Archív autora: Iveta Liskova

Iveta Liskova
 
 

Zdravotní pojištění – vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem od 1.1.2019

S účinností od 1.1.2019 se zvýší vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, a to na 7.540,– Kč za kalendářní měsíc (viz zákon č. 297/2017 Sb. novelizující zákon č. 592/1992 Sb.). Pojistné ve výši 13,5% z tohoto vyměřovacího základu odpovídá částce 1.018,– Kč. Vyměřovací základ se tak zvyšuje o 363,– Kč ze současných 7.177,– Kč, pojistné se pak zvyšuje o 49,– Kč z 969,– Kč.

Tato nová částka bude mít také vliv na stanovení vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na veřejné zdravotní pojištění u zaměstnance, kterému byl přiznán invalidní důchod ve smyslu ustanovení § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištěníje-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců. Vyměřovacím základem je totiž v takovém případě částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát – viz ustanovení § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb.

Pro všechny uživatele mzdového a personálního programu AVENSIO Software, kterých se uvedená legislativní změna týká, a mají v programu nastaven správně parametr systému č. 74, bude samozřejmě včas připravena jeho aktualizace.

Přehled vyměřovacích základů státu za posledních 10 let:

Zaměstnání malého rozsahu v roce 2019

Ministerstvo práce a sociální věcí vyhlásilo svým sdělením č. 236/2018 Sb. ze dne 11.10.2018 zveřejněným v částce 119 Sbírky zákonů dne 23.10.2018 částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění od 1.1.2019 ve výši 3 000 Kč.

Od ledna 2019 tedy v případě zaměstnání malého rozsahu (tj. zaměstnání, kde sjednaná částka započitatelného příjmu je nižší než rozhodný příjem, anebo příjem není sjednán vůbec), bude zaměstnanec pojištěn jen v těch měsících, v nichž dosáhne započitatelného příjmu alespoň 3 000 Kč. Zaměstnanec bude účasten nemocenského pojištění (a tedy i důchodového pojištění) též, pokud bude vykonávat v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu a úhrn započitatelných příjmů z těchto zaměstnání dosáhne v kalendářním měsíci alespoň částku rozhodného příjmu 3 000 Kč.

Pro úplnost je třeba uvést, že zvýšení příjmů se dotkne i zdravotního pojištění. Pro účely zdravotního pojištění se totiž za zaměstnance považuje osoba činná na základě dohody o pracovní činnosti, popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, pokud v kalendářním měsíci dosáhne započitatelného příjmu. Od 1. 1. 2019 bude tedy částka započitatelného příjmu navýšena z 2 500 Kč na 3 000 Kč. Tato nová rozhodná částka se ve zdravotním pojištění bude týkat ještě členů družstev bez pracovněprávního vztahu k družstvu a dobrovolných pracovníků pečovatelské služby.

Žádost o RZD – nový tiskopis

Generální finanční ředitelství zveřejnilo nový tiskopis „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění“ č. 25 5457/B vzor č. 1, který se poprvé použije za zdaňovací období 2018 pro poplatníky (zaměstnance), kteří žádají plátce daně (zaměstnavatele) o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Ke stažení je k dispozici zde, interaktivní tiskopis můžete otevřít pomocí tohoto odkazu. Papírový daňový formulář bude také dostupný na finančních úřadech, a to ve druhé polovině prosince tohoto roku.

Všichni uživatelé mzdového a personálního programu AVENSIO Software budou mít od prosincové verze 3.0.7 možnost vytisknout tiskopis žádosti o RZD přímo z programu, a to s předvyplněnými identifikačními údaji o zaměstnanci (příjmení, jméno a rodné číslo) a zaměstnavateli (název). Sestava pro tisk žádosti bude k dispozici v menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Daně – Roční zaměstnance pod číslem 982201.

Co se týká tiskopisu „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ pro účely zdaňovacího období 2019, tak stále platí tiskopis 25 5457 vzor č. 26. I nadále je však možné využívat tiskopis prohlášení vzor č. 25 a předchozí vzory (na 3 zdaňovací období) u těch zaměstnanců, kteří budou činit prohlášení k dani pouze listinnou formou. U zaměstnanců, kteří uplatňují daňové zvýhodnění je využitelný vzor č. 24 a 25, u daňových nerezidentů ČR doporučuje Generální finanční ředitelství nepoužívat vzory nižší než je vzor č. 25.

Sestava pro tisk daňového prohlášení vzor č. 26 je v programu AVENSIO Software uložena v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Daně – Roční zaměstnance pod číslem 982210.

zdroj: www.financnisprava.cz

Pojistné na sociální zabezpečení – maximální VZ zaměstnance v roce 2019

Maximálním ročním vyměřovacím základem (dále jen „maximální VZ“) pro placení pojistného na sociální zabezpečení je částka rovnající se 48násobku „průměrné mzdy“, tj. pro rok 2019 částka 1.569.552,– Kč (48 x 32.699,– Kč). „Průměrná mzda“ se počítá jako násobek všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje a přepočítávacího koeficientu, tj. VVZ za rok 2017 = 30156 Kč x koeficient pro přepočet = 1,0843 (viz nařízení vlády č. 213/2018 Sb. ze dne 19.09.2018)

Maximální VZ zaměstnance je tvořen součtem jeho vyměřovacích základů v kalendářním roce, za který se maximální vyměřovací základ zjišťuje.

Přesáhne-li v kalendářním roce úhrn vyměřovacích základů zaměstnance maximální VZ a zaměstnanec je v tomto roce zaměstnán:

1) pouze u jednoho zaměstnavatele, neplatí zaměstnanec v tomto kalendářním roce pojistné z částky, která přesahuje tento maximální VZ; to platí i v případě více zaměstnání v kalendářním roce, avšak u téhož zaměstnavatele. Do vyměřovacího základu zaměstnavatele se pak nezahrnuje částka, která přesahuje maximální vyměřovací základ zaměstnance a z níž zaměstnanec neplatí v kalendářním roce pojistné. Tzn., že z částky přesahující maximální VZ pak zaměstnavatel neodvádí ani pojistné za zaměstnance (6,5 %), ani za sebe (25 %).

2) u více zaměstnavatelů, považuje se pojistné zaplacené zaměstnancem z úhrnu jeho vyměřovacích základů ze všech zaměstnání, který přesahuje tento maximální VZ, za přeplatek na pojistném; tento přeplatek však nemůže být vyšší než částka, která byla zaměstnanci z jeho příjmů sražena na pojistném. O vrácení přeplatku na pojistném v tomto případě žádá zaměstnanec písemnou žádostí doloženou potvrzeními svých zaměstnavatelů o úhrnu vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné (viz níže). Dotčeným zaměstnavatelům se však částka pojistného, které odváděli za sebe (25 %), nevrací.

Zaměstnavatel je povinen podle ustanovení § 15a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., písemně zaměstnanci na jeho žádost potvrdit úhrn vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné, a to do 8 dnů ode dne obdržení žádosti. Potvrzeními jednotlivých zaměstnavatelů následně zaměstnanec doloží svoji písemnou žádost o vrácení přeplatku na pojistném podle § 17 odst. 3 téhož zákona. Tiskopis potvrzení

 • k tisku a ručnímu vyplnění je k dispozici zde,
 • k vyplnění na PC otevřete pomocí tohoto odkazu.

Všichni uživatelé mzdového a personálního programu AVENSIO Software mohou pro své zaměstnance potvrzení vytisknout pomocí sestavy 611111_Příjmy pro ČSSZ, OSSZ formulář uložené v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Potvrzení a výkazy.

Pro úplnost připomínám, že do evidenčního listu důchodového pojištění se vyměřovací základ uvádí v plné výši bez ohledu na tu skutečnost, že odvodu pojistného podléhá pouze maximální VZ (více viz aktuálně platné Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP a Metodická pomůcka pro vyplňování ELDP).

A pro srovnání přikládám tabulku s přehledem maximálních VZ za posledních 5 let:

Zvýšení náhrady mzdy a nemocenských dávek pro rok 2019 – nové redukční hranice

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“) vyhlásilo pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu (dále jen „DVZ“) platných v roce 2019.

Na základě Sdělení MPSV ze dne 11.10.2018 vydaného pod č. 237/2018 Sb. v částce 119 Sbírky zákonů dne 23.10.2018 bude v roce 2019 činit:

 • první redukční hranice pro úpravu DVZ 1 090 Kč,
 • druhá redukční hranice pro úpravu DVZ 1 635 Kč,
 • třetí redukční hranice pro úpravu DVZ 3 270 Kč.

Tyto redukční hranice budou mít vliv na výpočet dávek nemocenského pojištění (nemocenského, otcovské, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a v mateřství).

Z uvedených redukčních hranic se také vychází při stanovení redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě zaměstnanců, kterou jim poskytuje zaměstnavatel po dobu prvních 14 kalendářních dnů. Příslušná redukční hranice, stanovená pro účely nemocenského pojištění, se vynásobí koeficientem 0,175 a poté zaokrouhlí na haléře směrem nahoru.Z toho vyplývají tyto redukční hranice pro náhradu mzdy v roce 2019:

 • první redukční hranice = 190,75 Kč (0,175 x 1 090 Kč),
 • druhá redukční hranice = 286,13 Kč (0,175 x 1 635 Kč),
 • třetí redukční hranice = 572,25 Kč (0,175 x 3 270 Kč).

Přehled redukčních hranic v letech 2013 až 2019 – viz tato tabulka (ND = nemocenské dávky, NM = náhrada mzdy):

Pro úplnost uvádím, že jsou redukční hranice odvozovány ze všeobecného vyměřovacího základu, stanoveného podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukčních hranic stanoví, tj. pro rok 2019 jde o vyměřovací základ za rok 2017) a tzv. přepočítacího koeficientu (stanoveného taktéž pro každý rok). Všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient stanovuje vláda svým nařízením. Tyto hodnoty byly pro rok 2019 stanoveny nařízením vlády č. 213/2018 Sb. ze dne 19.09.2018 zveřejněným v částce 107 Sbírky zákonů: výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 činí 30 156 Kč a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 činí 1,0843.

Pojistné osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění v roce 2019

Výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění se stanoví sazbou 28 % z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění pro pojistné na důchodové pojištění je podle ustanovení § 5c odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb. částka, kterou si určí, nejméně však částka ve výši jedné čtvrtiny „průměrné mzdy“ platné v kalendářním roce, ve kterém se pojistné na důchodové pojištění platí.

Za „průměrnou mzdu“ se pro tyto účely považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu (dále jen „VVZ“) za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se „průměrná mzda“ zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto VVZ, tj. VVZ za rok 2017 = 30 156 Kč x koeficient pro přepočet = 1,0843 (viz nařízení vlády č. 213/2018 Sb. ze dne 19.09.2018) → průměrná mzda v roce 2019 po zaokrouhlení na celé koruny nahoru = 32 699 Kč. Jedna čtvrtina průměrné mzdy v roce 2019 = 8 174,75 Kč, po zaokrouhlení na celé koruny nahoru = 8 175 Kč.

Nejnižší měsíční pojistné hrazené v roce 2019 tedy bude činit 28 % (§ 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 589/1992 Sb.) z částky odpovídající jedné čtvrtině průměrné mzdy platné v roce 2019, tj.  2 289 Kč (28 % z 8 175). Pro srovnání uvádím, že v roce 2018 je nejnižší měsíční pojistné 2 099 Kč, v roce 2017 bylo 1 977 Kč.

Podrobné informace k účasti občanů na dobrovolném pojištění se dozvíte například na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení – viz tento odkaz.

Významné změny v důchodovém pojištění od 1.1.2019

Zákonem č. 191/2018 Sb. ze dne 22.8.2018, zveřejněným v částce 93 Sbírky zákonů, byl novelizován zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Změna spočívá zejména ve schválení dvou důležitých opatření ve prospěch důchodců s účinností od 1.1.2019, a to:

1) zvýšení základní výměry důchodu z 9 % na 10 % průměrné mzdy

2) zvýšení důchodu o 1.000,- Kč měsíčně od splátky důchodu splatné v kalendářním měsíci, v němž poživatel důchodu dosáhne věku 85 let a o 2.000,– Kč měsíčně ode dne, v němž poživatel důchodu dosáhne věku 100 let.

Nařízením vlády č. 212/2018 Sb. ze dne 19.9.2018, zveřejněným v částce 107 Sbírky zákonů, se s účinností od 1.1.2019 zvyšují příplatky k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. a podle zákona č. 357/2005 Sb. přiznané před 1. lednem 2019 o 3,4 % částky příplatku, která náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje.

Nařízením vlády č. 213/2018 Sb. ze dne 19.9.2018, zveřejněným také v částce 107 Sbírky zákonů a účinným dnem 1.1.2019, se stanoví:

 • všeobecný vyměřovací základ za rok 2017 ve výši 30.156,– Kč,
 • výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, který činí 1,0843,
 • první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 14.388,– Kč,
 • druhá redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 130.796,– Kč,
 • výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2019 činí 3.270,– Kč,
 • že důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2019 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2018 tak, že se základní výměra zvyšuje o 570 Kč (tj. na 3.270,– Kč) a procentní výměra zvyšuje o 3,4 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

zdroj: www.mpsv.cz

 

Kalkulačky MPSV pro rok 2019

Na webových stránkách Ministerstva práce a sociální věcí (dále jen „MPSV“) byla v minulých dnech zveřejněna:

V roce 2019 bude činit 1. redukční hranice (RH) 1 090 Kč, 2. RH 1 635 Kč a 3. RH 3 270 Kč. Pro srovnání uvádím, že v roce 2018 činí 1. RH 1 000 Kč, 2. RH 1 499 Kč a 3. RH 2 998 Kč, a v roce 2017 činila 1. RH 942 Kč, 2. RH 1 412 Kč a 3. RH 2 824 Kč.

Výše nemocenského činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu (DVZ) od 15. do 30. kalendářního dne trvání DPN, 66 % redukovaného DVZ od 31. do 60. dne trvání DPN a 72 % redukovaného DVZ od 61. dne trvání DPN.

Výše peněžité pomoci v mateřství a otcovské činí 70 % redukovaného DVZ za kalendářní den.

Výše dlouhodobého ošetřovného a ošetřovného činí 60 % redukovaného DVZ za kalendářní den.

Další informace k nemocenskému pojištění získáte například zde nebo na adrese http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/.

Poznámka na závěr: Na webových stránkách MPSV je samozřejmě stále k dispozici výpočtová kalkulačka jak pro náhradu mzdy, tak pro nemocenské dávky v roce 2018.

 

GDPR a plátce daně ze závislé činnosti

S ohledem na stále častější dotazy související s GDPR a správnou aplikací zákona o daních z příjmů pro účely sražení daně (zálohy na daň) a s tím spojeného prokazování nároku na daňové úlevy prostřednictvím plátce daně ze závislé činnosti, zveřejnilo v uplynulém období Generální finanční ředitelství pro plátce daně toto sdělení.

Na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou k dispozici např. základní příručka ke GDPR, desatero zpracování pro správce a desatero omylů a další důležité informace – viz tento odkaz.

 

Zaměstnanci a solidární daň

Zaměstnanci s vyššími příjmy, ať již pravidelně vyplácenými nebo jednorázovými (mimořádná odměna, odstupné apod.) platí také tzv. solidární daň (§ 16a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, dále jen „ZDP“), o kterou se zvyšuje daň.

Konkrétně je v ustanovení § 16a ZDP uvedeno, že se daň při výpočtu podle ustanovení § 16 ZDP zvýší o solidární zvýšení daně. Solidární zvýšení daně činí 7 % z kladného rozdílu mezi

a) součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 v příslušném zdaňovacím období a

b) 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.

Daň se tedy zvyšuje, pokud v příslušném zdaňovacím období součet příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti a funkčních požitků (tzn. hrubý příjem, nikoliv tzv. „superhrubá mzda“!) a dílčího základu daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (tzn. čistý příjem z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti) přesáhne ve zdaňovacím období 48násobek průměrné mzdy podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanost, tj. za rok 2018 částku 1.438.992,– Kč (48x 29.979,– Kč).

Solidární daň se vybírá již při stanovení záloh na daň, tj. měsíčně. Solidární zvýšení daně u zálohy upravuje ustanovení § 38ha ZDP, podle kterého činí solidární zvýšení daně u zálohy 7 % z kladného rozdílu mezi

a) příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a

b) 4násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení (= 119.916,– Kč /4x 29.979,– Kč/).

Z uvedeného tedy vyplývá, že bude-li mít zaměstnanec v roce 2018 měsíční hrubou mzdu vyšší než 119.916,–Kč, bude solidární daň zohledněna již při výpočtu zálohy na daň.

Po uplynutí zdaňovacího období je poplatník povinen vypořádat svou daňovou povinnost prostřednictvím daňového přiznání pouze v případě, že jeho příjmy podléhají solidárnímu zvýšení daně (viz ustanovení § 16a a § 38g odst. 4 ZDP). Skutečnost, že mu byla sražena solidární daň u zálohy, sama o sobě povinnost podávat daňové přiznání nezakládá. Jedná se tedy o případy, kdy došlo k solidárnímu zvýšení daně u zálohy, ale jeho celoroční daň se o solidární zvýšení nezvyšuje. Zaměstnanci mající pouze příjmy ze zaměstnání, kterým je solidární daň sražena jen v některém měsíci a jejichž roční rozhodný příjem limit (= 1.438.992,– Kč) nepřesáhne, obdrží odvedenou měsíční solidární daň zpět po provedeném ročním zúčtování daně.

Pro úplnost uvádím, že se solidární daň netýká příjmů z kapitálového majetku (§ 8 ZDP), příjmů z nájmu (§ 9 ZDP) a ostatních příjmů (§ 10 ZDP).

Příklad výpočtu:

Program AVESIO Software

Program solidární daň samozřejmě počítá automaticky. Na kartě zaměstnance je její výše vidět v sumární části mzdového lístku v poli „Daň solidární“:

Základ pro výpočet solidární daně a její částka je vidět také například v tiskových sestavách 420111_Daně-seznam, 420611_Výpočet daně u zaměstnance (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Daně) a dále v sestavě 350111_Mzdový list – úplný (s. 1+2):

V příkazu k úhradě není třeba pro odvod solidární daně definovat další položku, automaticky se napočte k zálohové dani.

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

ALFA SOFTWARE, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít