění formuláře „Ohlášení plnění povinného podílu …“, tj. sestava 011300_Podíl osob se ZP (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Rekapitulace).

Všichni uživatelé programu také mají k dispozici zaktualizovaný dokument „Podíl OZP“ (Nápověda – Soubory nápovědy – Sestavy).

Hlavní změny v důchodovém pojištění od roku 2018

Na základě nařízení vlády č. 343/2017 Sb., se důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2018 zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2017 tak, že se

 • základní výměra zvyšuje o 150 Kč, tedy ze současných 2 550 Kč na 2 700 Kč,
 • procentní výměra zvyšuje o 3,5 %.

Dále se stanoví

 • všeobecný vyměřovací základ za rok 2016 ve výši 28 250 Kč,
 • výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, který činí 1,0612,
 • první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 13 191 Kč,
 • druhá redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 119 916 Kč.
 • výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu od roku 2018 činí 2 700 Kč.

Na základě nařízení vlády č. 344/2017 Sb. se příplatky k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. a podle zákona č. 357/2005 Sb. přiznané před 1. lednem 2018 zvyšují o 3,5 % částky příplatku, která náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje. Příplatky se zvyšují od splátky důchodu, s nímž se vyplácejí, splatné po 31. prosinci 2017. Částka příplatku se po uvedeném zvýšení zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Zákon č. 203/2017 Sb., mimo jiné, ukončuje růst důchodového věku bez omezení a stanoví jeho strop v 65 letech (více viz blogový článek z 2.8.2017).

S účinností od 1. února 2018 se zmírňují podmínky pro nárok na sirotčí důchod. Nově na něj vznikne nárok i v případech, kdy zemřelý rodič získal jen krátkou dobu důchodového pojištění (musí se jednat o dobu výkonu výdělečné činnosti), a to alespoň jeden rok, popřípadě u pojištěnce staršího 38 let alespoň dva roky (viz zákon č. 148/2017 Sb.).

U dobrovolného důchodového pojištění tzv. bez uvedení důvodů se nově od 1. února 2018 zavádí podmínka, že přede dnem podání přihlášky musí občan získat alespoň rok pojištění, a to tzv. placeného pojištění neboli doby výkonu výdělečné činnosti, nikoliv náhradní doby pojištění (viz zákon č. 259/2017 Sb.). V roce 2018 činí minimální měsíční pojistné na dobrovolné důchodové pojištění 2 099 Kč.

Další důležité změny jsou popsány v dokumentu Ministerstva práce a sociálních věcí z 7.11.2017. Více informací také naleznete v tiskové zprávě České správy sociálního zabezpečení z 27.12.2017.

zdroj: www.mpsv.cz, www.cssz.cz

Daňové změny v roce 2018

Finanční správa ČR připravila a na svých webových stránkách zveřejnila přehled nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2018. Tento přehled je rozdělen do 3 částí týkajících se:

 • daně z příjmů fyzických osob (dále jen „FO“)
 • elektronické evidence tržeb (dále jen „EET“)
 • kontrolního hlášení (DPH)

Některé změny týkající se daně z příjmů FO

 • Zvýšení částky osvobození od daně u pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí na 439.200,– Kč ročně.
 • Slevu za umístění dítěte (tzv. školkovné) bude možné uplatnit až do výše 12.200,– Kč.
 • Daňový bonus může uplatnit poplatník, který měl ve zdaňovacím období příjem podle § 6 z příjmů ze závislé činnosti a § 7 z podnikání (vyloučeny tedy budou příjmy § 8 z kapitálového majetku a § 9 příjmy z nájmu) alespoň ve výši 6ti násobku minimální mzdy; tedy v úhrnu za zdaňovací období nejméně 73.200,– Kč. V souvislosti s tím se zvýšil hrubý měsíční příjem nutný pro uplatnění měsíčního daňového bonusu na 6.100,– Kč.
 • Daňové zvýhodnění na první dítě se zvyšuje o 150 Kč měsíčně (tj. 1.800,– Kč ročně), tedy ze současných 1.117,– Kč měsíčně (13.404,– Kč ročně) na 1.267,– Kč měsíčně (15.204,– Kč ročně).
 • Prohlášení zaměstnance k uplatnění nezdanitelné části základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění bude nově umožněno učinit (stvrdit) i jinak než vlastnoručním podpisem – např. elektronickým podpisem nebo jinou formou autentického potvrzení správnosti údajů.
 • Zdanění příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2 500 Kč) srážkovou daní. Poplatník není povinen podat daňové přiznání v situaci, kdy obdrží vedle příjmů od svého zaměstnavatele současně jiný typ příjmů ze závislé činnosti, který představuje zanedbatelný příjem (např. odměna člena volební komise).

Úplný výčet změn naleznete zde.

EET

V roce 2018 dojde k náběhu posledních dvou fází EET:

 • 1. března 2018 startuje 3. fáze. Povinnost evidence se bude vztahovat na ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství, stravování a pohostinství (tržby z dodání zboží).
 • 1. června 2018 se jako poslední do evidence zapojí podnikatelé v oblasti vybraných řemesel a výrobních činností, například výrobci oděvů, hraček, elektrikáři, kadeřnice, maséři.

Kompletní informace o tom, koho se v posledních dvou fázích EET týká, se dozvíte zde.

Kontrolní hlášení

Od 1. 1. 2018 se mění ustanovení o náležitostech kontrolního hlášení podle Nálezu Ústavního soudu č. 40/2017 Sb. v tom smyslu, že se blíže konkretizují jednotlivé okruhy náležitostí. Plátce je povinen kromě obecných náležitostí podání uvést:

 • identifikační a kontaktní údaje plátce,
 • údaje týkající se plnění a úplat, pokud tato plnění a úplaty zakládají povinnost podat kontrolní hlášení,
 • údaje týkající se uplatnění nároku na odpočet daně,
 • identifikační údaje odběratele nebo dodavatele.

Okruhy povinných položek formuláře kontrolního hlášení DPH budou tedy dány přímo zákonem. Jedná se pouze o formální změnu, technicky ani obsahově se pro plátce DPH nic nemění.

Více informací si přečtěte zde.

 

Zdroj: http://www.financnisprava.cz/

Cestovní náhrady v roce 2018

Vyhláškou č. 463/2017 Sb. ze dne 15.12.2017 stanovilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) podle ustanovení § 189 odst. 1 zákoníku práce s účinností od 1.1.2018:

1. Sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, která za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč(v roce 2017 = 1,10 Kč),

b) osobních silničních motorových vozidel 4,00 Kč(v roce 2017 = 3,90 Kč).

2. Stravné, které za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci (v podnikatelské sféře) podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a) 78 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (v roce 2017 = 72 Kč),

b) 119 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (v roce 2017 = 109 Kč),

c) 186 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (v roce 2017 = 171 Kč).

3. Stravné, které za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci (ve státní a příspěvkové sféře) podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a) 78 Kč až 93 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12hodin (v roce 2017 = 72 Kč až 86 Kč),

b) 119 Kč až 143 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (v roce 2017 = 109 Kč až 132 Kč),

c) 186 Kč až 223 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (v roce 2017 = 171 Kč až 205 Kč).

4. Průměrnou cenu pohonných hmot, která za 1 litr PHM podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a) 30,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů (v roce 2017 = 29,50 Kč),

b) 32,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů (v roce 2017 = 32,50 Kč),

c) 29,80 Kč u motorové nafty (v roce 2017 = 28,60 Kč).

Poznámka:

Pro rok 2017 platila vyhláška MPSV č. 440/2016 Sb.

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2018 stanoví vyhláška Ministerstva financí č. 401/2017 Sb.

 

Zdravotní pojištění studentů doktorandů od ledna 2018

Na základě novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, provedené zákonem č. 200/2017 Sb., dochází s účinností od 1.1.2018 k rozšíření okruhu tzv. státních pojištěnců.

Podle novelizovaného ustanovení § 7 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění (doplněno písm. r)) bude od ledna příštího roku stát plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu také za osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v ČR ve standardní době v prezenční formě studia, pokud nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Za dobu uvedeného studia se pro tyto účely považuje také kalendářní měsíc, v němž osoba ukončila předmětné studium.

Vzhledem k tomu, že pro splnění výše uvedené podmínky státní kategorie nesmí být student doktorand zaměstnancem podle § 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění, oznamuje skutečnosti pro vznik nebo zánik povinnosti státu hradit pojistné přímo sám tento pojištěnec.

Pro zaměstnavatele v této souvislosti nevznikají žádné nové povinnosti a ve vztahu ke zdravotní pojišťovně vůbec neřeší, zda je jeho zaměstnanec doktorand či nikoliv. Jako zaměstnance ho přihlašuje kódem „P“ a odhlašuje kódem „O“.

Příklad: Zaměstnanec doktorand pracující na dohodu o provedení práce překročí v měsíci limit výdělku 10.000,– Kč. Zaměstnavatel jej přihlásí u příslušné zdravotní pojišťovny kódem „P“. Státní kategorie „doktorand“ se tím automaticky ruší, neboť souběh zaměstnání a kategorie doktorand není přípustný. Pokud by si v dalším měsíci doktorand vydělal méně (tj. do 10.000,- Kč včetně) a chtěl by být opět veden u své zdravotní pojišťovny v příslušné státní kategorii (za účelem, aby za něj odváděl pojistné stát), pak se musí on sám opětovně jako doktorand u pojišťovny přihlásit.

Prohlášení k dani od roku 2018

Finanční správa ČR zveřejnila na svých webových stránkách nový vzor tiskopisu „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ (25 54 57 MFin 5457 – vzor č. 26), který je platný od zdaňovacího období 2018 a je určený:

 • pro účely výpočtu záloh na daň
 • pro jedno zdaňovací období

Zveřejnění nového vzoru souvisí se změnou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů provedenou zákonem č. 170/2017 Sb., spočívající, mimo jiné, v možnosti činit prohlášení k dani také elektronicky. Od zdaňovacího období 2018 tak dochází k rozšíření komunikace mezi plátcem daně (tj. zaměstnavatelem) a poplatníkem (tj. zaměstnancem), kdy je možné v souvislosti s ustanovením § 38k zákona o daních z příjmů využít i jiného způsobu projevu vůle zaměstnance při uplatnění nezdanitelných částí základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, slev na dani a daňového zvýhodnění.

Jinými slovy, prohlášení k dani budou moci zaměstnanci předkládat a činit (tzn. podepisovat) nadále v listinné podobě, ale nově také v elektronické formě. V případě elektronické formy je však nutné, aby zaměstnavatel zajistil jednoznačnou identifikaci konkrétního zaměstnance. Jakou formu prohlášení k dani podle ustanovení § 38k zákona o daních z příjmů u svých zaměstnanců zvolí, bude zcela na rozhodnutí zaměstnavatele, přičemž je možné obě formy kombinovat. Ústní forma projevu vůle zaměstnance nestačí, neboť zaměstnavatel je povinen správci daně prokazatelně doložit skutečnosti rozhodné pro správné stanovení zálohy na daň u jednotlivých zaměstnanců.

Tiskopis nového vzoru č. 26 bude na finančních úřadech k dispozici v prosinci 2017.

Doposud používané vzory na tři zdaňovací období bude možné i nadále využívat u zaměstnanců, kteří budou činit prohlášení k dani pouze listinnou formou → u zaměstnanců, kteří uplatňují daňové zvýhodnění je využitelný vzor č. 24 a 25, u daňových nerezidentů ČR je Finanční správou doporučeno nepoužívat vzory nižší než je vzor č. 25.

Finanční správa také informativně zveřejnila nový tiskopis „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění“ (25 5457/B MFin 5457/B – vzor č. 1), který se použije poprvé až pro roční zúčtování za zdaňovací období 2018.

Další informace naleznete ve Sdělení Finanční správy ČR pro plátce daně k tiskopisu daňového prohlášení, které je k dispozici na jejích webových stránkách.

zdroj: Finanční správa ČR

Nová pravidla pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti od 2018

Na základě změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (provedenou zákonem č. 170/2017 Sb.) se s účinností od 1.1.2018 použijí nová pravidla pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti, tj. poprvé při zdanění příjmů ze závislé činnosti plynoucích za kalendářní měsíc leden 2018.

Podle novelizovaného ustanovení § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů:

„Příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou po zvýšení podle odstavce 12 samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7 anebo nevyužije-li postup podle § 36 odst. 7 nebo 8 a jedná-li se o příjmy podle odstavce 1

a) plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, nebo

b) v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč.“

V citovaném § 6 odst. 4 jsou tedy stanoveny podmínky pro vznik 2 samostatných základů daně na sobě zcela nezávislých:

 • pod písmenem a) pro příjmy z dohody o provedení práce s úhrnným limitem ve výši 10 000 Kč
 • pod písmenem b) pro „ostatní“ příjmy ze závislé činnosti s úhrnným limitem ve výši 2 500 Kč,

a to včetně samostatného zaokrouhlování obou základů daně, resp. vypočtené daně.

Z výkladu k novému znění § 6 odst. 4 tak vyplývá, že se oba limity posuzují samostatně s tím, že tyto limity nelze navzájem kompenzovat a vznik jednoho samostatného základu daně nevylučuje vznik druhého samostatného základu daně, přičemž ve vztahu k limitu pod písm. b) pro posouzení úhrnné výše příjmů se nikdy nepřihlíží k příjmům plynoucím na základě dohody o provedení práce.

Vzorové příklady na možnosti zdanění, které mohou nastat při stanovení samostatného základu daně v případě souběhu příjmů od téhož zaměstnavatele bez učiněného (tj. nepodepsaného) prohlášení k dani podle § 38k zákona o daních z příjmů a další informace se dočtete v tomto sdělení Finanční správy ze dne 3.11.2017.

zdroj: http://www.financnisprava.cz/

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

ALFA SOFTWARE, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít