Archiv rubriky: Mzdy

 

Otcovská

Do systému nemocenského pojištění byla zákonem č. 148/2017 Sb. ze dne 19.4.2017, kterým se mimo jiné mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zavedena novádávka otcovské poporodní péče“ (tedy tzv. „otcovská“). Tato novela zákona o nemocenském pojištění nabude účinnosti dnem 1.2.2018!

V dnešním blogovém článku přináším základní informace k této dávce:

Nárok na otcovskou bude mít

a) pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem,

b) pojištěnec, který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku.

Nastoupit na otcovskou bude možné v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče.

Podle přechodných ustanovení novely zákona o nemocenském pojištění vznikne nárok na otcovskou, pokud se dítě narodí v období 6 týdnů přede dnem její účinnosti nebo pokud bude v tomto období převzato do péče nahrazující péči rodičů.

Podpůrčí doba u otcovské bude 1 týden (tj. 7 kalendářních dnů).

Výše otcovské bude činit za kalendářní den 70 % denního vyměřovacího základu (výpočet bude tedy stejný jako u peněžité pomoci v mateřství). Pokud se narodí nebo bude do péče převzato více dětí, náleží otcovská jen jednou.

Z pohledu důchodového pojištění bude doba výplaty otcovské vyloučenou dobou. Samozřejmě z pohledu nemocenského pojištění budou kalendářní dny, za které bude vyplacena otcovská, vyloučenými dny.

Další podrobné informace k otcovské se dočtete přímo v předmětné novele zákona o nemocenském pojištění, tedy v zákoně č. 148/2017 Sb. – viz tento odkaz.

Tiskopis pro uplatnění nároku na otcovskou bude k dispozici na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

 

Změny v platových tabulkách od 1.7.2017

Již od 1. července letošního roku je účinná novela vládního nařízení č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Tato novela, tj. nařízení vlády č. 168/2017 Sb. z 31. května 2017, byla zveřejněna v částce 60 Sbírky zákonů dne 13. června 2017.

Změny se týkají, mimo jiné, především úpravy ve stupnicích platových tarifů.

Dosavadní platové tabulky č. 1, 2, 5 se zrušily. S tím souvisí, že

 • zaměstnanci odměňovaní do 30.6.2017 podle stupnice č. 1 jsou od 1.7.2017 odměňováni podle dosavadní stupnice č. 3, která je nově označena jako stupnice č. 1;
 • zaměstnanci odměňovaní do 30.6.2017 podle stupnice č. 2 jsou od 1.7.2017 odměňováni podle dosavadní stupnice č. 6, která je nově označena jako stupnice č. 3;
 • zaměstnanci odměňovaní do 30.6.2017 podle stupnice č. 5 jsou od 1.7.2017 odměňováni podle dosavadní stupnice č. 6, která je nově označena jako stupnice č. 3.

Dále došlo k přečíslování platových tabulek, tak, že:

 • č. 3 a 4 se označily jako č. 1 a 2
 • č. 6 až 9 se označily jako č. 3 až 6.

Porovnání změn:

Pro uživatele mzdového a personálního programu AVENSIO Software:

Veškeré změny související s předmětnou legislativní změnou byly zapracovány již do verze 2.9.9, která byla v Zákaznické zóně MOJE ALFA zveřejněna dne 21.6.2017 – více informací obsahuje dopis k této verzi.

Přehled jednotlivých stupnic platových tarifů ve znění platném a účinném od 1.7.2017 naleznete v dokumentu „Stupnice platových tarifů od 1.7.2017“ uloženém v menu programu Soubory nápovědy – Změny v zákonech.

 

Informace Finanční správy k novému „daňovému balíčku“

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách informace k zákonu č. 170/2017 Sb. ze dne 4.4.2017, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Zákon byl zveřejněn v částce 61 Sbírky zákonů dne 16.6.2017 – viz tento odkaz. Byl sice schválen s účinností od 1. dubna 2017, ale v případech, kdy je zákon vyhlášen až po datu schválené účinnosti, platí výklad, že zákon nabude účinnosti 15. dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů – v daném případě tedy 1. července 2017.

Konkrétně dochází k novele těchto „daňových“ zákonů:

 • zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • zákona č. 280/2009, daňového řádu.

Novelou také dochází ke změně zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a zákona č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy ČR v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví.

Důležité je seznámit se se všemi přechodnými ustanoveními zákona č. 170/2017 Sb., ze kterých vyplývá, jakého období se vždy ta která konkrétní změna týká.

Předmětný dokument Finanční správy poskytuje základní přehled o nejdůležitějších změnách a je rozdělen do několika částí:

Informace k novele zákona o daních z příjmů:

I. Změny na dani z příjmů právnických osob

II. Změny zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

III. Změny na dani z příjmů fyzických osob 2017 (např. zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další vyživované dítě – viz blogový článek z 19.6.2017)

IV. Další změny daně z příjmů fyzických osob s účinností od roku 2018 (např. slevy na dani v návaznosti na invaliditu a na průkaz ZTP/P, zánik možnosti splnit limit pro získání daňového bonusu prostřednictvím příjmů z kapitálu a příjmů z nájmu)

V. Nejvýznamnější změny na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (např. rozšíření možnosti použití daně vybírané srážkou, rozšíření možnosti zpracovávat a uchovávat daňové prohlášení i v elektronické podobě)

Informace k novele zákona o DPH

Informace k novele zákona o správních poplatcích

 

Celý obsah dokumentu si můžete přečíst zde.

Ukončení studia a sociální pojištění

Mnoho studentů středních a vysokých škol, kteří v těchto dnech ukončili anebo ukončí studium, se zajímá, zda a případně od kdy musí odvádět pojistné na sociální zabezpečení (dále jen „pojistné“). Odpověď na tuto otázku však nemůže být jednoznačná, neboť záleží na konkrétní situaci:

Pokud absolvent po ukončení studia nezahájí výdělečnou činnost, nemá povinnost odvádět pojistné (a to bez ohledu, zda bude či nebude veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání). Má však možnost přihlásit se k dobrovolnému důchodovému pojištění.

Jestliže absolvent po ukončení studia nastoupí do zaměstnání, odvádí za něj pojistné zaměstnavatel (a plní další povinnosti s tím související – např. zasílá do evidence České správy sociálního zabezpečení oznámení o nástupu do zaměstnání, evidenční list důchodového pojištění, …). Toto neplatí v případě, že se jedná o tzv. zaměstnání malého rozsahu (ať již např. na základě uzavřené pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti), kdy příjem za kalendářní měsíc nedosahuje 2.500,– Kč a dále o činnost konanou na základě dohody o provedení práce, pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10.000,– Kč.

V případě zahájení podnikání, které je hlavní samostatnou výdělečnou činností, je nutné toto oznámit Okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle trvalého bydliště. Vzniká povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Účast na nemocenském pojištění je dobrovolná.

S konkrétními dotazy týkající se odvodu pojistného na sociální zabezpečení nebo např. důchodového a nemocenského pojištění poradí odborní zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení – kontakty naleznete zde.

Související právní předpisy

Důchodové pojištění, nemocenské pojištění zaměstnanců, sociální zabezpečení OSVČ atd. je upraveno těmito právními předpisy (odkazy směřují na Portál veřejné správy):

zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,

vyhláškou č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění,

zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

 

zdroj: www.cssz.cz

 

Zvýšení daňového zvýhodnění na děti od roku 2017

Na základě novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, provedené zákonem č. 170/2017 Sb.  zveřejněným v částce 61 Sbírky zákonů dne 16.6.2017, dochází mimo jiné ke zvýšení daňového zvýhodnění podle ustanovení § 35c odst. 1 zákona o daních z příjmů na:

 • druhé vyživované dítě z částky 17 004 Kč na částku 19 404 Kč ročně

(z 1 417 Kč na 1 617 Kč měsíčně),

 • třetí a každé další vyživované dítě z částky 20 604 Kč na částku 24 204 Kč ročně

(z 1717 Kč na 2 017 Kč měsíčně).

Pokud poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění u plátce daně z příjmů ze závislé činnosti (tj. zaměstnanec u zaměstnavatele), pak se zvýšené daňové zvýhodnění použije poprvé při zúčtování mzdy za kalendářní měsíc červenec 2017.

Zbývající část nároku na daňové zvýhodnění (tj. za měsíce leden až červen 2017 včetně) bude poplatníkovi zohledněna v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2017případně v daňovém přiznání za rok 2017.

Daňové zvýhodnění na první dítě zůstává ve stejné výši jako v letech minulých, tj. 1 117 Kč měsíčně a 13 404 Kč ročně.

Přehledná tabulka srovnání výše daňového zvýhodnění v roce 2015, 2016 a 2017:

U dítěte – držitele průkazu ZTP/P se daňové zvýhodnění zvyšuje na dvojnásobek.

Podmínky vzniku nároku stanoví zákon o daních z příjmů v § 35c, způsob jeho prokazování pak v § 38l.

Poznámka pro uživatele mzdového a personálního programu AVENSIO Software: Uvedená legislativní změna bude zahrnuta do verze programu 2.9.9, kterou si budou moci uživatelé stáhnout ze Zákaznické zóny MOJE ALFA na webových stránkách společnosti Alfa Software, s.r.o. ve druhé polovině tohoto týdne.

Předmětná verze bude obsahovat také mimo jiné změny v tarifních tabulkách účinné od 1.7.2017, a to na základě novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, provedené nařízením vlády č. 168/2017 Sb. zveřejněným dne 13.6.2017 v částce 60 Sbírky zákonů.

 

Zdravotní pojištění – zvýšení platby a odpočet u osob, za které platí pojistné stát od 1.1.2018

Nařízením vlády č. 140/2017 ze dne 10.4.2017 uveřejněným v částce 50 Sbírky zákonů dne 12.5.2017 se s účinností od 1. ledna 2018 stanovuje vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, ve výši 7 177 Kč za kalendářní měsíc. Vyměřovací základ se tak zvyšuje o 363 Kč ze současných 6 814 Kč (viz nařízení vlády č. 181/2016 Sb.).

Tato nová částka bude mít také vliv na stanovení vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na veřejné zdravotní pojištění u zaměstnance, kterému byl přiznán invalidní důchod ve smyslu ustanovení § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, je-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců. Vyměřovacím základem je totiž v takovém případě částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát – viz ustanovení § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Nárok na uvedený odpočet nemají žádné jiné osoby jako zaměstnanci, za které platí pojistné stát a ani osoby samostatně výdělečně činné. Osoby, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, určuje ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Pro všechny uživatele mzdového a personálního programu AVENSIO Software, kterých se uvedená legislativní změna týká a mají v programu nastaven správně parametr systému č. 74, bude samozřejmě včas připravena jeho aktualizace.

Přehled vyměřovacích základů státu za posledních 10 let:

AVENSIO pro pokročilé Mariánské Lázně

24.8.2017
9.0015.30

Zveme Vás do Mariánských Lázní na školení pokročilých uživatelů programu AVENSIO Software.

KDY? V čtvrtek 24. 8. 2017 od 9 do cca 15:30 hod.
KDE? V počítačové učebně Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně.
Budova se nachází blízko Hlavní třídy v ulici Ruská 355/7.
Je zde zastávka autobusu MHD (Ruský kostel) a k dispozici volné parkoviště přímo u školy.
mapa

CENA školení je 2.420 Kč/ osobu tj 2.000 Kč bez DPH.

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 17. 8. 2016.

budova gymnázia a OA ML

Ukončení e-Podání NEMPRI 2015

Na základě sdělení České správy sociálního zabezpečení byl provoz služby NEMPRI 2015 ukončen k 30.4.2017 a je plně nahrazen službou NEMPRI 2016, tj. novější verzí e-podání Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění. Pokud odešlete Přílohu starší verzí, tj. NEMPRI 2015, objeví se chybová hláška „Byla použita neaktuální verze e – Podání (datové věty)“.

Připomínám v této souvislosti, že Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění předkládá zaměstnavatel příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, Pražské správě sociálního zabezpečení nebo Městské správě sociálního zabezpečení Brno (dále jen „OSSZ“), a to současně se žádostí zaměstnance o dávku, kterou zaměstnanec uplatňuje nárok na dávku nemocenského pojištění nahrazující mzdu.

V případě dočasné pracovní neschopnosti se žádostí rozumí IV. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, u žádosti o ošetřovné pak I. díl Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), u peněžité pomoci v mateřství se dávka uplatní tiskopisem Žádost o peněžitou pomoc v mateřství a v případě vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství tiskopisem Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Uvedená povinnost vyplývá z ustanovení § 97 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Zaměstnavatel je povinen přijímat žádosti svých zaměstnanců o dávky nemocenského pojištění a další podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu. Tyto dokumenty je povinen spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek neprodleně předat příslušné OSSZ. Je-li u zaměstnance nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, je zaměstnavatel povinen předat OSSZ rovněž podklady potřebné pro provádění srážek z dávek nemocenského pojištění (tj. kopii usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, sdělení pořadí pohledávek, sdělení výše dosud provedených srážek a sdělení, jaká část základní částky nemá být OSSZ srážena).

Všeobecné zásady pro vyplňování Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění prostřednictvím e-Podání jsou k dispozici zde.

Tiskopis Přílohy můžete jednoduše vyplnit a odeslat pomocí ePortálu ČSSZ. Je také možné využít načtení datového *.xml souboru, který jste si dříve uložili do svého PC.

Pro uživatele programu AVENSIO Software:

Mzdový a personální program AVENSIO Software samozřejmě umožňuje vytvoření datové věty pro elektronické odeslání Přílohy – více informací naleznou všichni jeho uživatelé v nápovědě – viz dokument „Příloha k žádosti o nemocenskou dávku“ uložený v menu Hlavní okno – Nápověda – Soubory nápovědy – Karta zaměstnance.

Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele pro ZP

Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění (dále jen „Přehled“) za příslušný kalendářní měsíc je zaměstnavatel povinen podle ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění, odevzdat každé zdravotní pojišťovně, u které jsou pojištěni jeho zaměstnanci, a to nejpozději v den splatnosti pojistného, tedy do 20. dne následujícího kalendářního měsíce (bez ohledu na výplatní termín).

Do přehledu se vyplňují tyto údaje (text psaný kurzívou se týká uživatelů mzdového a personálního programu AVENSIO Software, kteří pro zpracování přehledu využívají sestavu 090100_Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele uloženou v okně Hlavní nabídky – Tiskové sestavy – Zdravotní pojišťovny):

Typ přehledu: řádný / opravný (automaticky řádný → lze změnit v náhledu sestavy na obrazovce přes tlačítko „Upravit stránku“)

 • Identifikace zaměstnavatele:

Název zaměstnavatele (viz ř. 0 Číselníku údajů subjektu)

Ulice (viz ř. 4 Číselníku údajů subjektu)

Číslo popisné/číslo orientační (viz ř. 5 a 15 Číselníku údajů subjektu)

PSČ (viz ř. 6 Číselníku údajů subjektu)

Obec (viz ř. 3 Číselníku údajů subjektu)

Telefon (viz pole „Telefon“ Číselníku uživatelů)

Číslo plátce pojistného – tvoří jej osmimístné IČ a dvoumístné číslo vnitřní organizační jednotky, je-li přiděleno, např. z důvodu existence více mzdových účtáren. Má-li zaměstnavatel jedinou mzdovou účtárnu, uvede jako dvoumístné číslo vnitřní organizační jednotky „00“ (viz ř. 1 Číselníku údajů subjektu a pole „Var. s.“ u jednotlivých pojišťoven v Číselníku institucí, do kterého se zapisuje číslo vnitřní organizační jednotky, tedy zpravidla „00“).

 • Údaje o platbě:

Období (viz pole „Měsíc od“ v zadávacím okně sestavy 090100)

Počet zaměstnanců pojištěných u ZP (automaticky podle uložených zpracovaných dat). Do počtu zaměstnanců se zahrnují zaměstnanci pojištění u příslušné ZP, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle ustanovení § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Do uvedeného počtu zaměstnanců se zahrnují i evidovaní zaměstnanci, kterým nebyl v měsíci, za který se Přehled podává, zúčtován žádný příjem nebo nebyl stanoven vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění (nemoc, mateřská/rodičovská dovolená apod.) Má-li zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele více vztahů, ze kterých mu plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle uvedeného ustanovení zákona o daních z příjmů, zahrnuje se do počtu jen jedenkrát. Do počtu se však nezahrnují bývalí zaměstnanci, kterým byl v příslušném měsíci zúčtován nějaký příjem.

Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců pojištěných u ZP (automaticky na základě uložených zpracovaných dat). Úhrn vyměřovacích základů je součet jednotlivých vyměřovacích základů za každého zaměstnance, nebo bývalého zaměstnance, pojištěného v daném měsíci u příslušné ZP.

Výše pojistného součet pojistného zaměstnanců pojištěných u ZP (automaticky na základě uložených zpracovaných dat). Výše pojistného je součet jednotlivých částek pojistného za každého zaměstnance, nebo bývalého zaměstnance, pojištěného v daném měsíci u příslušné ZP.

 • Datum vyplnění a podpis zaměstnavatele:

(viz pole „Den vystavení“ v zadávacím okně sestavy 090100 – automaticky je přednastaven systémový datum PC).

 

Pro elektronické podání Přehledu mohou uživatelé programu AVENSIO Software využít v zadávacím okně sestavy 090100 tlačítko „Soubory pro Partnerlink“ nebo „Soubory datového rozhraní ZP“. Pro uložení Přehledu do *.pdf souboru slouží tlačítko „Uložit“ v náhledu sestavy na obrazovce.

Změna zimního času na letní a délka pracovních směn

Již tento týden, tedy v neděli 26. března, si o druhé hodině ráno posuneme hodinky o jednu hodinu dopředu na třetí hodinu.

Letní čas je u nás totiž každý rok zaveden od poslední březnové neděle do poslední říjnové neděle.

Počátek a konec letního času v letech 2017 až 2021:

v roce 2017 se letní čas zavádí dnem 26. března a končí dnem 29. října

v roce 2018 se letní čas zavádí dnem 25. března a končí dnem 28. října

v roce 2019 se letní čas zavádí dnem 31. března a končí dnem 27. října

v roce 2020 se letní čas zavádí dnem 29. března a končí dnem 25. října

v roce 2021 se letní čas zavádí dnem 28. března a končí dnem 31. října.

Změna zimního času na letní a naopak ovlivňuje nejen lidský organismus, ale zasahuje také do délky pracovních směn. Zaměstnanec tak odpracuje buď o jednu hodinu méně, nebo o jednu hodinu více.

Důsledky zavedení letního času a problematiku délky pracovní směny řeší nařízení vlády č. 363/2016 Sb., o zavedení letního času v letech 2017 až 2021.

Stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnanců, kterým počátek letního času připadne do jejich pracovní směny, pokud se tato pracovní směna v důsledku zavedení letního času zkrátí, je v příslušném týdnu o jednu hodinu kratší (viz ustanovení § 3 odst. 1).

Jestliže připadne do pracovní směny konec letního času, je stanovená týdenní pracovní doba zaměstnanců pracujících v této směně v důsledku ukončení letního času o jednu hodinu delší (viz ustanovení § 3 odst. 2).

V případě, že je zaměstnanec odměňován měsíční mzdou, nemá zavedení letního času a jeho ukončení na její výši žádný vliv.

Naopak ale zaměstnanec odměňovaný hodinovou mzdou obdrží při zavedení letního času mzdu nižší v důsledku zkrácení pracovní doby a při ukončení letního času mzdu vyšší v důsledku prodloužení pracovní doby.

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

ALFA SOFTWARE, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít